ނޫސް ބަޔާން

ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ސަސްޕެންޑް ކުރުން ކުށްވެރިކޮށް އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ހައުސިން ޔުނިޓުތައް ދޫކުރުމަށް ގޮވާލަން
ހއ. ދިއްދޫގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 2011 ވަނަ އަހަރު އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓާ ހަވާލުކުރެވިގެން ތަރައްޤީ ކުރެވިފައިވާ ކެޓަގަރީ އޭގެ 125 ހައުސިން ޔުނިޓާއި ކެޓަގަރީ ބީގެ 15 ހައުސިން ޔުނިޓު ތަރައްޤީކުރެވި ޖުމްލަ 440 […]
ނުރައްކާތެރި ޙަމަލާތައްދީ މީހުން މެރުން ދުވަހަކުވެސް ނުދާ މިންވަރަށް މި ސަރުކާރު އައިފަހުން އެކަންގޮސް، މުޖުތަމައުގައި ރައްކާތެރިކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ނުކުޅެދިފައިވާތީ އެކަން ކުށްވެރިކުރުން
ނުރައްކާތެރި ޙަމަލާތައްދީ މީހުން ގަތުލުކުރަމުންދިއުން ރާއްޖޭގައި ދުވަހަކުވެސް ނުދާ މިންވަރަށް ޢަބްދުﷲ ޔާމިންގެ ސަރުކާރު އައިފަހުން އެކަންގޮސް، މުޖުތަމައުގައި ރައްކާތެރިކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ނުކުޅެދިފައިވާތީ އެކަން ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން އެންމެ ހަރުއަޑުން […]
ނަސްލު ނައްތާލުމާއި، ގަތުލުއާންމުތައް ހުއްޓުވުން އދ. ގެ ރަސްމީ އެޖެންޑާގައި ހިމެނުމަށް ނެގި ވޯޓަށް ރާއްޖެއިން ހާޒިރުވެފައިނުވާތީ، ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން އެކަން ކުށްވެރި ކުރަން!
އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުގެ ޖަމުޢިއްޔާ (އ.ދ) ގެ 72 ވަނަ ސެޝަންގެ ރަސްމީ އެޖެންޑާގައި “ގަތުލު އާންމާއި، ހަނގުރާމައިގެ ކުށްތަކާއި، ނަސްލު ނައްތާލުމާއި، އަދި އިންސާނިއްޔަތާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ޖަރީމާތައް ހުއްޓުވުމާއި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރުން” […]
ޤާނޫނީ ވަކީލުން ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ ނިންމުން ބާޠިލް ކުރުމަށް ގޮވާލަން
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަކާލާތުކުރުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ 56 ޤާނޫނީ ވަކީލުން ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް ނިންމުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިންސާފުގެ ދާއިރާގެ ޙާލަތު އިންތިހާއަށް ބޮއްސުންލައި މުޅި ޝަރުޢީ ނިޒާމު ވަކި ބައެއްގެ ނުފޫޒުގެ ދަށަށް ވެއްޓިފައިވާކަމުގެ އަލިގަދަ […]
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މަޝްވަރާއާގުޅޭ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ނޫސް ބަޔާން
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއެކު ސަރުކާރުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާކަމަށް ވިދާޅުވެ 30 އޯގަސްޓް 2017 ވީ ދުވަހު ރައީސް އަލްއުސްތާޛް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށާއި ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ފޮނުއްވި ސިޓީއާ ގުޅޭ ގޮތުން […]
ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްފާޞިލް އަޙުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ޖަލުގައި ހުންނަވާތާ މިއަދަށް 50 ދުވަސް!
ކޯޓު އަމުރުގެ ދަށުން ފުލުހުން 18 ޖުލައި 2017 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ދިރިއުޅުއްވާ އެޕާޓްމެންޓް ބަލާ ފާސްކުރި އިރު އެއްވެސް ހެއްކެއް […]
ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ ނޫސް ބަޔާން
ނޫސް ބަޔާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
ބަންޑާރަނައިބު މުޙައްމަދު ޢަނިލް އާއި ސަރުކާރުގެ ބައެއް ވަޒީރުން 25 އޯގަސްޓް 2017 ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭގެ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ވަންކަން އެނގިފައިވާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، އެކަން ކުށްވެރިކުރުން
ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަނައިބު މުޙައްމަދު ޢަނިލް އާއި ސަރުކާރުގެ ބައެއް ވަޒީރުން 25 އޯގަސްޓް 2017 ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭގެ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ވަދެ ނުކުމެވަޑައިގަތްކަން އެނގި އެމަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ […]
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ފަރާތުން އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ބިރުދެއްކުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން ހިންގެވުމަށް ހުރަސް ނާޅުއްވައި، ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު، ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި، ހާމަކަމާއެކުގައި ޝަރީޢަތްތައް ހިންގަވައިދެއްވުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އިލްތިމާސް […]
ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް މާލޭގެ ބިންތައް ވިއްކުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލަން
މާލޭގެ އަގުހުރި ބޮޑު 19 ބިމެއް ވިއްކާލުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާތީ އެކަން ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އެންމެ ހަރުއަޑުން ކުށްވެރިކޮށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމެވެ. އަދި މިފަދަ ހުރިހާ މުޢާމަލާތެއް މިހާރުން މިހާރަށް ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލަމެވެ. […]
1 2 3 4 5 97