ނޫސް ބަޔާން

ނިޝާން ދިޔަމިގިލީ އިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ އައްނަބީލާ ޙަބީބާ ހުސައިން ހަބީބު އަވަހާރަވުމުގެ ފުން ހިތާމައިގައި މިޕާޓީ ބައިވެރިވަން
އަދަބީ ރޮގުން ރާއްޖެއަށް ގިނަގުނަ ހިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ނިޝާން ދިޔަމިގިލީ އިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ އައްނަބީލާ ޙަބީބާ ހުސައިން ހަބީބު އަވަހާރަވުމުގެ ފުން ހިތާމައިގައި މިޕާޓީ ބައިވެރިވަމެވެ. މާތް اَللّٰهُ މައްޔިތާގެ ފާފަ ފުއްސަވައި ސުވަރުގެ […]
އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރަށް 4 އަހަރު
ގިނަ ޕާރޓީ އެކުލެވޭ ސިޔާސީ ނިޒާމުން ކަށަވަރު ކޮށްދޭ ޙައްޤު ތަކާ އޭގެ އަގުތަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ގެއްލެމުން ދިޔަ ރިޔާސީ ދައުރަކަށް ފަހު، އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙަންމަދު ޞޯލިޙް ރާއްޖޭގެ […]
އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުއަށް އިންޒާރުދީ އެކަމަނާއަށް އަނިޔާދިނުމަށް ބައެއްފަރާތްތަކުން ގޮވާލަމުންދާ މައްސަލަ ކުށްވެރިކުރުން.
މިޕާޓީގެ އަންހެންނުންގެ ރޫހުގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަށް އިންޒާރުދީ އެކަމަނާއަށް އަނިޔާދިނުމަށް ބައެއްފަރާތްތަކުން ގޮވާލަމުންދާތީ އެކަމާ މި ޕާޓީން ނިހާޔަތަށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމެވެ. […]
މުޙައްމަދު ލަޠީފު އަވަހާރަވުމުގެ ހިތާމައިގައި މިޕާޓީން ބައިވެރިވުން
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ)ގެ ބާނީ ކަމުގައިވާ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ލަޠީފު (ގޯގޯ ލަޠީފު) އަވަހާރަވުމަކީ މިޕާޓީއާއި ޕާޓީގެ އެންމެހައި މެންބަރުންނަށް ލިބުނު ފުން ހިތާމައެކެވެ. ލަޠީފު މިދުނިޔެ ދޫކުރައްވައި ވަޑައިގަތުމަކީ ޕާޓީއަށް ލިބުނު […]
ދުނިޔޭގެ ޔޯގާ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ހަރަކާތަށް ދިން ހަމަލާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން ކުށްވެރިކުރުން
ދުނިޔޭގެ ޔޯގާ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ޤައުމީ ސްޓޭޑިއަމްގައި މިއަދު ހެނދުނު ހިންގި ހަރަކާތަށް ހުރަސްއަޅާ، ބައިވެރިންނަށް ހަމާލާދިން ބިރުވެރި ޢަމަލު، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ.) އިން އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރަމެވެ. މިބާވަތުގެ […]
6 މެއި 2021 ގެ ބޮމުގެ ހަމަލާ ބައްލަވާ ޤާޟީއެއް ތަނާޒުލުވުމާ ގުޅޭ
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް 6 މެއި 2021 ގައި ދިން ޙަމަލާގައި ތުހުމަރުކުރެވޭ މީހުންގެ ޝަރީޢަތް ބައްލަވާ އެއް ޤާޟީ، 12 ޖޫން 2022 ގައި މައްސަލައިން […]
މިއަދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅި ކުއްލި މައްސަލަ އާއި ގުޅޭގޮތުން އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުން އަމަލު ކުރިގޮތާއި ގުޅޭ
މިއަދު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް ކުއްލި މައްސަލަ އެއްގެ ގޮތުގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން ދަންނަވަމެވެ. އެ މައްސަލައަކީ ކީރިތި ރަސޫލާ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ […]
އިންޑިއާގެ ވެރިކަންކުރާ ބާރަތިޔަ ޖަނަތާ ޕާޓީ (ބީ.ޖޭ.ޕީ)ގެ އިސްތަރުޖަމާނު މާތް ނަބިއްޔާ އަށް ފުރައްސާކުރި މައްސަލަ މިޕާޓީން ހަރުއަޑުން ކުށްވެރިކުރުން
އިންޑިއާގެ ވެރިކަންކުރާ ބާރަތިޔަ ޖަނަތާ ޕާޓީ (ބީ.ޖޭ.ޕީ)ގެ އިސްތަރުޖަމާނު އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ އަށް ފުރައްސާރަކުރި މައްސަލައިގައި، މިޕާޓީން އިންތިހާއަށް ނުރުހުން ފާޅުކޮށް، އެއަމަލު އެންމެ ހަރުއަޑުން ކުށްވެރިކުރަމެވެ. މިއަމަލަކީ އިސްލާމް ދީނަށް […]
މިޕާޓީގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާގެ ތަހުޤީޤު ފުރިހަމަކުރުމަށް ގޮވާލައި ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ)ގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލުމަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއަށްފަހު އެ މަނިކުފާނުގެ ފުރާނަފުޅު ސަލާމަތްވިކަމަށްޓަކައި ﷲ އަށް ހަމްދާއި ޝުކުރު ހުއްޓެވެ. ރައީސް […]
އެމް.ޑީ.ޕީ. ގެ ޗެއާޕާރސަންކަމުގެ ދައުރުގައި އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ލަޠީފް ކޮށްދެއްވި އަގުހުރި އިޚްލާޞްތެރި ޚިދުމަތްތަކަށް ޝުކުރުދެންނެވުން
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ.) ގެ ޗެއާޕާރސަންކަމުގެ 5 އަހަރުގެ ދައުރު ފުރިހަމަކޮށްދެއްވައި، އެ މުއްދަތުގައި މި ޕާރޓީއަށް ކޮށްދެއްވި އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކަށް އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ލަޠީފަށް ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު މި ޕާރޓީން ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ. […]
1 2 3 4 120