ޚަބަރު

ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރާނީ ރާއްޖެ ލާމަރުކަޒީ ކޮށްގެން – އިބޫ ސޯލިހް
މާލެއަށް ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރާނީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުން ރާއްޖެ ތަރައްގީކޮށްގެން ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިރޭ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގައި ކެމްޕޭން ޖަގަހަ ހުޅުވައިދެއްވަމުން އިބޫ […]
ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޓޭޓް އިބޫ ސޯލިހް މާލޭގައި ދިރިއުޅުއްވާ ބައެއް ޒުވާނުންނާއި ބައްދަލުކޮށްފައި!
ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޓޭޓް އިބޫ ސޯލިހް މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ބައެއް ޒުވާނުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. މި އިވެންޓަކީ “ގެޓް-ޓު-ނޯ އިބޫ ސޯލިހް” ގެ ނަމުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބުރާސްތި ދުވަހުގެ ރޭ މާލެގާއި ބާއްވާފައިވާ […]
ރިޔާސީ އިންތިޙާބަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ގުޅިފާއިވާ ޕާޓީތަކުން ޕޯސްޓަރު ހަރުކުރުމުގެ ހަރާކާތެއް ބާއްވައިފި!
ރިޔާސީ އިންތިޙާބަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ގުޅިފާއިވާ ޕާޓީތަކުން މާލޭގައި ކެމްޕެއިން ޕޯސްޓަރު ހަރުކުރުމުގެ ހަރާކާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބޫ ސާލިޙް އަދި ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ވަނީ މިހަރަކާތް ފައްޓަވައި […]
މި ވެރިކަމުގައި ރަނގަޅު މަގެއް ރައްޔިތުންނަށް ދައްކަވާ، އިސްލާހަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކޮންމެ މީހަކުވެސް އޮންނަ ޖެހެނިީ ޖަލުގައި: ފައިސަލް ނަސީމް
މި ސަރުކާރުގައި ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ބަހެއް ބުނެފި ކޮންމެ މީހަކަށް އޮތީ ޖަލުގޮޅި ކަމަށް އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އދ. މާމިގިއްޔަށް ވަޑައިގެން އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ […]
މުޅި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން ބިނާ ވެގެންވަނީ ރައްޔިތުން އެދޭ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް
މުޅި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން ބިނާ ވެގެންވަނީ ރައްޔިތުން އެދޭ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ކަމަށާއި އިދިކޮޅުގެ ވެރިކަމެއްގައި ތަރައްގީގެ ނަމުގައި އިސްރާފު ނުކުރާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އދ. އަތޮޅު […]
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ނުހައްގުން ބޭނުން ކުރާނަމަ ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކުވެސް އެކަމާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނަން ޖެހޭ: ފައިސަލް ނަސީމް
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ނުހައްގުން ބޭނުން ކުރާނަމަ ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކުވެސް އެކަމާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ […]
ރަށްރަށުން ފެންނަނީ އިންސާފު ހޯދުމަށް މިކުރެވޭ މަސައްކަތަށް އާނއެކޭ ބުނާ ރައްޔިތުން ކަމަށް އިބޫ ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެ
ރަށްރަށަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މިއަނިޔާވެރި ވެރިކަމަށް ނޫނެކޭ ބުނެ، އިންސާފު ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް އާނއެކޭ ބުނަމުންދާ ރައްޔިތުން ކަމުގައި ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އޮނަރަބަލް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހް […]
ދިވެހިން އެދެނީ ވައްކަންނުކުރާ ސަރުކާރެއްކަމަށް އިބޫ ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެ
ިދިވެހިން އެދެނީ ވައްކަންނުކުރާ ސަރުކާރެއްކަމަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އޮނަރަބަލް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ބ އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ކެމްޕޭނު ދަތުރުފުޅުގައި، އެއަތޮޅު ކުޑަރިކިލު ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަން އިބޫ […]
ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ކެމްޕޭނުކުރާ މައްސަލަ އޭސީސީ އަދި އީސީއަށް ހުށަހަޅައިފި
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނުގައި ދައުލަތުގެ މުދަލާއި، ފައިސާ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ބޭނުންފުޅުކުރައްވަމުންގެންދަވާ މަސްއަލަ، ގުޅިފައިވާ ރިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. ދެވަނަ ދައުރަކަށް ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ހޮވާނީ ސަރުކާރުގެ ވަސީލަތްތަކާއި […]
އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެރިކަމެއްގައި މީރާއަކީ ވިޔަފާރިވެރިން ބިރުގަންނަ ތަނެއްގެގޮތުގައި ނޯންނާނެކަމުގައި އިބޫ ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެ
ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ވެރިކަމެއްގައި މޯލްޑީވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ)އަކީ ވިޔަފާރިވެރިން ބިރުގަންނަތަނެއްގޮތުގައެއް ނޯންނާނެކަމުގައި ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އޮނަރަބަލް އިބްރާހިމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙް (އިބޫ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިހާރު ބ އަތޮޅަށް […]
1 2 3 4 375