މެނިފެސްޓޯ

ތިރީގައިމިވަނީ 2008ގައި ހުށަހެޅުނު ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ މެނިފެސްޓޯއާއި 2006ގައި އެކުލަވާލެވުނު މިޕާޓީގެ ޕޮލިސީ ޕޭޕަރެވެ.

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ މެނިފެސްޓޯ (ދިވެހި)

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ މެނިފެސްޓޯ (އިނގެރޭސި)

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ޕޮލިސީ ޕޭޕަރ – 26 އޮގަސްޓު 2006