މެނިފެސްޓޯ

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ޕޮލިސީ ޕޭޕަރ – 26 އޮގަސްޓު 2006

2008 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީން ހުށަހެޅި މެނިފެސްޓޯ

2008 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ މެނިފެސްޓޯ (އިނގެރޭސި)

2013 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީން ހުށަހެޅި މެނިފެސްޓޯ

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީން ހުށަހެޅި މެނިފެސްޓޯ