ޕާރލަމެންޓްރީ ގްރޫޕް

އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

ޕީ.ޖީ ލީޑަރ / ހިންަނަވަރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު

އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް (އިބޫ) އަކީ ޕާލިމަންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރެވެ. އިބޫ އަކީ ހިންވަރު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެންބަރެވެ. އިބޫ އެންމެ ފުރަތަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް އިންތިޚަބުވެވަޑައިގަތީ 1995 ގައެވެ. އިސްލާޙީ މަސައްކަތުގައާއި އާ ޤާނޫނު އަސާސީ ޑްރާފްޓް ކުރުމުގައި ޚާއްސަ މަޖިލިހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މުހިއްމު ދައުރެއް އިބޫ އަދާ ކުރެއްވިއެވެ.

މުޙައްމަދު ފަލާހް

މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރ / ދާއިރާ ރައީސް

އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ މަޖިލިސް މެންބަރު

މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ

މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ މަޖިލިސް މެންބަރު

ޢީވާ އަބްދުﷲ

ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ މަޖިލިސް މެންބަރު / ދާއިރާ ރައީސާ

އަބްދުﷲ ޝާޙިދު

ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު އަބްދުލް ކަރީމް

ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ މަޖިލިސް މެންބަރު

އަލީ އާޒިމް

މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރ

އަލީ ނިޒާރު

ސ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރ

އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ދީދީ

ސ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ މަޖިލިސް މެންބަރު

މުޙައްމަދު އަސްލަމް

ސ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ މަޖިލިސް މެންބަރު

އިބްރާޙިމް ޝަރީފް

ސ މަރަދޫ ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރ

ރޮޒެއިނާ އާދަމް

ސ މީދޫ ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރ/ ދާއިރާ ރައީސާ

ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް

ލ ގަމު ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރ

އިބްރާޙިމް ނަސީރު

މ މުލަކު ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރު

އަޙްމަދު މަރްޒޫޤް

ވ ފެލިދޫ ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރ

އަބްދުލް ބާރީ އަބްދުﷲ

ޅ ކުރެންދޫ ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން

ރ އަލިފުށި ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ/ ދާއިރާ ރައީސް

އަޙްމަދު ނާޝިދު

ށ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ މަޖިލިސް މެންބަރު

ޢަބްދުލްޢަފޫރު މޫސާ

ހދ ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ މަޖިލިސް މެންބަރު/ ދާއިރާ ރައީސް

މުޙައްމަދު ނާޒިމް

ހދ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ މަޖިލިސް މެމްބަރ