mdp_banner

Monday, June 26, 2017

އެމް.ޑީ.ޕީގެ 12 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ބަޔާން

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ބަޔާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

[ވިދާޅުވޭ...]

Sunday, June 25, 2017

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީންގެ އަސާސީ ޚައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ނައްތާލުމަށް ހަރުދަނާ އިންސާފުވެރި ދެފުއްފެންނަ އުސޫލުތަކެއް ޤާއިމު ކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލުން:

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ އެންމެ މައިގަނޑު އެއް މަޤްޞަދަކީ ޑިމޮކްރެޓިކް އުޞޫލުތައް ރާއްޖޭގައި ނަގަހައްޓައި ހިމާޔަތްކުރުމެވެ. ހަމަ އެއާއެކު، އިންސާނީ އަދި އަސާސީ ޙައްޤުތައް ކުރިއަރުވައި ދަމަހައްޓައި، ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ހަމަހަމަކަމާއެކު އިންސާނުންގެ މެދުގައި ކަންކުރާ ތަހްޒީބު މުޖްތަމަޢެއް ބިނާކުރުމަކީ މިޕާޓީގެ މައިގަނޑު އެއް އަމާޒެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ދުވެލި ކުރިއަރައިގެން ދިއުމުގައި ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ބިދޭސީންގެ ރޯލާއި ހިއްސާ ވަރަށްވެސް ބޮޑުވެފައި މުހިއްމެވެ. ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ބިދޭސީންނާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމުގެ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Saturday, June 17, 2017

ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބުގެ މަޤާމުގައި އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝިޔާމް ކޮށްދެއްވި އަގުހުރި މަސައްކަތްތަކަށް ޝުކުރުއަދާކުރަން

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު (އިދާރީ)ގެ މަޤާމުގައި އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝިޔާމް މި ޕާޓީއަށް ކެނޑިނޭޅި ކޮށްދެއްވި މަސައްކަތްތަކަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ. 2012 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބުގެ މަޤާމުގައި ހުންނަވައިގެން އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝިޔާމް ވަނީ އެމްޑީޕީއަށް ކުރިމަތިވި އެންމެ ދަތި، އުނދަގޫ ދުވަސްވަރުގައި ފިޔަވަޅެއްވެސް ފަހަތަށް ނުޖެހި އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވާފައެވެ. ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބުގެ ހައިސިއްޔަތުން ކެމްޕޭން އަދި މެމްބަރޝިޕް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުކަން ކުރައްވަމުން ޕާޓީގެ އިދާރީ ކަންކަން ބައްލަވައި، […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, June 8, 2017

ދިވެހިރާއްޖެ އދ ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލްގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނޭ ޙާލަތަށް ވައްޓާލާފައިވާތީ ކަންބޮޑުވަން

ދިވެހި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދޭންޖެހޭ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އިހުމާލުވެ، އެ ޙައްޤުތަކުން ރައްޔިތުން މަހުރޫމުކުރަމުން ގެންދާތީވެ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވުމަށް ދުނިޔޭގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ އެންމެ މަތީ ޖަމްޢިއްޔާ، އދ ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލްގެ އެޖެންޑާގައި ދިވެހިރާއްޖެ ހިމެނޭ ޙާލަތަށް ދިވެހިރާއްޖެ ވައްޓާލާފައިވާކަމީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީން ކަންބޮޑުވާކަމެކެވެ. އދ ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލްގެ 35 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި 30 އަށްވުރެ ގިނަ ޤައުމުތަކުން ތަޢީދުކޮށް އެޖެންޑާ އައިޓަމް 2 ގެ ދަށުން […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, June 5, 2017

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ދިދަ އާއި ލޯގޯ ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެޕާޓީއަށް އެންގިއެންގުން ކުށްވެރިކުރުން.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ދިދަ އާއި ލޯގޯ އެޕާޓީން ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެޕާޓީއަށް އަންގާފައިވާތީ، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ)ން އެކަން އެންމެ ހަރުއަޑުން ކުށްވެރިކުރަމެވެ. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ދިދަ އާއި ލޯގޯ މަނާކޮށްފައިވަނީ ޢަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުގެ ހޯމް މިނިސްޓްރީން ދާދިފަހުން ހަދާފައިވާ ހަމައިން ނެއްޓިފައިވާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ދިދައާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޚާއްޞަވާ ދިދައާއި ވައްތަރުކަމަށް ބުނެއެވެ. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ދިދައާއި ލޯގޯ އަކީ އެޕާޓީ އުފެއްދިއިރު ކުރަހާ ޑިޒައިންކޮށް […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, May 31, 2017

އަލްފާޟިލާ ފަރީޝާ އިބްރާހީމް އަވަހާރަވުމުގެ ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވުން

ކުރީގެ ފަސްޓް ލޭޑީ ނަސްރީނާ އިބްރާހީމްގެ ކޮއްކޯފުޅު ފަރީޝާ އިބްރާހީމް އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން އެކަމުގެ ފުން ހިތާމައިގައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ ބައިވެރިވަމެވެ. މި ހިތާމަވެރި ވަގުތުގައި އަލްމަރްހޫމާ ފަރީޝާ އިބްރާހީމްގެ ޢާއިލާއަށް ތަޢުޒިޔާ ދަންނަވަމެވެ. އަދި އެކަމަނާއަށް މާތް ﷲ ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް މިންވަރު ކުރައްވައި އާއިލާއަށާއި ގާތް ތިމާގެ މީހުންނަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވުމަށް އެދި ދުޢާ ކުރަމެވެ. ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވަންދެން އާލާސްކަންފުޅުގައި އުޅުއްވުމަށްފަހު މި ދުނިޔެ ދޫކުރެއްވިއިރު އެކަމަނާއަށް ބޮޑުދައިތަ ވިދާޅުވާ، ފާރިސް […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, May 18, 2017

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކަށް ގަދަވަޔާއެކު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ގިނަ ރަށްތަކަކަށް ގެއްލުންވުމާއި ގުޅޭގޮތުން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ނޫސް ބަޔާން

މިހާރު ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ގަދަވަޔާއެކު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ގިނަ ރަށްތަކަކަށް ގެއްލުންލިބުނު ހަބަރު ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން އެހީ ނުހަނު ހިތާމަ އާއި އެކުއެވެ. އަދި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން ގެއްލުންވި ރައްތަކުގެ ހާލަތު ގާތުން ބަލަމުން ގެންދާނެއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީއަށް އައި ކޮޅިގަނޑެއްގައި ސ.ހިތަދޫގެ ބައެއް ގެތަކަށް ވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބި، މިހާތަނަށް ބެލި ބެލުމުން ހިތަދޫގެ 20 ގެއެއްގެ ފުރާޅު އެއްލާލާފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ވަނީ ލިބިފައިވާއިރު މީގެތެރެއިން […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, May 15, 2017

ފާރިސް މައުމޫންގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުން ކުށްވެރިކުރުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފާރިސް މައުމޫންގެ ޕާސްޕޯޓު ކުރިން އެންގުމަކާ ނުލައި ހިފަހައްޓައި އެމަނިކުފާނު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާވަޑައިގަތުން އެއްވެސް ހަމައެއް ނެތި މަނާކޮށްފައިވާތީ އެކަން އެންމެ ހަރު އަޑުން ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީން ކުށްވެރިކުރަމެވެ. އަދި މިހާރުން މިހާރަށް ފާރިސް މައުމޫނަށް ފުރާވަޑައިގެންނެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުމަށް ދައުލަތުގެ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ގޮވާލަމެވެ. އިންޑިޔާގެ ބެންގަލޫރުގައި ބޭސްފަރުވާ ހޯއްދަވަމުންގެންދަވާ ޢާއިލީގޮތުން ގާތް ބޭފުޅަކަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުމަށް އާދީއްތަ ދުވަހު ފުރާވަޑައިގަތުމަށް އެއާޕޯޓަށް ވަޑައިގަތުމުން ފާރިސް މައުމޫންގެ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, May 11, 2017

އޮނަރަބް ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް ލިބިދޭ އަސާސީ ޙައްޤުތަކުން މަޙްރޫމުކުރުން ޤާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑާަރު އޮނަރަބްލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް ޝަރުތުތަކާއެކު ނަމަވެސް ޖަލު ބަންދުން ސަލާމަތްވެފައިވާކަމީ އިންސާފު ޤާއިމުކުރުުމަށް ކުރެވެމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކަށް ލިބޭ ބޮޑު ކުރިއެރުމެކެވެ. ޝަރުތުތަކަކާއެކު އޮނަރަބްލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް ދޫކޮށްފައިވަނީ އެމަނިކުފާނަށް ޤާނޫނު އަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ޙައްޤުތަކުން މަޙްރޫމްކޮށްފައެވެ. ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުގައި ކުށެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިނުވާ ކަންކަން މަނާކުރުމާއި ކަނޑައެޅިގެން ޤާނޫނު އަސާސީން އެމަނިކުފާނަށް ލިބިދޭ ޚައްޤުތައް ހިފެހެއްޓުމަކީ ޚުދުމުހުތާރު ވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރާ ކަމެކެމެވެ. އެފަދަ ޝަރުތުތައް ކަނޑައެޅުމަކީ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށާއި ދައުލަތުގެ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Friday, May 5, 2017

ނުކުމެ ވޯޓު އަޅުއްވާ: މިހާރުވެސް މޮޅު ވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި 3 ވަނ ފަހަރަށް ބޭއްވޭ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު މިހާރުވެސް ކާމިޔާބު ވެއްޖެއެވެ. އެތައް ދަތިތަކާއި، ހުރަސްތަކާއި، ފުރައްސާރަކުރުމާއެކުވެސް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ޑިމޮކްރަސީގެ ރީތި އުސޫލުން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށް، ރައްޔިތުން އެދޭ ކަންކަަމަށް ވަކާލާތުކޮށް ކެމްޕޭން ނިންމާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ވޯޓުލުމަށް ރައްޔިތުން ފުރުޞަތު ހޯދިކަމީ މި އަނިޔާވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި ލިބުނު ބޮޑު ކާމިޔާބީއެކެވެ. 2008 ވަނަ އަހަރު ތަސްދީގު ކުރެވުނު ޤާނޫނު އަސާސީން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދިން އެންމެ ބޮޑު ޙައްޤަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ […]

[ވިދާޅުވޭ...]