ނޫސް ބަޔާން

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރ މުޙައްމަދު ވަޙީދުގެ ފުރާނަ ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅުމުގެ ނިޔަތުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހިންގަމުންދާ ޢަމަލުތަކުގެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤްކުރުމަށް އެމް.ޑީ.ޕީ ޕާރލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ގޮވާލުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރ މުޙައްމަދު ވަޙީދު، ކެމްޕޭން ތަޤްރީރެއްގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަކާ ގުޅުވައިގެން އޭނާގެ ފުރާނަ ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅުމުގެ ނިޔަތުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހިންގަމުންދާ ޢަމަލުތައް އެންމެ ހަރުއަޑުން ކުށްވެރިކުރާހިނދު، އެ […]
ނޫސް ބަޔާން
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2021 ގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު ގުނުމުގެ މަސައްކަތް އިލްކެޝަންސް ކޮމިޝަންގައި ހިނގަމުން ދަނިކޮށް އެތަނަށް ޕީޕީއެމްގެ އިސްވެރިންނާއި ޕީއެންސީގެ ރައީސް ގޮސް އިލްކެޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަ ނުދީ […]
ނޫސް ބަޔާން
މިމަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ޝީޓުތަކަށް ބަލާއިރު، މާލޭގެ 18 ގޮނޑީގެ ތެރެއިން 5 ގޮނޑިވަނީ މިޕާޓީން ކާމިޔާބު ކުރިކަން ކަށަވަރުވެފައެވެ. އަދި އައްޑޫ ސިޓީގެ 12 […]
ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ލޯގޯއާއި ކުލަ ޕީ.ޕީ.އެމް. ގެ ކެމްޕޭނުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ މައްސަލާގައި ފިޔަވަޅުއަޅައިދިނުމަށް ގޮވައިލާ ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ ލޯގޯ އާއި ކުލަ، ޕްރޮގްރެސިވް ޕާރޓީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (ޕީ.ޕީ.އެމް) އިން ހިންގާ ކެމްޕޭނުގައި ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާ ގެންދިއުން […]
އީވާން ނަސީމަށް އަނިޔާކޮށް މަރާލުމާއި އަދި ބަޑިޖަހައި އިތުރު ގައިދީން މެރި ޖަރީމާއަށް 17 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުން
19 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހަކީ މ.އޭޝިއާ އުމުރުން 19 އަހަރުގެ ޒުވާން އީވާން ނަސީމު މާފުށީ ޖަލުގައި ހައްޔަރުކޮށް ބަހައްޓައިގެން ތަޅައި އަނިޔާކޮށް މަރާލިތާ 17 އަހަރު ފުރޭ ހިތާމަވެރި ދުވަހެވެ. އަނިޔާވެރި […]
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހަށިކޮޅުގައި އަލިފާންޖެހުމަށް ގޮވާ ޗެނަލް13 އިން ގެނެސްދިން ކޮންޓެންޓު ކުށްވެރިކުރުން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ހަށިކޮޅުގައި އަލިފާންޖެހުމަށް ގޮވާލާ، ޗެނަލް13 އިން 3 ސެޕްޓެންބަރު 2020 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭގެ ލައިވް ޕްރޮގްރާމެއްގައި ގެނެސްދިން ކޮންޓެންޓުގެ މައްސަލަ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)އިން […]
ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ހަސަން މަނިކަށް ހަމަލާދިން ކަމަށް ބުނެ އޭނާ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަ ދެއްކެވުން މިޕާޓީން ކުށްވެރިކުރުން.
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި ފޮޓޯގްރާފަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ، އަދި އިސްލާޙީ ޙަރަކާތްތަކުގައި އަބަދުވެސް ބައިވެރިވެލައްވާ އިބްރާހީމް ޖައުފަރު، ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކަށް ހަމަލާދިން ކަމަށް ބުނެ މުޙައްމަދު […]
މަޖިލީހުން އެކުލަވާލި ކޮވިޑް-19 ގެ ރިޕޯރޓްތަކުގެ ހުށަހެޅުންތައް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މިއަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި.
ކޮވިޑް-19 ރޯގާ ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ޢާއިލާ ތަކާއި ވިޔަފާރިތަކުގެ ޢާމްދަނީއަށް އަންނަ ނުރަނގަޅު ބަދަލުތަކުން އަރައިގަތުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގެވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދެކޭގޮތުގެ ހުށަހެޅުންތައް، ރައްޔިތުންގެ […]
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަޅުބިލަމަސް ގަތުމުގެ ފުރުސަތު ސަރުކާރުން އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލުމުން، މަސްވެރިކަން ފުޅާކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ސަރުކާރުން އަޅުއްވާފައިވާ މިފިޔަވަޅަށް އެމްޑީޕީން މަރުޙަބާ ދެންނެވުން
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަޅުބިލަމަހުގެ ވާދަވެރި މާކެޓެއް އެފެއްދުމަށްޓަކައި ކަޅުބިލަމަސް ގަތުމުގެ ފުރުސަތު ސަރުކާރުން އާއްމުކޮއް ހުޅުވާލުމަކީ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ފަރާތުން ބަލާގަނެ ޝުކުރު އަދާކުރާ ކުރަމެވެ. މަސްވެރިންނަށް ހަމައަގުހޯދާދިނުމަކީ އެޖެންޑާ 19ގައި މިފާޓީގެ […]
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދާމެދު ނަފްރަތުކަން އުފައްދަން ދެއްކި ވާހަކަތައް ތަޙްޤީޤު ކުރަން ގޮވާލުން
މިޕާޓީގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ކީރިތި ޤުރްއާނާއި ރަސޫލު ޞައްލަﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމް އާ ގުޅޭ ގޮތުން ދެއްކެވި ކަމަށް ބުނެ ރ. އަނގޮޅިތީމު ޖީޒާ ޢަލީ އިބްރާހީމް ދެއްކި ވާހަކަތައް މިޕާޓީން […]
1 2 3 4 110