mdp_banner

Friday, April 21, 2017

ޕީޕީއެމް، އެމްޑީޕީ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ، އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނޫސް ބަޔާން: ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ ބޭރުން އޮނަރަބްލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް އަލުން ހައްޔަރުކުރުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަންކަން ފާލުން ނެއްޓިފައިވާކަމުގެ ހެއްކެއް

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ ބޭރުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އޮނަރަބް ޤާސިމް އިބްރާހީމް ހައްޔަރުކޮށް 15 ދުވަހަށް ދޫނިދޫގައި ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވާތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަމެއް ފާލުން ނެއްޓިފައިވާ ކަމުގެ ހެއްކެކެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ މަސީޙްގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމަށް ހުށަހެޅުމާއެކު ގަދަބާރުން ވެރިކަން ކުރުމުގެ ޢަމަލުތައް އިތުރުވެ، ޤަނޫނުގެ ވެރިކަން ނަގާލައި، މުވައްސަސާތައް ހިޞާރުކުރުމާއެކު ސަރުކާރުން އިސްވެތިބެ އޮނަރަބްލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް ހައްޔަރުކުރުން ފަދަ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, April 19, 2017

އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ޗެއަރޕާރސަން އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ލަތީފް ޣައިރުޤާނޫނީ ހައްޔަރަކުން ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންދިއުމާއި، އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކަށް ހުރަސްއެޅިއެޅުން ކުށްވެރިކުރުން

ޢަބްދުﷲ ޔާމިންގެ ސަރުކާރުގެ އަމުރަށް ފުލުހުން، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ ޗެއަރޕާރސަން އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ލަތީފް އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ޣައިރުޤާނޫނީ ހައްޔަރަކުން ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންގޮސްފައިވާތީއާއި، ސުލްޙަވެރި ސިޔާސީ ޙަރަކާތްތަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް ހުރަސްއަޅާފައިވާތީ މި ޕާރޓީން އެކަން ހަރުއަޑުން ކުށްވެރިކުރަމެވެ. ޢަބްދުﷲ ޔާމިންގެ ސަރުކާރުގެ އަމުރަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޗެއަރޕާރސަން އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ލަތީފް ފުލުހުން ޣައިރު ޤާނޫނީ ހައްޔަރަކުން ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންގޮސްފައި ވަނީ ސޯސަންމަގު އެމް.ޑީ.ޕީ އޮފީސް ކުރިމަތީގައި ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާރޓީތަކުން ބޭއްވި […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, April 18, 2017

ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރެލްގެ އޮފީހުން ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ މުޙައްމަދު ވިސާމްގެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް ކުރުމުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުން

ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ މުޙައްމަދު ވިސާމްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލި ފުލުހުންގެ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވި މައްސަލާގައި އޭޕްރީލް 5 ވަނަ ދުވަހު ވިސާމްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފައިވަނިކޮށް އެމައްސަލަ ދައުލަތުގެ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރެލް އިސްތިއުނާފްކޮށްފައިވާތީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނޫސްވެރިންނަށާއި މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމަށް އެކިގޮތްގޮތުން ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިވެފައިވާ މި ވަގުތުގައި އެއްވެސް އަސާސެއްނެތި، ސިޔާސީ މަޤްޞަދެއް ޙާސިލްކުރުމަށް ވިސާމްގެ މައްޗަށް ޖިނާޢީ ދައުވާ އުފުލައި އަދި އެ މައްސަލަައިގައި […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, April 13, 2017

ޝަރުޢީ ކޯޓުތައް މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުން ހިންގާ ޖަރީމާތައް ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލަން

ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޑިމޮކްރަޓިކް ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ސިޔާސީ ލީޑަރުންނަށާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންނަށާއި ކުރީގެ ވަޒީރުންނަށް ބިރު ދެއްކުމަށާއި ފުރައްސާރަކުރުމަށް ޝަރުޢީ ކޯޓުތައް މެދުވެރިކޮށް ފުލުފުލުން ނުޙައްޤު ދައުވާތައްކޮށް ޝަރީޢަތް ކުރަމުން އަންނާތީ އެކަން ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީން ކުށްވެރިކުރަމެވެ. މިކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދުނިޔެ އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވެ އެކަމާ ފާޑުކިޔަމުން އަންނައިރު ޢަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ސިޔާސީ ފަރާތްތަކާމެދު ފުލުހުންނާއި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރެލް އާއި ޝަރުޢީ ކޯޓުތައް މެދުވެރިކޮށް […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, April 6, 2017

ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ ޢަމަލުތައް ކުށްވެރިކޮށް، ކޮމިޝަނަރުން އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ގޮވާލުން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ މަޤްބޫލް ޓީވީ ޗެނެލް ކަމުގައިވާ ރާއްޖެ ޓީވީ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން 1 މިލިއަން ރުފިޔާއިން މިއަދު ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވަނީ އިންސާފުވެރި އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ސިޔާސީ މަޤްޞަދެއް ޙާސިލްކުރުމަށް ކަމުގައިވާތީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީން އެކަން އެންމެ ހަރު އަޑުން ކުށްވެރިކުރަމެވެ. ރާއްޖެޓީވީ މީގެ ކުރިންވެސް ޖޫރިމަނާކޮށް އެ ފައިސާ ދެއްކި ދުވަހު ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ބެލި މައްސަލައެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުގައި ހުރި އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަބުރަށް ގެއްލުންވާ ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދިން […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, April 4, 2017

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބިރުދެއްކުމާއި ފްރޭމް ކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލަން

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލަތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ ތަމްސީލުކުރާ މި ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކެންޑިޑަސީ ބާތިލްކުރުމަށް ސަރުކާރުން ރާވައިގެން ކުރަމުންގެންދާ ހުރިހާ ކަމެއް ކުށްވެރިކޮށް އެފަދަ މަކަރުވެރި ރޭވުންތައް މިހާރުން މިހާރަށް ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލަމެވެ. ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުބާއްވައި އިންތިޚާބުގެ މިނިވަންކަން ގެއްލި ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުތަކަށް ކުރާ ޤަދަރާއި އިތުބާރު ގެއްލޭ ގޮތަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ކޯޓުތައް މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ ކަންކަމާ މެދު […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Saturday, April 1, 2017

އެމްޑީޕީގެ ސެކެޓަރީ ޖެނެރެލް އަނަސް އަބްދުލް ސައްތާރު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރުން ކުށްވެރިކުރުން

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގެ ސެކްޓަރީ ޖެނެރެލް އަލްއުސްތާޛް އަނަސް އަބްދުލް ސައްތާރު ހުކުރުދުވަހުގެރޭ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށްފައިވާތީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގެ ފަރާތުން އެކަން އެންމެ ހަރު އަޑުން ކުށްވެރިކުރަމެވެ. އަނަސް އަބްދުލް ސައްތާރު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފައިވަނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އޮނަރަބްލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގަތުމަށް އެންގުމުން އެމަނިކުފާނު އަރިހުގައި ފުލުސް އޮފީހަށް ދިއުމަށް މި ޕާޓީން ޓްވީޓްކޮށްފައިވާތީކަމަށް ބުނެއެވެ. ފުލުސް އޮފީސް ކައިރިއަށް ދިއުމާއި، އެއޮފީސް ކައިރީ މަޑުކުރުމާއި، […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, March 29, 2017

ޓީވީއެމްއަކީ ވަކިފަރާތެއްގެ ސިޔާސީ އެޖެންޑާ ޕްރޮމޯޓުކުރާ ތަނެއްކަމުގައިވެގެންނުވާނެ

ދައުލަތުގެ މީޑިޔާގެ ޚިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ޓީވީ މޯލްޑިވްސްއަށް 39 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި އެ ޓީވީގެ ޚިދުމަތްތެރިންނަށް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީން މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ. ފާއިތުވީ ތިރީހަކަށް އަހަރުތެރޭ ޓީވީއެމްއިން ވަނީ އެކި ގޮތްގޮތަށް ދިވެހިންނަށް ޚަބަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާގައި އަގުނުކުރެވޭ ވަރުގެ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދީދައެވެ. ދިވެހިރާއްޖެ ދެކެމުން އަންނަ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކާއެކު ޓީވީއެމްވެސް އައީ ބަދަލުވެ މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމަށާއި، ޚިޔާލުފަޅުކުރުމާއި މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޗެމްޕިއަންއަކަށްވަމުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް 39 ވަނަ އަހަރު ފުރުން މިއަދު […]

[ވިދާޅުވޭ...]

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ކުރުން ކުށްވެރިކުން

ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް އަނެއްކާވެސް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލައި މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން ތާވަލްކޮށްފައިވާތީ އެކަން އެންމެ ހަރު އަޑުން ކުށްވެރިކުރަމެވެ. ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ތަކުރާރުކޮށް ޓެރިރަޒިމްގެ ދައުވާކޮށް މަތިމައްޗަށް، ބަރިބަރިއަށް ޓެރަރިޒމްގެ ޙުކުމް ކުރަމުން ގެންދަނީ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން އަޑީގައި ހުރެ، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި، ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރެލްއާއި، ކޯޓުތައް މެދުވެރިކޮށް ސިޔާސީ ބޭނުމެށް ފުއްދަންކަމަށް މި ޕާޓީން ދެކެމެވެ. 2010 […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Sunday, March 26, 2017

H1N1 އާއި ގުޅިގެން ސްކޫލްތައް ބަންދުކުރުމަށްފަހު ރޯގާ ކޮންޓްރޯލް ނުވަނީސް ސްކޫލްތައް ހުޅުވުމާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނާއިބެހޭ ކޮމިޓީން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން.

ރާއްޖޭގައި މިހާރުފެތުރެމުންދާ H1N1 ހުމުގެ ރޯގާގެ ސަބަބުން ސްކޫލްތައް ކުއްލިގޮތަކަށް ބަންދުކުރަން ޖެހުނީ ރޯގާ ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ކަމުގެ ނުރައްކަލުގެ މިންގަޑު ލެވެލް 3 އަށް އެރުމުންނެވެ. ނަމަވެސް އަދިވެސް ފްލޫ ކޮމިޓީން މި ދަރަޖަ ދަށްކޮށްފައިނުވާއިރު، އަދި ބަލިޖެހޭ މީހުންނާއި މިކަމުގައި ސީރިޔަސްވެ އަޅުގަނޑުމެންނާ ވަކިވެގެން ދާ ފުރާނަތަކުގެ ޢަދަދު އިތުރުމަވުން ދާ ޙާލަތެއްގައި، ދަރިވަރުންނާއި މުދައްރިސުންނާއި ސްކޫލްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެހެނިހެން މުވައްޒަފުން ބޮޑު ނުރައްކަލަކަށް ހުށަހަޅައި ސްކޫލުތަކުގެ ކިޔެވުން މިއަދު ފެށުމުން ބެލެނިވެރީން […]

[ވިދާޅުވޭ...]