ޚަބަރު

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ އެކި އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް ވަމުންދާ ތައްޔާރީތައް
2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ)ން ވަމުންގެންދާ ތައްޔާރީތަކުގެ ތެރޭގައި ޖަގަހަ / ހަރުގެ ހުޅުވުން ، ދޮރުންދޮރަށް ހިނގުމަށް ޕެޗް ފައިލްތަށް ތައްޔާރުކުރުން އަދި އެކިއެކި […]
ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީން ފަށާފައިވާ “ޖަޒީރާ ރާއްޖެ” ކެމްޕޭނަށް މާލޭގައި ތައްޔާރުކުރި އައްޑޫ ޖަގަހަ ހުޅުވައިފި
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ފަރާތުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ފަށާފައިވާ “ޖަޒީރާ ރާއްޖެ” ކެމްޕޭނަށް މާލޭގައި ހެންވޭރު ރޯޝަނީ މަގުގައި ހުންނަ ތަނޑިރަތްމާގޭގައި ހަދާފައިވާ އައްޑޫ ކެމްޕެއިން ޖަގަހަ ޖަހަގަ ރޭ ހުޅުވައިފިއެވެ. މި […]
‘އުކުޅުގައި’ އަތް ވިދިފައި ނުތިއްބަވާ އުކުޅަހަށް ވަޑައިގަތުމަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޗެއާރޕާރަސަން އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ލަތީފް ގޮވާލައްވައިފި
މިއަދު ބޭއްވުނު ޕްރެސް ކޮންފަރރެންސްގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޗެއާރޕާރސަން އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ލަތީފް އަދި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛް އަނަސް އަބްދުއްސަތާރު އަލިއަޅުއްވާލެއްވީ މިހިނގާ ޖޫން މަހުގެ 29 އިން 30 އަށް އަރިއަތޮޅު […]
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށްފައިވާ ވޯޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓާއިމެދު ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ނޫސްވެރިންނާ ޙިއްސާކޮށްފި
މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު މަހަށް ތާވަލުކޮށްފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ލިސްޓުކަމަށް ބުނެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓާމެދު ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)އިން ނޫސްވެރިންނާ ޙިއްސާކޮށްފިއެވެ. މިއަދު […]
ރާޢްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ޖަޒީރާ ރާއްޖެ ކެމްޕެއިން ލޯންޗްކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގައިފި
އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރިޔާސީ ކެމްޕެއިން ލޯންޗްކުރުމަށް ރާޢްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ޖަޒީރާ ރާއްޖެ ކެމްޕެއިން ލޯންޗްކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް މިއަދާއި މިރޭ ހިންގައިފިއެވެ. މިގޮތުން ރާއްޖޭގެ ބައެއް ހިސާބު ތަކުގައި ޖަޒީރާ މަސްރޭސްގެ ނަމުގައި މަސް ބޭނުމުގެ […]
އެމް.ޑީ.ޕީގެ ދާއިރާ މަޖިލިސްތައް މިއަދާއި މިރޭވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮއްސި
އެމް.ޑީ.ޕީގެ ދާއިރާ މަޖިލިސްތައް މިރޭވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މިއަދާއި މިރޭ ބޭއްވުނު ދާއިރާ މަޖިލިސްތަކަކީ ކާށިދޫ ދާއިރާ ، ބިލެއްދޫ ދާއިރާ ، އިސްދޫ ދާއިރާ، އިހަވަންދޫ ދާއިރާ ، ހިންނަވަރު ދާއިރާ، މަޑަވެލި […]
އެމް.ޑީ.ޕީގެ ދާއިރާ މަޖިލިސްތައް މިރޭވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮއްސި
އެމް.ޑީ.ޕީގެ ދާއިރާ މަޖިލިސްތައް މިރޭވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މިރޭ ބޭއްވުނު ދާއިރާ މަޖިލިސްތަކަކީ ވެލިދޫ ދާއިރާ، މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ، އަލިފުށީ ދާއިރާ، މަތިވެރީ ދާއިރާ، މާވަށު ދާއިރާ، ގައްދޫ ދާއިރާ، އޭދަފުށީ ދާއިރާ ، […]
އެމް.ޑީ.ޕީގެ ދާއިރާ މަޖިލިސްތައް މިއަދާއި މިރޭވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮއްސި
އެމް.ޑީ.ޕީގެ ދާއިރާ މަޖިލިސްތައް މިއަދާއި މިރޭވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މިއަދާއި މިރޭ ބޭއްވުނު ދާއިރާ މިޖިލިސްތަކަކީ ކެލާ ދާއިރާ ، ތޮއްޑޫ ދާއިރާ ، އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ ، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ، ކޮމަންޑޫ […]
އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ކޮންގްރެސް އ.އ އުކުޅަހުގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި
29 އަދި 30 ގައި ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ކޮންގްރެސް އ.އ އުކުޅަހުގައި ބާއްވަންނިންމައިފިއެވެ. އުކުޅަހުގައި ކޮންގްރެސް ބާއްވަން ނިންމީ ކޮންގްރެސް ވިލަރެސްކޮށް އިންތިޒާމްކުރުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮންގރެސް ކޮމިޓީގެ މިރޭގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
ޖަޒީރާ ރައީސް ޕޯސްޓަރ ތައާރަފްކޮށްފި
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އެމް.ޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ 2018ގެ ރިޔާސީ ކެމްޕެއިން ޕޯސްޓަރު ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. މި ޕޯސްޓަރުގައިވާ މުހިންމު 5 ސިޔާސަތަކީ ނޫ އިޤްތިސާދު، އިންސާފް، […]
1 2 3 4 372