ޕާރލަމެންޓްރީ ގްރޫޕް

މުޙައްމަދު އަބްދުﷲ

އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ފަލާހް

މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރ / ދާއިރާ ރައީސް

އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ މަޖިލިސް މެންބަރު

ޢީވާ އަބްދުﷲ

ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ މަޖިލިސް މެންބަރު / ދާއިރާ ރައީސާ

މުޙައްމަދު އަބްދުލް ކަރީމް

ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ މަޖިލިސް މެންބަރު

އަލީ އާޒިމް

މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރ

އަލީ ނިޒާރު

ސ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރ

އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ދީދީ

ސ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ މަޖިލިސް މެންބަރު

މުޙައްމަދު އަސްލަމް

ސ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ މަޖިލިސް މެންބަރު

އިބްރާޙިމް ޝަރީފް

ސ މަރަދޫ ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރ

ރޮޒެއިނާ އާދަމް

ސ މީދޫ ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރ/ ދާއިރާ ރައީސާ

އިބްރާޙިމް ނަސީރު

މ މުލަކު ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރު

އަޙްމަދު މަރްޒޫޤް

ވ ފެލިދޫ ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރ

އަބްދުލް ބާރީ އަބްދުﷲ

ޅ ކުރެންދޫ ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން

ރ އަލިފުށި ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ/ ދާއިރާ ރައީސް

އަޙްމަދު ނާޝިދު

ށ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ މަޖިލިސް މެންބަރު

ޢަބްދުލްޢަފޫރު މޫސާ

ހދ ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ މަޖިލިސް މެންބަރު/ ދާއިރާ ރައީސް

މުޙައްމަދު ނާޒިމް

ހދ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރ