ކޮންގްރެސް

ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް

ޗެއަރޕާސަން / ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑެވެލޮޕްމެންޓް

އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

ޕާޓީގެ ރައީސް / ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އިބޫ އެންމެ ފުރަތަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް އިންތިޚަބުވެވަޑައިގަތީ 1995 ގައެވެ. އިސްލާޙީ މަސައްކަތުގައާއި އާ ޤާނޫނު އަސާސީ ޑްރާފްޓް ކުރުމުގައި ޚާއްސަ މަޖިލިހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މުހިއްމު ދައުރެއް އިބޫ އަދާ ކުރެއްވިއެވެ.

އިބްރާހިމް ވަހީދު

ޗެއަރޕާސަންގެ ނާއިބު އިދާރީ

އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ

ޗެއަރޕާސަންގެ ނައިބު މާލީ / ބާރަށު ދާއިރާގެ މަޖިލސް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު އަސްލަމް

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރ / ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން

ޕާލިމަންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރ / ރ އަލިފުށި ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ/ ދާއިރާ ރައީސް

ހުސައިން ޝަހީމް

ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

އަޙްމަދު ސަލީމް

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ޝިފާއު

އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

ޢަބްދުﷲ ވަހީދު

ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

އިބްރާޙީމް ޝަރީފް

ކެލާ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

ޢަބްދުލްޢަފޫރު މޫސާ

ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

ޙުސައިން ޒިޔާދު

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދު

ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ރާއީ

މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

ޢަބުދުﷲ ޝަޙީމް ޢަބްދުލް ޙަކީމް

ކަނޑިތީމް ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

ޢަލީ ރިޒާ

މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ރާޝިދު

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ޝާހިދު

ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

އަޙްމަދު އީސާ

ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

އަޙްމަދު ހާރޫން

މަނަދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު އަބްދުއް ﷲ ޝަފީޤް

ޔޫނުސް ޢަލީ

ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

އިސްމާއިލް އަޙްމަދު

ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ / ދުވާފަރު ދާއިރާ ރައީސް

ހަސަން އަހުމަދު

އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

ހިސާން ހުސެއިން

ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

ޖީހާން މަހުމޫދު

ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

ޢަބުދުލް ޣަނީ ޢަބުދުލް ހަކީމް

ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

ޢަބްދުﷲ ޖާބިރު

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

ޙަސަން ޒަރީރު

މަތިވެރި ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

ހުސައިން ޤާސިމް

ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

އިކުރާމް ޙަސަން

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

އިބްރާޙިމް ނަސީރު

މުލަކު ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރު

ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

އަޙްމަދު ޙަލީމް

ބިލެއްދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ނާޝިޒް

ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ / ކިނބިދޫ ދާއިރާ ރައީސް

މުޙައްމަދު ވިސާމް

ގަމު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

އަލީ ޙަމީދު

އިސްދޫ ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރ

ސައުދު ޙުސައިން

ވިލިނގިލި ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރ

ޔައުޤޫބު ޢަބުދުﷲ

ދާންދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

އަޙްމަދު ސަޢީދު

ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

ޢަބްދުލް މުޣްނީ

ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

ޢަބުދުﷲ ސަނީފު

ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ރަޝީދު

ފުވައްމުލައް އުތުރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

ހުސައިން މުޙައްމަދު ދީދީ

ފުވައްމުލައް މެދު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު މުމްތާޒު

ފުވައްމުލައް ދެކުނު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ނިހާދު

ފޭދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

އިބްރާޙިމް ޝަރީފް

ސ މަރަދޫ ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރ

އިބްރާޙީމް ނާޒިލް

ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

ރޮޒެއިނާ އާދަމް

އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރ / އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ރައީސާ

ޢަލީ ނިޔާޒު

ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

އިބްރާޙިމް މުއިޒު

ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

މީކާއިލް އަޙްމަދު ނަސީމް

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ފަލާހް

މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރ

އާދަމް އަލީ

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ ރައީސް / މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ

ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް

އަބްދުﷲ ޝާޙިދު

ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާރޒް

މުޙައްމަދު އަސްލަމް

ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާރ

އަޙްމަދު ނަސީމް

ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް

އިބްރާޙިމް އަމީރު

ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް / މެދު ދެކުނު ޕްރޮވިންސްގެ ރައީސް

އަޙްމަދު މަހްލޫފް

ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް / މެދު އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ރައީސް

އައިޝަތު އަލީ

ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

އައިމިނަތު ޝައުނާ

މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ

ރިފްޤާ ޝިހާމް

ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ ރައީސް

އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން

މަތިއުތުރު ޕްރޮވިންސް ރައީސް

ޙުސައިން އާދަމް

އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ރައީސް

އަޙްމަދު މުޖުތަބާ ޢަބްދުﷲ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ރައީސް

އަޙްމަދު ފައިސަލް

އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައީސް

އަރުޝަދު އަޝްރަފް

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ރައީސް

މުހައްމަދު މިސްބާހު

އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް

ނައުޝާދު އިބްރާހިމް

ބާރަށު ދާއިރާގެ ރައީސް

ޝާހިދް އާދަމް

ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް

އަލީ އަބްދުލްރަހްމާން

ނޮޅިވަރަން ދާއިރާގެ ރައީސް

އަހްމަދު މަޖުދީ

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް

އަބްދުލް ސަލާމް އާދަމް

ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ ރައީސް

އަމީން ފައިސަލް

ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ ރައީސް

މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް

އަޙްމަދު ފާޒިރު

އަޙްމަދު ޞަބްރީ

ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް

މުހައްމަދު ޖަލާލް

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު އީމާން

ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ ރައީސް

މުޙައްމަދު ޠާރިޤު

މަނަދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް

އަބްދުﷲ ޒުބައިރު

ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް

އަޙްމަދު ފާތިޙް

ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް

އަލީ ޝާހިދު

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ރައީސް

ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤް

އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް

މޫސާ ޢަލީ މަނިކު

ރ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ ރައީސް

މުހައްމަދު އަބްދުﷲ

އޭދަފުށި ދާއިރާގެ ރައީސް

އަހުމަދު މަރުޒޫގު

ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް

އަޙްމަދު ލަޠީފް

ބ ކެންދޫ ދާއިރާ ރައީސް

އާދަމް ޔޫސުފް

ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ރައީސް

އަބްދުﷲ ރަޝީދު ހަސަން

ނައިފަރު ދާއިރާގެ ރައީސް

ޢަބްދުﷲ ރިފްޢަތު

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ރައިސް

އިބްރާހީމް ރަޝީދު

ތުލުސްދޫ ދާއިރާ ރައީސް

ހުސައިން ސަމީރު

ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ރައީސް

އިސްމާއިލް ނަސީރު

މަތިވެރި ދާއިރާގެ ރައީސް

އަބްދުލް ޖަލީލް އިބްރާހިމް

މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ނިއުޝާދު

ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު އިޙްސާން

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ރައީސް

އިބްރާހީމް ލަޠީފް

މުލަކު ދާއިރާގެ ރައީސް

އަޙްމަދު މުޖުތަބާ

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ރިޒްވީ

ބިލެއްދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ޖައިޝް އިބްރާހިމް

ދ މީދޫ ދާއިރާ ރައީސް

ޝާތިރު އަބްދުލް ރަޙްމާން

ދ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ ރައީސް

އިސްމާއިލް ރަޝީދު ޤާސިމް

ތ ވިލިފުށި ދާއިރާ ރައީސް

އަންވަރު އިބްރާޙީމް

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާ ރައީސް

ރަޤީބް އަލީ

ގުރައިދޫ ދާއިރާ ރައީސް

އަހުމަދު ޝުހާދު

އިސްދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް

އަޙްމަދު ޝަރީފު

ގަމުު ދާއިރާ ރައީސް

ހުސައިން އިސްމާއިލް

ފޮނަދޫ ދާއިރާ ރައީސް

އަހުމަދު ޝާކިރު

މާވަށު ދާއިރާ ރައީސް

މުޙައްމަދު ރައޫފް

ވިލިނގިލި ދާއިރާ ރައީސް

މުހައްމަދު ޝާކިރު

ދާންދޫ ދާއިރާ ރައީސް

މުހައްމަދު ހައިޝަމް

ގެމަނަފުށި ދާއިރާ ރައީސް

މުޙައްމަދު ނާޞިޙް ރަޝީދު

ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ ރައީސް

އިބްރާހިމް ނާފިޒް

މަޑަވެލި ދާއިރާގެ ރައީސް

ޒިފްލީނާ ޙަސަން

ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ ރައީސް

ޝާދިޔާ އާދަމް

ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ރައީސް

އަޙްމަދު ސަޢީދު މުޙައްމަދު

ގައްދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް

އިބްރާހީމް ސައީދު މުހައްމަދު

ފުވައްމުލައް އުތުރު ދާއިރާ ރައީސް

ހުޝާމް މުހައްމަދު

ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ ރައީސް

އިލްޔާސް މުހައްމަދު

ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ ރައީސް

ސާމިޢު އަންވަރު

ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް

ހަސަން ވިސާލް

ފޭދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް

ޙަސަން އާފާޤް

މަރަދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް

ޢަބުދުﷲ ޞާދިގު

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ ރައީސް

ހުސެއިން ނަސީމް

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ރައީސް

އަންސަރު މޫސާ

ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ރައީސް

މަރިޔަމް ނިއުމާ

އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް

ޔާސިރު ހަސަން

ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ ރައީސް

އަބްދުުލް ރައްޒާޤް އަބްދުލް ބާޤިރު

މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ރައީސް

ޢައްބާސް މުޙައްމަދު

ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ރައީސް

ރިޟްވާން ޝަރީފް

ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ ރައީސް

އިސްމާއިލް ހަލީމް

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ ރައީސް

އަހުމަދު ޝަޒީން

މައްޗަންގޯޅި މެދު ދާއިރާގެ ރައީސް

އިބްރާޙިމް އަބްދުﷲ

މައްޗަންގޯޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ ރައީސް

މުހައްމަދު ޝާހު

މާފަންނު ހުޅަންގު ދާއިރާގެ ރައީސް

އަޙުމަދު އާމިރު

މާފަންނު މެދު ދާއިރާ ރައީސް

ޙަސަން އިއާދު ސަލީމް

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ފިރުޒުލް ޙުސައިން ފިރާޒް

ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ރައީސް

ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤް

އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް