ކޮންގްރެސް

މުޙައްމަދު ނަޝީދު

އެ.މް.ޑީ.ޕީގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ނަޝީދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ގިނަ ޕަޓީ އެކުލެވޭ ރިޔާސީ އިިންތިޚާބަކަށްފަހު އެކުލަވާލެވުނު ސަރުކާރުގެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ. ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށާއި، ގިނަ ޕާޓީ އެކުލެވޭ ސިޔާސީ ނިޒާމަށާއި، މޫސުމީ ބަދަލުތައް ޙައްލުކުރުމަށް ވަކާލާތުކުރައްވާ ސިޔާސީ ލީޑަރެކެވެ.

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެމްޑީޕީގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގަތީ އޮގަސްޓް 2014 ގައެވެ.

މުޙައްމަދު ޝިފާޒް

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ނައިބް ރައީސް

މުޙައްމަދު ޝިފާޒަކީ އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސެވެ. ޝިފާޒަކީ 17 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރެވެ. ޝިފާޒް އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގަތީ އޮގަސްޓް 2014 ގައެވެ.

އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އިބޫ އެންމެ ފުރަތަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް އިންތިޚަބުވެވަޑައިގަތީ 1995 ގައެވެ. އިސްލާޙީ މަސައްކަތުގައާއި އާ ޤާނޫނު އަސާސީ ޑްރާފްޓް ކުރުމުގައި ޚާއްސަ މަޖިލިހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މުހިއްމު ދައުރެއް އިބޫ އަދާ ކުރެއްވިއެވެ.

ޙަސަން ލަޠީފް

ޗެއާޕާރސަން

ހަސަން ލަތީފް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގަތީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގައެވެ. ހަސަން ލަތީފަކީ ޤާނޫނީ ވަކީލެކެވެ. އަދި އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓާރ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް (2008-2012) އެވެ.

އަޙްމަދު މަހްލޫފް

މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު ސޮޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމެންޓް

މުޙައްމަދު އަބްދުﷲ

އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު އަސްލަމް

މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާރ

ޑރ އައިޝަތު އަލީ

މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ

ޗެއަރޕާސަންގެ ނައިބު މާލީ

ޢަލީ ނިޔާޒު

ޗެއަރޕާސަންގެ ނައިބު އިދާރީ

ޚަދީޖާ އަބޫބަކުރު

ލ. މާވަށު ދާއިރާ ރައީސް

ޢަބްދުﷲ ފަލާޙް ޝަރީފް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ މޭޔަރ

މުޙައްމަދު އިބްރާޙިމް މަނިކު

ވިލިމާލެ ދާއިރާ ރައީސް

އާދަމް އަލީ

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ ރައީސް

އަޙުމަދު އާމިރު

މާފަންނު މެދު ދާއިރާ ރައީސް

މުޙައްމަދު ފަލާހް

މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރ / ދާއިރާ ރައީސް

މުޙައްމަދު ޒިޔާދު

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ ރައީސް

އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ މަޖިލިސް މެންބަރު

އަޙްމަދު ތަސްމީން އަލީ

މައްޗައްގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ ރައީސް

އިބްރާޙިމް އަޙްމަދު

މައްޗައްގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ ރައީސް

މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް

ޙަސަން އިސްމާޢިލް

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ ރައީސް

ޢީވާ އަބްދުﷲ

ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ މަޖިލިސް މެންބަރު / ދާއިރާ ރައީސާ

އިބްރާޙިމް މުއިޒު

ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ ރައީސް

އަބްދުﷲ ޝާޙިދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާރޒް

ހުސައިން ޝަހީމް

ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ ރައީސް

މުޙައްމަދު ލަޠީފް

މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ ރައީސް

އިސްމާއިލް ރަޝާދު

ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ ރައީސް

އިބްރާޙީމް ނާޒިލް

ސ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ ރައީސް

އަލީ ނިޒާރު

ސ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރ

މޫސާ މުޙައްމަދު

ސ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ ރައީސް

އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ދީދީ

ސ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ މަޖިލިސް މެންބަރު

ޢަބުދުﷲ ޞާދިގު

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ ރައީސް، އައްޑޫ ސިޓީ މޭޔަރ

މުޙައްމަދު އަސްލަމް

ސ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ މަޖިލިސް މެންބަރު

އަހުމަދު ރަޝީދު

ސ މަރަދޫ ދާއިރާ ރައީސް

އިބްރާޙިމް ޝަރީފް

ސ މަރަދޫ ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ނިޙާދު

ސ.ފޭދޫ ދާއިރާ ރައީސް

ރޮޒެއިނާ އާދަމް

ސ މީދޫ ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރ/ ދާއިރާ ރައީސާ

އިލިޔާސް ލަބީބު

ހުޅުދޫ ދާއިރާ ރައީސް

ސައުދުﷲ އަޙްމަދު ޙަސަން ދީދީ

ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ ރައީސް

އިބްރާހީމް ސައީދު މުހައްމަދު

ފުވައްމުލައް އުތުރު ދާއިރާ ރައީސް

މުޙައްމަދު ސުޢާދު

ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ ރައީސް

އަހުމަދު ޒާހިރު

ގދ ގައްދޫ ދާއިރާ ރައީސް

ފަސީހު އަލީ

ގދ މަޑަވެލި ދާއިރާ

ޒިފްލީނާ ޙަސަން

ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ ރައީސް

ޢަލީ ޝާމް

ފަރެސްމާތޮޑާ ރައީސް

މުޙައްމަދު ރިޔާޒް

ދާންދޫ ދާއިރާ ރައީސް

ޢަބްދުﷲ އަފީފު

ގެމަނަފުށި ދާއިރާ ރައީސް

މުޙައްމަދު ރައޫފް

ގއ ވިލިނގިލި ދާއިރާ ރައީސް

ހުސައިން އިސްމާއިލް

ލ ފޮނަދޫ ދާއިރާ ރައީސް

މުޙައްމަދު ސިޔާމް

ގަމު ދާއިރާ ރައީސް

ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް

މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑެވެލޮޕްމެންޓް

އުމަރު އަބްދުލް ރައްޒާގު

ލ އިސްދޫ ދާއިރާ ރައީސް

ރަޤީބް އަލީ

ތ ގުރައިދޫ ދާއިރާ ރައީސް

މުޙައްމަދު ނާޝިޒް

ތ ކިނބިދޫ ދާއިރާ ރައީސް

އަންވަރު އިބްރާޙީމް

ތ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާ ރައީސް

އިސްމާއިލް ރަޝީދު ޤާސިމް

ތ ވިލިފުށި ދާއިރާ ރައީސް

ޝާތިރު އަބްދުލް ރަޙްމާން

ދ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ ރައީސް

މުޙައްމަދު ޖައިޝް އިބްރާހިމް

ދ މީދޫ ދާއިރާ ރައީސް

އަޙްމަދު ޙަމްޒާ

ފ ބިލެތްދޫ ދާއިރާ ރައީސް

ޙަސަން

ފ ނިލަންދޫ ދާއިރާ ރައީސް

ޙުސައިން ޝާމިލް

މ މުލަކު ދާއިރާ ރައީސް

އިބްރާޙިމް ނަސީރު

މ މުލަކު ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރު

ޢަލީ ރިޒާ

ދިއްގަރު ދާއިރާ ރައީސް

އަލީ އިކްރާމް

ވ ކެޔޮދޫ ދާއިރާ ރައީސް

ނިޒާރު އިބްރާޙީމް

ވ ފެލިދޫ ދާއިރާ ރައީސް

އަޙްމަދު މަރްޒޫޤް

ވ ފެލިދޫ ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރ

އައިޝަތު ޖެނިފާ

އދ ދަނގެތި ދާއިރާ ރައީސް

ރުގިއްޔާ މުޙައްމަދު

އދ މަހިބަދޫ ދާއިރާ ރައީސާ

އިބްރާހިމް ރަޝީދު އަބޫބަކުރު

އދ މާމިގިލީ ދާއިރާ ރައީސް

ޙަސަން ޒަރީރު

އއ މަތިވެރި ދާއިރާ ރައީސް

ޙަސަން ޝިޔާން

އއ ތޮއްޑޫ ދާއިރާ ރައީސް

ޙުސައިން އަމްރު މުޙައްމަދު ރަޝާދު

ކ ގުރައިދޫ ދާއިރާ ރައީސް

މުހައްމަދު އަޒްމީލް

ކ ތުލުސްދޫ ދާއިރާ ރައީސް

އަޙްމަދު އަސްވާން ނޫމާން

ކ ކާށިދޫ ދާއިރާ ރައީސް

އަޙްމަދު އިބްރާޙީމް

ކުރެންދޫ ދާއިރާ ރައީސް

އަބްދުލް ބާރީ އަބްދުﷲ

ޅ ކުރެންދޫ ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ކާރިމް

ޅ ނައިފަރު ދާއިރާ ރައީސް

އަޙްމަދު ލަޠީފް

ބ ކެންދޫ ދާއިރާ ރައީސް

ހިސާން ހުސެއިން

ބ އޭދަފުށި ދާއިރާ ރައީސާ

ޢަލީ ރިޟާ

ބ ތުޅާދޫ ދާއިރާ ދާއިރާ ރައީސް

މޫސާ ޢަލީ މަނިކު

ރ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ ރައީސް

ހަސަން އަހުމަދު

ރ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ ރައީސް

މުޙައްމަދު ވަޙީދު

ރ އުނގޫފާރު ދާއިރާ ރައީސް

މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން

ރ އަލިފުށި ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ/ ދާއިރާ ރައީސް

މުޙައްމަދު ޖަލީލް

ހޮޅުދޫ ދާއިރާ ރައީސް

އަބްދުﷲ މުހައްމަދު

ނ ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް

ޢަލީ މާޖިދު

މަނަދޫ ދާއިރާ ރައީސް

އަޙްމަދު އީސާ

ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ ރައީސް

މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް

އަޙްމަދު ނިޔާޒް

ޢަބުދުލް ޙައްނާން ޙުސައިން

ށ ފުނަދޫ ދާއިރާ ރައީސް

ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު ޢަބްދުލް ރަހުމާން

ށ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ ރައީސް

އަޙްމަދު ނާޝިދު

ށ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ މަޖިލިސް މެންބަރު

ޢަބުދުﷲ ޝަޙީމް ޢަބްދުލް ޙަކީމް

ށ ކަނޑިތީމު ދާއިރާ ރައީސް

ޙަސަން ޝުޖާއު

ހދ ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާ ރައީސް

ޢަބްދުލްޢަފޫރު މޫސާ

ހދ ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ މަޖިލިސް މެންބަރު/ ދާއިރާ ރައީސް

އަޙްމަދު މައުސޫމް

މަކުނުދޫ ދާއިރާ ރައީސް

އަހުމަދު ހާޝިމް

ހދ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ ރައީސް

މުޙައްމަދު ނާޒިމް

ހދ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރ

އިބްރާހިމް ވަހީދު

ހދ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ ރައީސް

އިބްރާޙީމް ޝަރީފް

ކެލާ ދާއިރާ ރައީސް

އަބްދުލް ޙަމީދު އީސާ

ހއ ދިއްދޫ ދާއިރާ ރައީސް

ދާވޫދު އިބްރާހިމް

ހއ ބާރަށު ދާއިރާ ރައީސް

ޝައްމޫން ސައީދު

ހޯރަފުށި ދާއިރާ ރައީސް

މީކާއިލް އަޙްމަދު ނަސީމް

ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ ރައީސް

ސިފާ މުޙައްމަދު

އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ރައީސް، މާލެ ސިޓީ މޭޔަރ

އިބްރާޙިމް އަމީރު

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް

އަހުމަދު މުޖުތަބާ

މެދު ދެކުނު ޕްރޮވިންސްގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ޚާލިސް ޝަރީފް

ދެކުނު ޕްރޮވިންސްގެ ރައީސް

އިބްރާޙީމް ޖިޙާދު

މެދުއުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ރައީސް

ޙުސައިން އާދަމް

އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ރައީސް

އިބްރާޙީމް ޝުޖާޢު

މަތިއުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ރައީސް

އަޙުމަދު އަދުހަމް

އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައީސް

އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން

މާލޭ ސިޓީ ރައީސް

މުހައްމަދު ޝިހާބު

މެދު ޕްރޮވިންސްގެ ރައީސް

އަޙްމަދު އާދިލް

ހަނިމާދޫ ދާއިރާ ރައީސް