ވީޑިއޯ

11ގެ ބްރީފިންގ 22 ނޮވެމްބަރު 2015
11ގެ ބްރީފިންގ ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
އެމް.ޑީ.ޕީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުން 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް އާއި ގުޅޭގޮތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ އެމް.ޑީ.ޕީ މަޖިލިސް މެމްބަރުގެ ވީޑީއޯތަށް،ވީޑިއޯ ލިބެމުންދާ ވަރަކަށް މި ކޮލަމް އަޕްޑޭޓެޑް ވަމުންދާނީ މާރިޔާ އަހްމަދު ދީދީގެ ވާހަކަފުޅު އަޑުއެއްސެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހްގެ ވާހަކަފުޅު އަޑުއެއްސެވުމަށް […]
އެމް.ޑީ.ޕީ 11 ގެ ބްރީފިންގ 15 ނޮވެމްބަރު 2015
އެމް.ޑީ.ޕީ 11ގެ ބްރީފިންގ ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
އެމް.ޑީ.ޕީ 11ގެ ބްރީފިންގ
އެމް.ޑީ.ޕީ 11ގެ ބްރީފިންގ ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
އެމް.ޑީ.ޕީ 11ގެ ބްރީފިންގ
އެމްޑީޕީ 11ގެ ބްރީފިންގ ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
އެމް.ޑީ.ޕީ 11ގެ ބްރީފިންގ
އެމްޑީޕީ 11ގެ ބްރީފިންގ ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
އެމް.ޑީ.ޕީ 11ގެ ބްރީފިންގ
އެމްޑީޕީ 11ގެ ބްރީފިންގ ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
އެމް.ޑީ.ޕީ 11ގެ ބްރީފިންގ
އެމް.ޑީ.ޕީ 11ގެ ބްރީފިންގ ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ މިދިޔަ ހަފްތާގެ މުހިންމު ބައެއް ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ބައްދަލުވުން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޤައުމީ ހިންގާ ކޮމިޓީ (އެން.އީ.ސީ) ގެ 187 ވަނނަ ބައްދަލުވުން […]
އެމް.ޑީ.ޕީ 11 ގެ ބްރީފިންގ
މިއަދުގެ 11ގެ ބްރީފިންގ ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ މިއަދުގެ 11 ގެ ބްރީފިންގ ގެ މަިގަނޑު ނުކުތާތަށް * އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވަރަށްވެސް ހަރަކާތްތެރި އެކްޓިވިސްޓް ހުސެއިން ސުޖާއު ނިޔާވުން އަދި އެކަމާއި ޕާޓީން […]
މިއަދުގެ 11ގެ ބްރީފިންގ
މިއަދުގެ 11ގެ ބްރިފިންގް ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ މިއަދުގެ 11ގެ ބްރީފިންގައި އަލިއަޅުވާލެވުނު މުހިންމު ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި * ހަރުގޭގައި ބޭއްވުނު ޖަލްސާތައް. * މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މަލޭގެ ހާލަތާއި […]
1 2 3 4 9