ލޯކަލް ކައުންސިލް

މޫސާ މިޔާޒް

ރ. އިންނަމާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އިބްރާހީމް ވަހީދު

ގއ. ކޮލަމާފުށި ކައުންސިލް މެމްބަރ

ސިފާ މުޙައްމަދު

އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ރައީސް، މާލެ ސިޓީ މޭޔަރ

މުޙައްމަދު ޙުސައިން

ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަންވަރު މުޙައްމަދު

ބ. ހިތާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޒާއިދު ރަޝީދު

ބ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފް

ވ. ކެޔޮދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަޙްމަދު ޔޫސުފް

ވ. ކެޔޮދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ސަނާ ޢަލީ ވާފިރު

ވ. ފުލިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އިމްތިނާން ޢަބްދުލްޣަފޫރު

ވ.ފުލިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އިބްރާޙީމް

ވ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ

އިމްރާން އާދަމް

އދ. ދިގުރަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ޝިރުޚާން

އދ. ދިގުރަށް ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޖަޢުފަރު މޫސާ

މ.ކޮޅުފުށި ކައުންސިލް މެންބަރ

ޙަސަން އިރުހާމް މުޙައްމަދު

މ. ކޮޅުފުށި ކައުންސިލް މެންބަރ

ޙުސައިން ޝާމިލް

މ.ކޮޅުފުށި ކައުންސިލް މެންބަރ

މުޙައްމަދު ސިރާޖް

މ.މަޑުއްވަރި ކައުންސިލް މެންބަރ

ބުންޔާމީން ޙަސަން

އދ. މަހިބަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަޙްމަދު ނިޝާން

މ.ދިއްގަރު ކައުންސިލް މެންބަރ

ރިޟްވާން ޢަބްދުﷲ

ތ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ

އިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް

ތ.ތިމަރަފުށި ކައުންސިލް މެންބަރ

އާދަމް ސާމީ

ވ.ރަކީދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

ޢާލިމް ޢަބްދުލް ވައްހާބް

ތ.ތިމަރަފުށި ކައުންސިލް މެންބަރ

އާދަމް ޙުސައިން

ވ.ރަކީދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

އަޙުމަދު އިބްރާހީމް

ތ.ތިމަރަފުށި ކައުންސިލް މެންބަރ

ޙުސައިން ރަޝީދު

ވ.ރަކީދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

އިސްމާޢީލް ޙަނީފް

ތ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ

ޙުސައިން ނައީސް

ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ

ޙުސައިން އަޝްރަފް

ލ.ދަނބިދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

މުޙައްމަދު ސާޖިދު

ތ.ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

އިބްރާހީމް ފައުޒީ

ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

އަޙްމަދު ފައިޞަލް

ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

މުޙައެްމަދު ޖަލާލު

ތ.ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

އިބްރާހީމް ޙަލީލް

ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

މުޙައްމަދު ނަވާޒް

ތ.ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

ޙުސައިން ޙަލީލު

ލ.ކަލައިދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

ޢަލީ ނާސިޙު

ތ.ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

ޙަސަން މުޙައްމަދު

ތ.ކިނބިދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ލ.މާބައިދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

ޢަލީ ފައިޞަލް

ލ.މާބައިދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް

ލ.ގަން އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ސިޔާމް

ލ.ގަން ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަޙްމަދު ޝާހީން

ލ.ގަން ކައުންސިލް މެމްބަރ

އިސްމާޢީލް ޒަކީ

ލ.ގަން ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޖާވީދު ޙަސަން

ތ. އޮމަދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

ޔޫސުފް ޢިރްފާން

ލ.މާމެންދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

ޙުސައިން ޙަބީބު ޢަލީ

ލ.މާމެންދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

ޢަބްދުލް މުޙްސިނު މުޙައްމަދު

ލ.މާމެންދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

ޙަސަން ޝިނާން

ތ.ގާދިއްފުށި ކައުންސިލް މެންބަރ

ނާފިޛު ޙުސައިން

ލ.ހިތަދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

އަޙްމަދު ފައިޞަލް

ލ. ހިތަދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

ޞަބްރީ ޢަބްދުﷲ

ލ.ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

އަސްމާއު އަބޫބަކުރު

ލ.ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

ޢަބްދުލް މުހައިމިން ޢަބްދުއްރަހީމް

ތ.ގާދިއްފުށި ކައުންސިލް މެންބަރ

އާދަމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން

ލ.މާވަށު ކައުންސިލް މެންބަރ

އިބްރާހީމް ސިޔާޒް

ތ.ގާދިއްފުށި ކައުންސިލް މެންބަރ

އިބްރާހިމް ވަޙީދު

ގއ. ކޮލަމާފުށި ކައުންސިލް މެންބަރ

އިބްރާހީމް ފަޟީލު

ބ. ކިހާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ފާޠިމަތު ރަހީމާ

ބ. ކިހާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އިބްރާޙީމް ޢަބްދުއްރަހްމާން

ބ.ކެންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު

ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ރިލްވާން އަބްދުﷲ

ތ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޙުސައިން ނާޡިމް

ބ.ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އިބްރާހިމް ޝާފިއު

ތ. ވިލުފުށި ކައުންސިލް މެމްބަރ

ހުސައިން އަބްދުލް ސަލާމް އާދަމް

ތ.ވިލުފުށި ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަހްމަދު ސައްދާމް

ތ.ބުރުނި ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޢަލީ މާޖިދު

ބ.ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޙަސަން ޒަރީރު

ތ.ބުރުނި ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޢަލީ ޝަފީޤު

ބ. ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

މޫސާ މުސްތަފާ

ތ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަހްމަދު މައުރޫފް

ދ.ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޢަބްދުﷲ ޝުޖާޢު

ބ. މާޅޮސް ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަހްމަދު ޝާމް

ދ.ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަޙްމަދު މުޖުތަބާ

ބ. މާޅޮސް ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަބްދުﷲ ޖަމީލު

ދ.ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޢަލީ ސަޢުދު

ދ.ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަބޫބަކުރު ޢަބްދުﷲ

ބ. މާޅޮސް ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަހްމަދު ނިޔާޒް

ދ.ރިނބުދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޔޫސުފް ނާފިޛު

ދ.ރިނބުދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޢަބްދުލްޢަޒީޒް މުޙައްމަދު

ބ. ހިތާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ތައުފީޤު

ދ.މީދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އިޔާސް އިސްމާޢީލް ލަތީފް

ދ. މީދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

މުޙައްމަދު ޙަސަން

ބ. ހިތާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ނައުޝާދު އަޙްމަދު

ބ. އޭދަފުށި ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޝުރައިފު އިބްރާހިމް ރަޝީދު

ދ. މީދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޢަހްމަދު ޝިފާއު

ދ.ހުޅުދެލި ކައުންސިލް މެމްބަރ

އިސްމާއިލް ނިޡާމް

ދ.ހުޅުދެލި ކައުންސިލް މެމްބަރ

މަބުރޫކް ނަޞީރު

ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޢިބްރާހިމް ފާރިޙު

ދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ

އަޙްމަދު ޝާފިއު

ދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަޙްމަދު ރަޝީދު

ބ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޢަލީ މުހައްމަދު

ފ.ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އިބްރާހިމް ޢަބްދުއް ލަތީފް

ފ.ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަހްމަދު ޒަކީ

ފ.ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޢަބްދުﷲ ވަހީދު

ފ. މަގޫދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

އިބްރާހިމް ޡުހޫރު

ފ.މަގޫދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު

މޫސާ ޖަލީލު

ފ.މަގޫދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

މޫސާ އަޙްމަދު

ފ.ފީއަލި ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޢަހްމަދު އާދަމް

ފ.ފީއަލި ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙަައްމަދު ޖަލީލު

ފ.ފީއަލި ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ތަޢުރީފު

ބ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ސިނާދު

ފ.ބިލެއްދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އިހުސާން

ފ.ބިލެއްދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޢަބްދުލް ޤާދިރު މުޙައްމަދު

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަޙްމަދު ޚަލީލް

އދ. މަހިބަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ސިޔާން

ބ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޢުމަރު ޒާހިރު

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ނާފިޘު

ބ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު އާމިރު

ބ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު

އދ. މާމިގިލި ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޢަލީ ނަޞީރު

އދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ

އިބްރާހީމް ފަޟީލު

ބ. ފެހެންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

މޫސާ ނަސީމު

ބ. ފެހެންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އުޘްމާން ރަޝީދު

ކ. މާފުށި ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަޙްމަދު އަފްރާހް

ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ފަތުޙުﷲ

ކ. ގުޅި ކައުންސިލް މެމްބަރ

އިބްރާހީމް މުބައްސިރު

ކ. ދިއްފުށި ކައުންސިލް މެމްބަރ

އިބްރާހީމް ފައިޞަލް

ކ. ކާށިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޢަބްދުﷲ އަޙްމަދު

ރ. މަޑުއްވަރި ކައުންސިލް މެމްބަރ

ފަރަޙްނާޒް މުޙައްމަދު

ޅ. ކުރެންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އިބްރާހީމް ސިމާއު

ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަޙްމަދު އަޝްހަދު

ރ. މަޑުއްވަރި ކައުންސިލް މެމްބަރ

ވިދާދު އަބްދުﷲ

ޅ. ނައިފަރު ކައުންސިލް މެމްބަރ

މަމްނޫޙް ޢީސާ

ޅ. ނައިފަރު ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ޝާހިދު އަބްދުﷲ

ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަޙްމަދު ނާޞިޙް

ރ. ރަސްމާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ފިރާޒް އިސްމާއިލް

ޅ.ހިންނަވަރު ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަބްދުލްޙަންނާން ޢައްބާސް

ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލް މެމްބަރު

ޠާހާ ރަޝީދު

ރ. ރަސްމާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އިސްމާޢީލް ޢަބްދުއްރަޝީދު

ރ. އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ޖަމީލް

ރ. ދުވާފަރު ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ވަޙީދު

ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުހައްމަދު އަފްލާހް

ރ، އުނގޫފާރު ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަހްމަދު އަބްދުލް ރަހީމް

ރ. މާކުރަތު ކައުންސިލް މެމްބަރ

ހަސަން އަލީ

ރ. މާކުރަތު ކައުންސިލް މެމްބަރ

ސަބީހާ މުޙައްމަދު

ރ.މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް މެމްބަރު

ހުސެއިން އިމާދު

ރ. މާކުރަތު ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަލީ ޖާވީދު

ރ. ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުހަައްމަދު އިބްރާހިމް

ރ. ރަސްގެތީމު ކައުންސިލް މެމްބަރ

ހުސެއިން ރަޝާދު

ރ. ރަސްގެތީމު ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަލީ ޝާހިދު

ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުހައްމަދު ޝާހީން

ރ.އަނގޮޅިތީމް ކައުންސިލް މެމްބަރ

އިބްރާހީމް ޛަހީން

ކައުންސިލް މެމްބަރު

އިލްޔާސް ޢަބްދުޞަމަދު

ނ. މިލަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަބްދުލް މުއްތަލިބް ޢަބްދުއްޞަމަދު

ނ. މިލަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ތާހާ ރަޝީދު

ރ. ރަސްމާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ހުސައިން އަރީފް

ރ އިންނަމާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ފަތުހުﷲ ނަޞީރު

މަގޫދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަބްދުލްޙަލީމް އަޙްމަދު

ނ. މަގޫދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަޙްމަދު އިރުފާން

ނ. ހޮޅުދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އިސްމާއިލް އަބްދުލް ރަޝީދު

ރ.އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ޖަމީލް

ރ. ދުވާފަރު ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ވަހީދު

ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަސްމާ ހުސެއިން

ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަޙްމަދު ޖައުފަރު

ނ.ވެލިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އާދަމް އަލިފުޅު

ނ.ވެލިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ފާތިމަތު ނައީމާ

ކައުންސިލް މެމްބަރު

އަބްދުﷲ ސާލިމް

ކައުންސިލް މެމްބަރު

އާދަމް ފާއިޒް

ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަޙްމަދު ރިޝާުދު

ނ.މަނަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ހުސެއިން ނަޒީދު

ނ. މަނަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު އުމަރު

ނ.މަނަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުސްތަފާ މުޙައްމަދު

ގއ.ވިލިނގިލި ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޙަބީބު ޙަސަން

ގއ.ވިލިނގިލި ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޒަކަރިއްޔާ މުޙައްމަދު ފުޅު

ނ. މާފަރު ކައުންސިލް މެމްބަރ

މަޒީދު ޢަބްދުﷲ

ގއ.ވިލިނގިލި ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޢަބްދުލް މާޖިދު ޢަލީ

ނ. މާފަރު ކައުންސިލް މެމްބަަރ

މުޙައްމަދު އިޤްބާލް ފިކުރީ

ގއ.ވިލިނގިލި ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޢަބްދުﷲ ޢާރިފް

ނ. ލަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ލުޤުމާން ނައީމް

ގއ.ވިލިނގިލި ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޢަލީ ޡާފިރު

ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޢަލީ ޙުސައިން

ނ. މާޅެންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޙުސައިން އާދަމް

ގއ. .ދާންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޙަސަން މުޙައްމަދު

ނ. ކުޑަފަރި ކައުންސިލް މެމްބަރ

އިސްމާޢީލް ލަތީފް

ގއ.ދާންދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

މުޙައްމަދު ރަމީޒް

ނ.ކުޑަފަރި ކައުންސިލް މެމްބަރ

އިސްމާއީލް މުޙައްމަދު

ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ޒަޢީމް

ގއ. މާމެންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޝުޖާޢު މުޙައްމަދު

ގއ. މާމެންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޚަދީޖާ ޝިއުނާ

ގއ. މާމެންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އިބްރާހީމް ތައުފީޤު

ގއ. ދެއްވަދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

އަޙްމަދު ނަޖްމީން

ގއ. ދެއްވަދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

މުޙައްމަދު މުސައްފިރު

ގއ. ގެމަނަފުށި ކައުންސިލް މެންބަރ

ޝިޢުމާޒު ޢަބްދުއް ސަމަދު

ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

އަޙްމަދު ޝަޙީމް

ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލް މެންބަރ

ޒިހާން ޢަބްދުﷲ ދީދީ

ގއ. ކޮނޑޭ ކައުންސިލް މެންބަރ

މުޙައްމަދު ނާސިހް ރަޝީދު

ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ ރައީސް

ޙަސަން މޫސާ

ގދ. ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޢާމިރު ޢަބްދުﷲ

ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އާމިނަތު ފަރުޒީނާ

ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ރައްޔާން ޖަމާލް

ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ

އަޙްމަދު ރިފްޝާން

ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޢަބްދުﷲ ފަލާޙް ޝަރީފް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ މޭޔަރ

އަލީ ފަހްމީ އަޙްމަދު

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ފައިސަލް އިބްރާހީމް

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު

އައްޑޫ ސިޓީ މޭޔާރ

ޖަޛްލާން އާދަމް

ނ. ކުޑަފަރީ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޢަލީ ޝަމީމް

ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޢަބްދުލް ޣަނީ އިބްރާޙީމް

ށ. ޅައިމަގު ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޢަލީ ޒާޙިރު

ށ. ޅައިމަގު ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް މުޙައްމަދު ވަޙީދު

ށ. މަރޮށި ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު މުފީދު

ށ. ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ޢާރިފް ަ އަޙްމަދު

ށ. ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަޙްމަދު ޢާޞިފް

ށ. ފޯކައިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޙުސައިން ފަރީދު

ށ. ފޯކައިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ރާޝިދު

ށ. ފޯކައިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޢަބްދުﷲ ނާހިދު

ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަޙްމަދު ޝިޔާމް

ށ. މިލަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޢަބްދުﷲ ފާއިޒް

ށ. މިލަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ސަޢުދުﷲ ޢުސްމާނު

ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ނާޢިފް

ށ. ނޫމަރާ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އިބްރާޙީމް ރިފާޒު

ށ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަޙްމަދު ނާފިޘް

ށ. ބިލެއްފަހި ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޙުސައިން ސާމީ

ހދ. މަކުނުދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޢަލީ ޤާސިމް

ހދ. ކުމުންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޢަލީ އަންވަރު

ހދ. ކުމުންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަމީން މުޙައްމަދު

ހދ. ކުމުންދޫކައުންސިލް މެމްބަރ

އިބްރާޙީމް ޢަލީ

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަޙްމަދު އާޠިފް

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޢަލީ ޙާޝިމް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލް މެމްބަރ

ސަމާ ޢަލީ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ފަވާޛް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޢަބްދުއްލަޠީފް ޙަސަން

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލް މެމްބަރ

އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު

ހދ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަޙްމަދު ނަސީމް

ހދ.ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޢަބްދުﷲ ވާފިރު

ހދ.ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުހައްމަދު ރަޝީުދު

ހދ. ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ޝާފީ

ހދ. ކުރިނބި ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަސްމާ ޚާލިދު

ހދ. ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލް މެމްބަރު

އަޙްމަދު ނިޔާޒް

ހދ. ނައިވާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު

ޙަސަން ސަލީމް

ހދ. ހަނިމާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު

ހުސެއިން ނާޝިދު

ހދ. ފިނޭ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަލީ މުޙައްމަދު

ހދ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރު

އައިމިނަތު އިސްމާއިލް

ހ.އ ކެލާ ކައުންސިލް މެމްބަރު

އާދަމް ޢުފްރާން

ހ.އ ކެލާ ކައުންސިލް މެމްބަރު

މުޙައްމަދު ފަލާޙް

ހއ. ފިއްލަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު

މުޙައްމަދު ނާފިއު

ހ.އ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު

މުޙައްމަދު ޙާޝިމް

ހ.އ ދިއްދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު

މޫސާ ލަތީފް

ހ.އ ދިއްދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު

ޒުހުރާ

ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު

އަލީ ހާޝިމް

ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު

އަޙްމަދު ފިރާޤް

ހ.އ ދިއްދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު

އަބްދުﷲ ސިރާޖް

ހ.އ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރު

އައިޝަތު އާސިފާ

ހ.އ ތަކަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު

ފާތިމަތު ފަޒީޙާ

ހއ. ތަކަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު

އަޙްމަދު ނިޔާޒް

ހ.އ މުރައިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު

އަސްރާރު އަބދުﷲ

ހ.އ މުރައިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު

މުޙައްމަދު ނިޝާމް

ހ.އ މުރައިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު

އަލީ ޝަމީމް

ހ.އ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު މަފާޒު

ހ.އ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ރަޝީދު

ހ.އ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަލީ ރަމީޒް

ހ.އ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ

އަޙްމަދު ރިޟުވާން

ހ.އ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު

އަބްދުﷲ ޚަލީލް

ހ.އ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު

އަބްދުﷲ ހުަސައިން

ހއ. އަތޮޅު އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް މެމބަރު

އިބްރާހީމް ޝާކިރު

ހއ. ހޯރަފުށީ ކައުންސިލް މެމްބަރު

އަޙްމަދު އިމްދާޙު

ހއ. ހޯރަފުށި ކައުންސިލް މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ވަހީދު

ހއ. ހޯރަފުށި ކައުންސިލް މެމްބަރ

ޙުސައިން ޙިޔާޟް

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރު

ޝާހީން މަޙްމޫދު

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރު

އަޙްމަދު ޟަމީރު

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރު

އަޛްރާ މޫސާ

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރު

ޙުސައިން ޝަރީފް

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރު

ޙަމްނާ ވަޙިދު

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރު

މުޙައްމަދު ޝަފީޤް

އއ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރު

މުޙައްމަދު ނާހިދު

އއ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރު

މުޙައްމަދު އާދަމް

އއ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރު

ޒައިނަލްޢިބާދު

އއ.ހިމަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު

ރަޙްމަތުﷲ ސަލީމް

އއ.މާޅޮސް ކައުންސިލް މެމްބަރު

ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް

އއ.ހިމަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު

ޙަސަން ރަޝީދު

އއ.ހިމަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު

އިސްމާޢީލް ނަޞީރު

އއ.މާޅޮސް ކައުންސިލް މެމްބަރު

ފަޟީލް އަޙްމަދު

އއ.މާޅޮސް ކައުންސިލް މެމްބަރު

ސަމާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު

އއ. މަތިވެރި ކައުންސިލް މެމްބަރު

އިސްމާޢީލް ޢާޠިފް

އއ.މަތިވެރި ކައުންސިލް މެމްބަރު

ޙުސައިން ސިމާޢު

އއ.ރަސްދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު

ޢަބްދުﷲ އަނީލް

އއ.ރަސްދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު

ޢަބްދުލްޖަލީލު މޫސާ

އއ. ރަސްދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު

ޚަދީޖާ ނިއުޝާ

އއ،ތޮއްޑޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު

ޙަސަން ޢަބްދުﷲ

ތޮއްޑޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު

ޢާއިޝަތު އާދަމް

އއ.ތޮއްޑޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު

ޢަބްދުﷲ ފިރާޤު

އއ.އުކުޅަސް ކައުންސިލް މެމްބަރު

ޝައުކަތު އިބްރާހީމް

އއ.އުކުޅަސް ކައުންސިލް މެމްބަރު

މުޙައްމަދު ޙުސްނީ

އއ. އުކުޅަސް ކައުންސިލް މެމްބަރު

މުޙައްމަދު ކާރިމް

ޅ ނައިފަރު ދާއިރާ ރައީސް