mdp_banner

Saturday, June 10, 2017

ބޭއިންސާފުން އަނިޔާ ލިބެމުންދާ އެއްވެސް ރައްޔިތަކު އެކަހެރިކޮށްފައި އެމްޑީޕީއަކުން ނުބަހައްޓާނެ: މުޙައްމަދު ޝިފާޒް

ބޭއިންސާފުން އަނިޔާ ލިބެމުންދާ އެއްވެސް ރައްޔިތަކު އެކަހެރިކޮށްފައި އެމްޑީޕީން ނުބަހައްޓާނެ ކަމަށާއި އަނިޔާއާއި ބޭއިންސާފާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި އަބަދުވެސް ދެމިތިއްބަވާނޭ ކަމަށް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު މަޙްލޫފް މިނިވަންވުމާ ގުޅިގެން މަޙްލޫފުގެ ޝަރަފްގައި އެމްޔޫއޯއިން އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޝިފާޒް ވިދާޅުވީ އަނިޔާވެރި ވެރިންގެ ކުރިމަތީގައި ހިތްވަރުކުރުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެއް ކަމަށާއި، އެކަމުން ޖިސްމަށް […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Friday, June 2, 2017

ޖަރުމަނު ވިލާތަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު އޮޕޮޒިޝަންގެ ވަފުދާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޖަރުމަނުވިލާތަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު އަލްފާޟިލާ ޖަމީލާ ޢަލީ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދާއި ޖޮއިންޓް އޮޕޮޒިޝަންގެ ވަފްދުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަަށް ދަށު ދަރަޖައަކަށް ވައްޓާލާފައިވާކަމާއި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުން ގެންދާ އަނިޔާތަކާއި ސަރުކާރުން ޝާމިލްވެގެން ހިންގާ ވައްކަމާއި ކޮރަޕްޝަންގެ މައުލޫމާތު ޖަރުމަނު ސަރުކަރާއި އެމްބެސެޑަރ ބައްދަލުކުރައްވާ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާ ހިއްސާކޮށްދެއްވައި އެކަން ހުއްޓުވައި ދެއްވުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދެއްވުމަށް އެމްބެސެޑާރ އަރިހުގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދާއި އޮޕޮޒިޝަންގެ ވަފްދު އެދިވަޑައިގަތެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ޖަރުމަނުވިލާތަށް […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, May 31, 2017

އޮޕޮޒިޝަންގެ ވަފްދެއް ޖަރުމަނު ވިލާތަށް ވަޑައިގަންނަވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހީނަރުވަމުން އަންނަ ސިޔާސީ މަޝްރަޙާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖަރުމަނު ވިލާތުގެ ސަރުކާރުގެ އިސްފަރާތްތަކާއި، ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންނާއި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް އޮޕޮޒިޝަންގެ ވަފްދެއް ޖަރުމަންވިލާތަށް ވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ. މި ވަފްދުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ހެންވެއިރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގެ ގައުމީ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރު އުމަރު އަބްދުލް ރައްޒާޤް، ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ކައުންސިލް މެމްބަރ އާމިނަތު ނާދިރާ, ޖުމްހޫރީ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, May 16, 2017

ރައީސް ނަޝީދު މާލެ ސިޓީ ، އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލަށް އަލަށް އިންތިޙާބުވެވަޑައިގަތް މެމްބަރުންނާއި ފޯން ކޮންފަރރެންސް މެދުވެރިކޮށް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ަ ދި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށާއި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އަލަށް އިންތިޙާބުވެވަޑައިގަތް މެމްބަރުންނާއި ވަކިވަކިން ފޯން ކޮންފަރރެންސް މެދުވެރިކޮށް ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. އަދި މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި ވަނީ ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލަށް އަލަށް އިންތިޙާބުވެވަޑައިގަތް މެމްބަރުންނާއި ފޯން ކޮންފަރރެންސް މެދުވެރިކޮށް ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. މި ބައަދަލުކުރެއްވުމުގައި އަލަށް އިންތިޙާބުވެވަޑައިގެންނެވި ކައުންސިލަރުންނަށް ރައީސް ނަޝީދު މަރުޙަބާ ދެންނެވިއެވެ. އަދި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ދަށުން ރާއްޖެ ހިންގުމުގެ މުހިންމުކަމާއި އެނިޒާމުގެ ފުނޑު ފުޑު ކޮށްލުމަށް […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, May 15, 2017

ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ހޯދާނޭ ގޮތް ދަސްކުރެއްވުމަށް ރައީސް ޔާމީނަށް މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަލާހު ގޮވާލައްވައިފި

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ހޯދާނޭ ގޮތް ދަސްކުރެއްވުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެންބަރު ފަލާހު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. “ރައްޔިތުންގެ ބަދަލު” ގެ ނަމުގައި ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުން އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ފަލާހް ވިދާޅުވީ ރޯދަމަހާ ކައިރިކޮށް ކަދުރާއި މަސްދަޅު ބަހަން އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު މުހައްމަދު ނެރުއްވައިގެން ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ލިބޭނޭ ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ހީފުޅު […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Sunday, May 14, 2017

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ވެސް އަދި އެ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ވެސް ހޯދުނީ ވަރަށް މަސައްކަތުން: އަލީ ނިޔާޒް

ނިމިގެން ދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ބާއްވައި އެ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ވެސް ހޯދަން ޖެހުނީ ވަރަށް މަސައްކަތުން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕަސަންގެ ނައިބު (މާލީ) އަލީ ނިޔާޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި “ރައްޔިތުންގެ ބަދަލު” ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ އިންތިޚާބު ބޭއްވިތާ ހަފުތާއެއް ވެގެން ދިޔައިރު އަދިވެސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ޝީޓުތައް ހަމައަށް ނުލިބޭ ކަމަށް އެ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Friday, May 12, 2017

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އެންމެ އިސް ވާޖިބަކީ އިންތިޚާބުވި ބޭފުޅުންނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުން ކަމަށްވީ ނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީންގެ ކިބައިގައި އެ އަޚްލާގެއް ނެތް: ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު

މި ވަގުތަކީ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް އިންތިޚާބުވީ ބޭފުޅުންނަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހައިސިއްޔަތުން ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން މަރުހަބާ ކިޔަންވީ ވަގުތު ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީންގެ ކިބައިގައި އެ ފަދަ އަޚްލާގެއް ނެތުމަކީ ވަރަށް ދެރަ ކަމެއް ކަމުގައި ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިމޮކްރެޓިކް ރައީސް، ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސްރީލަންކާގައި ހުންނަވައި “ރާއްޖެޓީވީ” އަށް ދެއްވި ޚާއްސަ ބަސްދީ ގަތުމެއްގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީނަށް އިންތިޚާބުގައި ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއަކާ ކުރިމަތިވެވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, May 11, 2017

އިސްލާހުގެ މަގަށް އެނބުރުމަށް ރައްޔިތުން އަމުރުކޮށްފި: އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން ދިވެހިރައްޔިތުން އެވަނީ އިސްލާހުގެ މަގަށް އެނބުރުމަށް މިސަރުކާރަށް އަމުރުކޮށްފައި ކަމަށާއި، އެ އަމުރަށް ތަބާވުމަށް އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެންބަރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ސަރުކާރަށް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުން އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޝަރީފު ވިދާޅުވީ ގައުމުގެ ސިޔާސީ މިސްރާބު އިސްލާހުގެ މަގަށް ޔަގީންވެއްޖެ ކަމަށާއި، ދިވެހިރައްޔިތުން މިހާރު ތިބީ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, May 10, 2017

ޢާއިލާއެއްގެ ތެރެއިން އެކަކު ވަޒީފާއިން ކަނޑާލައިފިނަމަ އެ އާއިލާގެ އެތައް ބައެއްގެ ނަފްރަތު ސަރުކާރަށް ލިބޭނެ: އަޙްމަދު އަދުހަމް

އާއިލާއެއްގެ ތެރެއިން އެކަކު ވަޒީފާއިން ކަނޑާލައިފިނަމަ އެ އާއިލާގެ އެތައް ބައެއްގެ ނަފްރަތު ސަރުކާރަށް ލިބޭނޭ ކަމަށް އެމްޑީޕީ އައްޑޫ ސިޓީ ދާއިރާ ރައީސް އަހުމަދު އަދުހަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުން އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުނޫޒުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އަދުހަމް ވިދާޅުވީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުން ނާކާމިޔާބުވީމާ އެތައް ބަޔަކު ވަޒީފާއިން ކަނޑަމުން އެބަގެންދާ ކަމަށާއި، އޭގެ ސަބަބުން ސަރުކާރަށް ލިބޭނީ އިތުރު ގެއްލުން ކަމަށެވެ. އަދުހަމް ވިދާޅުވީ ރައީސް ޢަބްދުﷲ […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Tuesday, May 9, 2017

ސަރުކާރަށް ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިވީ ސިޔާސީ ލީޑަރުން ރައީސް ޔާމީނުގެ ވަކިތަކުގެ ދަށުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާތީ: މުޙައްމަދު ޝިފާޒު

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލައްވަން ޖެހިވަޑައިގެންފައި އެވަނީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ލީޑަރުން ރައީސް ޔާމީނުގެ ވަކިތަކުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާތީ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ކުނޫޒުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޝިފާޒު ވިދާޅުވީ ކިރިޔާވެސް ބުއްދި ހަމަޖެހޭ ވެރިއަކު ނަމަ އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ޖަލުގައި ބާއްވައިގެން އިންތިޚާބަކަށް ނުދިޔައީސް ކަމަށެވެ. ޝިފާޒު ވިދާޅުވީ އިންތިޚާބު އަދި […]

[ވިދާޅުވޭ...]