ނޫސް ބަޔާން

ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް މާލޭގެ ބިންތައް ވިއްކުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލަން
މާލޭގެ އަގުހުރި ބޮޑު 19 ބިމެއް ވިއްކާލުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާތީ އެކަން ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އެންމެ ހަރުއަޑުން ކުށްވެރިކޮށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމެވެ. އަދި މިފަދަ ހުރިހާ މުޢާމަލާތެއް މިހާރުން މިހާރަށް ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލަމެވެ. […]
ނައީމާއްތައާ މެދު ފުލުހުން އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް ކުށްވެރިކުރުން
ހުކުރުދުވަހުގެރޭ އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ކުރިމަތިން ހައްޔަރު ކުރި މި ޕާޓީގެ ޚިދުމަތްތެރި އަދި ދޮށީ އުމުރުގެ ނައީމާ މުޙައްމަދު (ނައީމާއްތަ) އަތޮޅުވެހީގައި ހައްޔަރުކޮށް ނައީމާއްތައާ މެދު ފުލުހުން ޢަަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް ކުށްވެރިކޮށް އެކަން މިހާރުން […]
އެއްވުންތަކުން މީހުން ހައްޔަރުކުރަނީ ޞުލްޙަވެރި ސިޔާސީ ޙަަރަކާތްތަކަށް ހުރަސް އެޅުމަށް
ބުރާސްފަތިދުވަހުގެރޭ އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ކުރިމަތީގައި އޮތް ޞުލްޙަވެރި ސިޔާސީ ޙަރަކާތުގައި ބައިވެރިވުމާ ގުޅިގެން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަޒްރާ މޫސާއާއި، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވިމެންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ޒާހިޔާ ޢަބްދުﷲ […]
އާންމު ރައްޔިތުންނަށާއި ނޫސްވެރިންނަށް އަނިޔާވެރި ނުވުމަށް ގޮވާލުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ 52 ވަަނަ މިނިވަން ދުވަހު ދިވެހި ފުލުހުން އާންމު ރައްޔިތުންނާއި ނޫސްވެރިންނާމެދު އަނިޔާވެރިކަން އިސްކޮށް ޤާނޫނު އަސާސީން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭ އެއްވެ އުޅުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަން ކަމަށް ހުރަސްއަޅާފައިވާތީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީން […]
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މައި އޮފީސް ފުލުހުން ވަނީ ހިޞާރުކޮށްފަ
އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މައި އޮފީސް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސް އެތަން ބަލައި ފާސްކުރުމަށްފަހު ބަލައި ފާސްކުރުން ނިމުނު ކަމަށާއި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައާ ގުޅޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް ފެނިފައިނުވާ ކަމުގެ […]
މުޒާހަރާތައް ބްރޯޑްކާސްކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް ބުނެ ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ދީފައިވާ އިންޒާރު ޤާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފް
ޤާނޫނާ ޚިލާފް މުޒާހަރާތައް ވަގުތުން ދުރަށް ގެނެސްދޭ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ބުނެ ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ދީފައިވާ އިންޒާރު ކުށްވެރިކުރަމެވެ. އަދި މިއީ ޣައިރު ޤާނޫނީ، ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ، ނާތަހުޒީބު ނިންމުމެކެވެ. […]
ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ނޫސްބަޔާން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 2017/SC-C/17 ނަންބަރު ޤަޟިއްޔާއިން ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ޓިކެޓެއްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުކުރެވޭ މެމްބަރަކު އެ މެމްބަރު އިންތިޚާބުވި ސިޔާސީ ޕާޓީއިން ވަކިވުމުން، ނުވަތަ އިންތިޚާބުވި ސިޔާސީ ޕާޓީއިން ވަކިކުރުމުން، ނުވަތަ […]
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް ޢިއުލާން ކުރީ ޤާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފަށް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ 4 މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް ނިންމައި ތުލުސްދޫ ދާއިރާއާއި، މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއާއި، ވިލިނގިލި ދާއިރާ އަދި ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން ބާއްވަން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ބުދަ ދުވަހު ނިންމާފައިވަނީ […]
ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފާރިސް މައުމޫން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލަން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފާރިސް މައުމޫން ނުޙައްޤުން، ޤާނޫނީ އިމުގެ ބޭރުން ސިޔާސީ މަންފާއެއް ޙާސިލްކުރުމަށް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާތީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީން އެކަން އެންމެ ހަރު އަޑުން ކުށްވެރިކުރަމެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ […]
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްސަލާގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު އަދީބުގެ އަތްޕުޅުގައި ހުރި ހެކިތައް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެއްވަން ޖެހޭ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގެ ރައީސް، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ބޭއިންސާފުން ޝަރީޢަތް ހިންގާ 13 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ ސަރުކާރުން ރާވައިގެންކަމުގައި އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި އަދި އެކަން ކުރި […]
1 2 3 4 96