ނޫސް ބަޔާން

ސްކޫލް ކުދިންގެ މެދުގައި ނުރައްކާތެރި މާރާމާރީތައް އިތުރުވަމުންދާތީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުން
މިދިރާސީ އާއަހަރުގެ ފުރަތަމަ 48 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ދެދަރިވަރަކަށް ގްރޫޕުތަކުން އަނިޔާވެރިކޮށް ޙަމަލާދީ ޒަޚަމުކޮށްލާފައިވާތީ އެކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް އެމްޑީޕީ ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ ފަރާތުން ކުށްވެރިކުރަމެވެ. ދިރާސީ އާއަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުނުތާ 3 ވަނައަށް […]
ވިލާ ހޮޓެލްސްގެ ރިސޯޓުތަކަށް އަރައިގަނެ، ސަރުކާރުން ހިންގާ ޖަރީމާތައް ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލަން
ވިލާ ހޮޓެލްސްއިން ހިންގަމުން އަންނަ 5 ރިސޯޓުގައި މިރޭ ފުލުހުންނާއި، ކަސްޓަމްސް އަދި މީރާގެ އޮފިޝަލުން ހިންގަމުން އަންނަ ޤާނޫނާ ޚިލާފް ޖަރީމާ އެންމެ ހަރުއަޑުން ކުށްވެރިކޮށް އެކަން މިހާރުން މިހާރަށް ހުއްޓާލުމަށް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ […]
ރޭޕް ކުރުމުގެ މައްސަލަ އިންސާފްވެރިކަމާއެކު ތަޙްޤީޤްކުރުމަށް ގޮވާލަން
ފާއިތުވީ ހަފްތާތެރޭ މާލޭގައި ހުންނަ އާޓް ސްޓޫޑިއޯއެއްގައި 19 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕް ކުރުމާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލަ ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެތިބެ، އިންސާފްވެރިކަމާއެކު ތަޙްޤީޤްކުރުމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންެގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް […]
ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ޖަލުގައި ހުންނަވާތާ މިއަދަށް 501 ދުވަސް!
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް ރިޝްވަތު ދިންކަމަށްބުނެ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ދޮގު ތުހުމަތެއް ކޮށް، އުފައްދާފައިވާ މައްސަލައެއްގެ ތުޙުމަތުގައި 18 ޖުލައި 2017 ވީ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު […]
ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ސަސްޕެންޑްކުރުން ކުށްވެރިކުރަން
އިންޑިޔާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރިއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން މުޅި ކައުންސިލް އެއްކޮށް 3 މަސް ދުވަހަށް ސަސްޕެންޑްކުރުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ތާޢީދު ސަރުކާރަށް […]
ބައިނަލްއަޤުވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ދުވަހާ ގުޅޭ ނޫސް ބަޔާން
އދ. ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤަރާރު ފާސްކުރިތާ މިއަދަށް 69 އަހަރުފުރޭއިރު، އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމުގައި ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް މިއަދު ފާހަގަ ކުރަމުން އަންނަ […]
ބިލެއްދޫ އިބްރާހީމް ނާހިދު ކުއްލިގޮތަކަށް ނިޔާވުމުގެ ފުން ހިތާމާގައި އެމް.ޑީ.ޕީ ބައިވެރިވުން
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ވަފާތެރި އަދި ހިތްވަރު ގަދަ މެމްބަރެއްކަމުގައިވާ ފ. ބިލެއްދޫ އިބްރާހިމް ނާހިދު ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިޔާވުމުގެ ފުން ހިތާމާގައި މި ޕާޓީން ބައިވެރިވަމެވެ. އިބްރާހިމް ނާހިދު ނިޔާވެފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ […]
މެންބަރު މަޙްމަދު މަޙްލޫފްގެ ބައްޕަ މިސްކިތުގައި ދުޢާ ކުރައްވަން ހުންނަވަނިކޮށް ފުލުހުން އޭނާ ޣައިރު ޤާނޫނީކޮށް ހައްޔަރުކުރިކުރުން ކުށްވެރިކުރަން
މިއަދު ހުކުރު ނަމާދަށްފަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ދުޢާ ކުރައްވަން ހުންނަވަނިކޮށް ޢަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ފުލުހުން ފޮނުވައި ބޫޓާއެކު މިސްކިތަށް އަރައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފްގެ ބައްޕަ މުޙައްމަދު ހައްސާން ހައްޔަރުކުރި […]
ކުރެންދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް އެމްޑީޕީ ކުރެންދޫ ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން
ފާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުން ދިގުލާ، ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިމި ހަވާލުކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު، ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރުމުގައި ބޮޑެތި މައްސަލަތް ހުރިކަން ފާހަގަކޮށް، އެކަންކަން ޙައްލުނުކޮށް ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމާނުލުމަށާއި، ބަނދަރު ހަވާލުނުކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ […]
އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ ވިޔަފާރިތައް ހަލާކުކޮށް ބަނގުރޫޓުކޮށްލުމަށް ޢަބްދުﷲ ޔާމީންުގެ ސަރުކާރުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތް ކުށްވެރިކުރުން
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އޮނަރަަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް ޢަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ދެމުންގެންދާ އަނިޔާތަކާއި ކުރަމުންދާ ފުރައްސާރައިގެ ތެރެއިން އެމަނިކުފާނުގެ ވިޔަފާރިތައް ހަލާކުކޮށްލައި ބަނގުރޫޓުކޮށްލުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާތީ އެކަން ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީން އެންމެ […]
1 2 3 4 99