ނޫސް ބަޔާން

މުޙައްމަދު ލަޠީފު އަވަހާރަވުމުގެ ހިތާމައިގައި މިޕާޓީން ބައިވެރިވުން
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ)ގެ ބާނީ ކަމުގައިވާ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ލަޠީފު (ގޯގޯ ލަޠީފު) އަވަހާރަވުމަކީ މިޕާޓީއާއި ޕާޓީގެ އެންމެހައި މެންބަރުންނަށް ލިބުނު ފުން ހިތާމައެކެވެ. ލަޠީފު މިދުނިޔެ ދޫކުރައްވައި ވަޑައިގަތުމަކީ ޕާޓީއަށް ލިބުނު […]
ދުނިޔޭގެ ޔޯގާ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ހަރަކާތަށް ދިން ހަމަލާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން ކުށްވެރިކުރުން
ދުނިޔޭގެ ޔޯގާ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ޤައުމީ ސްޓޭޑިއަމްގައި މިއަދު ހެނދުނު ހިންގި ހަރަކާތަށް ހުރަސްއަޅާ، ބައިވެރިންނަށް ހަމާލާދިން ބިރުވެރި ޢަމަލު، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ.) އިން އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރަމެވެ. މިބާވަތުގެ […]
6 މެއި 2021 ގެ ބޮމުގެ ހަމަލާ ބައްލަވާ ޤާޟީއެއް ތަނާޒުލުވުމާ ގުޅޭ
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް 6 މެއި 2021 ގައި ދިން ޙަމަލާގައި ތުހުމަރުކުރެވޭ މީހުންގެ ޝަރީޢަތް ބައްލަވާ އެއް ޤާޟީ، 12 ޖޫން 2022 ގައި މައްސަލައިން […]
މިއަދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅި ކުއްލި މައްސަލަ އާއި ގުޅޭގޮތުން އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުން އަމަލު ކުރިގޮތާއި ގުޅޭ
މިއަދު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް ކުއްލި މައްސަލަ އެއްގެ ގޮތުގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން ދަންނަވަމެވެ. އެ މައްސަލައަކީ ކީރިތި ރަސޫލާ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ […]
އިންޑިއާގެ ވެރިކަންކުރާ ބާރަތިޔަ ޖަނަތާ ޕާޓީ (ބީ.ޖޭ.ޕީ)ގެ އިސްތަރުޖަމާނު މާތް ނަބިއްޔާ އަށް ފުރައްސާކުރި މައްސަލަ މިޕާޓީން ހަރުއަޑުން ކުށްވެރިކުރުން
އިންޑިއާގެ ވެރިކަންކުރާ ބާރަތިޔަ ޖަނަތާ ޕާޓީ (ބީ.ޖޭ.ޕީ)ގެ އިސްތަރުޖަމާނު އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ އަށް ފުރައްސާރަކުރި މައްސަލައިގައި، މިޕާޓީން އިންތިހާއަށް ނުރުހުން ފާޅުކޮށް، އެއަމަލު އެންމެ ހަރުއަޑުން ކުށްވެރިކުރަމެވެ. މިއަމަލަކީ އިސްލާމް ދީނަށް […]
މިޕާޓީގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާގެ ތަހުޤީޤު ފުރިހަމަކުރުމަށް ގޮވާލައި ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ)ގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލުމަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއަށްފަހު އެ މަނިކުފާނުގެ ފުރާނަފުޅު ސަލާމަތްވިކަމަށްޓަކައި ﷲ އަށް ހަމްދާއި ޝުކުރު ހުއްޓެވެ. ރައީސް […]
އެމް.ޑީ.ޕީ. ގެ ޗެއާޕާރސަންކަމުގެ ދައުރުގައި އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ލަޠީފް ކޮށްދެއްވި އަގުހުރި އިޚްލާޞްތެރި ޚިދުމަތްތަކަށް ޝުކުރުދެންނެވުން
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ.) ގެ ޗެއާޕާރސަންކަމުގެ 5 އަހަރުގެ ދައުރު ފުރިހަމަކޮށްދެއްވައި، އެ މުއްދަތުގައި މި ޕާރޓީއަށް ކޮށްދެއްވި އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކަށް އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ލަޠީފަށް ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު މި ޕާރޓީން ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ. […]
ށ.މިލަންދޫ ރަށު ކައުސިލުގެ އެމް.ޑީ.ޕީ. މެމްބަރ ޢަހްމަދު ޝިޔާމަށް ޙަމަލާދީ އަނިޔާކުރި މައްސަލަ ކުށްވެރިކުރުން
ށ.މިލަންދޫ ރަށު ކައުސިލުގެ އެމް.ޑީ.ޕީ. މެމްބަރ ޢަހްމަދު ޝިޔާމަށް ބަޔަކު މީހުން ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ޙަމަލާދީ މާރާމާރީ ހިންގާފައިވާތީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ.) އިން އެކަން ހަރުއަޑުން ކުށްވެރިކުރަމެވެ. އަދި އެ މައްސަލައިގެ […]
ރައީސް ނަޝީދަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ ޢަދުއްވެއްކަމުގައި ސިފަކޮށް އެމަނިކުފާނުގެ ހަށިފުރާނައިގެ ރައްކާތެރިކަން ނަގައިލުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ގޮވައިލަން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޣައިރު ދީންތައް ޕްރޮމޯޓުކުރާ ކަމަށް ދޮގު ޚަބަރު ފެތުރުމުގެ ވާސިތާއިން، އެ މަނިކުފާނުގެ ހަށިފުރާނައިގެ ރައްކާތެރިކަން ނަގައިލުމަށް ވާގިވެރިވަމުންދާ […]
ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ ޢުމަރު ޒާހިރު އަވަހާރަވުމުގެ ފުންހިތާމާގައި އެމް.ޑީ.ޕީ. އިން ބައިވެރިވުން
ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ ޢުމަރު ޒާހިރު އަވަހާރަވުމުގެ ފުންހިތާމާގައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ.) އިން ބައިވެރިވަމެވެ. އޮނަރަބަލް ޢުމަރު ޒާހިރަކީ ދިވެހި ދައުލަތަށް ވަރަށް ގިނަ ޒަމާންތަކަކަށް، އެކި ޙައިޞިއްޔަތުން އަގުނުކުރެވޭ […]
1 2 3 4 120