ޕާޓީއަށް ވަނުމާއި ވަކިވުމަށް

ޕާޓީގެ މެމްބަރަކަށް ވުމަށް:
• ޕާޓީ ވެބްސައިޓުން މެމްބަރޝިޕް ފޯރމް ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުން / ނުވަތަ ޕާޓީ އޮފީހުން ފޯރމް އެއް ނެންގެވުން
• ފޯރމް ފުރުއްވާ، ފޯރމް އާއިއެކު ދިވެހި ރައްޔިތެންކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީގެ 2 ފުށް ( މުއްދަތު ހަމަނުވާ ) ހުށަހެޅުން
• (މެމްބަރޝިޕް ފޯރމްގެ ހެކިވެރިންގެ ބައި ފުރިހަމަކުރަންވާނީ، ފޯރމް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން)
• ފޮޓޯ ކޮޕީ އަދި އީމެއިލް ކުރެވޭ މެމްބަރޝިޕް ފޯރމްތައް ސައްޙަ އެއް ނުވާނެ. ފޯރމްގެ އަޞްލު އިސްވެ ދެންނެވުނު ގޮތަށް އައި.ޑީ ކާޑު ކޮޕީ އާއިއެކު ހުށްހެޅުން

އެމްޑީޕީ މެމްބަރޝިޕް ފޯމް

ޕާޓީގެ މެމްބަރުކަމުން ވަކިވުމަށް:
• މުއްދަތު ހަމަނުވާ އައިޑީ ކާޑް ކޮޕީ އަދި ޕާޓީ އިން ވަކިވުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯރމް ފުރުމަށްފަހު (2 ހެކިވެރިންގެ ބަޔާ އެކު ފުރިހަމަކޮށް) ޕާޓީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް އަށް ފޮނުވުން (އަސްލު ނުވަތަ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް)
• (ޕާޓީ އިން ވަކިވުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯރމް ޕާޓީ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެ)

ޕާޓީން ވަކިވުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް