ޚަބަރު

އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ނައިބު ރައީސާ އަދި ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމުގެ އިންތިޚާބު މިއަދު ބާއްވައިފި.
އެމް.ޑީ.ޕީގެ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ނައިބު ރައީސާ އަދި ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމް ހުސްވެފައިވާތީ އެމަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މެދުގައި އިންތިޚާބު މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. ވޯޓުލުން ބޭއްވިފައިވަނީ މާލޭގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ހަރުގެ އަދި […]
ދުވަހުގެ ޙުލާސާ 7 ޑިސެމްބަރ 2018
މިއަދާއި މިރޭގެ ވަގުތު ތަކުގައި ރ.އުނގޫފާރު، ލ.ފޮނަދޫ، ތ.ކިނބިދޫ، ހެންވެއިރު އުތުރު، ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު، ފުވައްމުލައް ދެކުނު، އއ.ތޮއްޑޫ ދާއިރާ، ރ.މަޑުއްވަރީ، ވިލިމާލެ، ރ.އިނގުރައިދޫ، މައްޗަންގޯޅި ދެކުނު، ތ.ވިލިފުށި، ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ، ގއ.ވިލިގިލ، ތ.ގުރައިދޫ، ސ.ހިތަދޫ، […]
ދުވަހުގެ ޙުލާސާ 6 ޑިސެމްބަރ 2018
މިއަދުގެ މެންދުރު ކ.ކާށިދޫ ދާއިރާ ، ރ.އިނގުރައިދޫ ދާއިރާއިން އެމް.ޑީޕީއާއި އަލަށް ގުޅުނު ފަރާތްތަކުގެ ފޯރމް ވަނީ އެދާރިތާތަކުން ޗެއާރޕާރސަން ހަސަން ލަތީފްގެ އަރިހަށް އަދި އއ.ތޮއްޑޫ، ގ.ދ މަޑަވެލި، ލ.ފޮނަދޫ، ށ.ކަނޑިތީމް، ލ.އިސްދޫ، […]
ވިއްސާރާގައި ގެއްލުންވި ގޭގެއަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޗެއާރޕާރސަން ޙަސަން ލަތީފް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
ރާއްޖެއާއި ވެރިރަށް މާލޭ ސިޓީއަށް ބޯކޮށްވާރޭވެހި، ހިނގި ފެންބޮޑުވުމުގެ ޙާދިސާގައި އެކި ވަރުގެ ގެއްލުންތައްލިބުނު ބައެއް ގޭގެއާއި މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޗެއާރޕާރސަން އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ލަތީފް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ. ވެހެމުންދިޔަ ވާރޭގައި ޗެއާރޕާސަން […]
ދުވަހުގެ ޙުލާސާ 5 ޑިސެމްބަރ 2018
5 ޑިސެމްބަރ 2018: ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ކޮޕް24 ކްލައިމެޓް ކޮންފަރރެންސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް މިއަދު ޕޯލެންޑަށް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ. މިއަދުގެ މެންދުރު ވ.ފެލިދޫ ދާއިރާ ، ޅ.ހިންނަވަރު އަދި ސ.ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާއިން އެމް.ޑީޕީއާއި އަލަށް […]
ރައީސް ނަޝީދު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާނެކަން އިޢުލާން ކުރައްވައިފި
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި، މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް ވާދަކުރައްވާނެކަން އިޢުލާންކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު މިކަން އިއުލާނުކުރެއްވީ ރޭ މައްޗަންގޮޅި ކާމިނީ މަގުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. […]
ދުވަހުގެ ޙުލާސާ 4 ޑިސެމްބަރު 2018
4 ޑިސެމްބަރ 2018: ކ ގުރައިދޫ ދާއިރާ އަދި ލ އިސްދޫ ދާއިރާއިން އެމް.ޑީ.ޕީއާއި އަލަށް ގުޅުނު މެމްބަރުންގެ ފޯރމްތައް ދެ ދާއިރާގެ ފަރާތުން ވަކިވަކިން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޗެއާރޕާރސަން ޙަސަން ލަތީފާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ހަވާލުކުރައްވައިފިއެވެ. […]
ދުވަހުގެ ޙުލާސާ 3 ޑިސެމްބަރު 2018
3 ޑިސެމްބަރ 2018: ހ.ދ މަކުނުދޫއާއި ނ މިލަންދޫގެ ބައެއް އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެމްބަރުންނާއި ރައީސް ނަޝީދު ބައްދަލުކުރައްވާ ދާއިރާގެ ކަންތައްތަކާއިމެދު މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ. އަދި ރޭ ހެންވެއިރު ހުނޅަނގު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް ގޮނޑިއަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ […]
ޤައުމީ މަޖިލިހުގެ 169 ވަނަ ބައްދަލުވުން ރޭ ބާއްވައިފި
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްއޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިންތިޙާބުގައި 87 ދާއިރާއަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމެވީ ރޭ މާރބަލް ހޮޓެލަގައި ކުރިއަށްދިޔަ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލިހުންނެވެ.
ދުވަހުގެ ޙުލާސާ
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިޕަބްލިކަން އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ފަރާތުން ރާއްޖެ ވަޑައިގެން ވަފްދާއި މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީއާއި އިންސާނީ ހައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް ދެފަރާތުންވެސް ކުރެވެންހުރިކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރަކުރެވިއެވެ. އަދި މިބައްދަލުކޮށްލެއްވުމަށްފަހު […]
1 2 3 4 376