ޚަބަރު

އިއުލާން: MDP/2022/068 ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ އަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުން ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން އާއްމުކުރުން
މިޕާޓީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ އަށް ކުރިމަތިލުމަށް ކުރި MDP/2022/065 އިއުލާން އާއި ގުޅިގެން ކުރިމަތި ލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތަކާއި ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު އާއްމުކޮށް އަންގާ އިއުލާން ކުރީމެވެ. ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު ނަން 1 މުހައްމަދު […]
އިއުލާން: MDP/2022/062 ހަނިމާދޫގައި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާ މަރުކަޒު ބަދަލުވުން
17 ޑިސެމްބަރ 2022 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2022 ގައި ހދ. ހަނިމާދޫގައި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާ މަރުކަޒު ވަނީ ބަދަލުވެފައެވެ. މިގޮތުން، ހދ. ހަނިމާދޫ […]
އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރަށް 4 އަހަރު
ގިނަ ޕާރޓީ އެކުލެވޭ ސިޔާސީ ނިޒާމުން ކަށަވަރު ކޮށްދޭ ޙައްޤު ތަކާ އޭގެ އަގުތަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ގެއްލެމުން ދިޔަ ރިޔާސީ ދައުރަކަށް ފަހު، އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙަންމަދު ޞޯލިޙް ރާއްޖޭގެ […]
އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއަރޕާސަން މޫސާ މަނިކު، އަލުން ޕާޓީއާއި ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް ޗެއަރޕާސަން އަލްއުސްތާޛު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލަށް ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅު
އެމްޑީޕީގެ ތަރުޖަމާނަކަށް އަލްއުސްތާޛު އަނަސް ޢަބްދުއްސައްތާރު އައްޔަން ކުރުން
އެމްޑީޕީގެ ތަރުޖަމާނަކަށް ކުރިން އެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްކަން ކުރެއްވި އަލްއުސްތާޛް އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. އަލްއުސްތާޛް އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު އެންމެފަހުން ހުންނެވީ އެމްޑީޕީގެ އިސްތިއުނާފް ފަނޑިޔާރު މަޖިލިސްގެ ރައީސްކަމުގައެވެ.
ޕާޓީގެ ޗެއަރޕަރސަންގެ ނައިބުންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމާއި، ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ހޮވިފައިވާ ނައިބުންގެ ދައުރު ފެށުން
މިޕާޓީގެ ޗެއަރޕރަސަންގެ ނައިބު (އިދާރީ)، އާއި ޗެއަރޕަރސަންގެ ނައިބު (މާލީ) ގެ މުއްދަތު މިއަދު، 24 އޮކްޓޯބަރ 2022 ގެ ނިޔަލަށް ހަމަވުމާއި ގުޅިގެން، 25 އޮކްޓޯބަރ 2022 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން […]
‏6 މެއި ‬⁩ 2022 ގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާގެ ޑޮކިއުމެންޓްރީ
ބަރަކާތްތެރި ފިޠުރު އީދުގެ ތަހުނިޔާ އާއި ހެޔޮއެދުންތައް އަރިސްކުރަން
މިއަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި ފިތުރު އީދުގެ ތަހުނިޔާ އާއި ހެޔޮއެދުންތައް، މިޕާޓީގެ ލޮބުވެތި މެންބަރުންނަށާއި އެންމެހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ( އެމް.ޑީ.ޕީ ) ގެ ފަރާތުން އަރިސްކުރަމެވެ.
ސްކޫލުތަކުގައި މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން ކިޔަވާދިނުމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބާރުއަޅާ އެޅުމާމެދު އެމް.ޑީ.ޕީ. އިން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
ދިވެހި މުޖުތަމަޢުގައި މައިންބަފައިންނާއި ބެލެނިވެރިންނާއި އަދި ދަރިވަރުންގެ ގިނަ ބަޔަކީ، އެ ދަރިވަރުންނަށް ސްކޫލު މަދަރުސާތަކުގައި އުނގަންނައިދެއްވުމަށް މުދައްރިސުން ކުރިމަތިލައްވާއިރު އެ މުދައްރިސުން މޫނު ބުރުގާއިން މޫނު ނުފޮރުއްވައި ނުވަތަ އެއީ ކޮންބޭފުޅުންނެއްކަން ދަރިވަރުންނަށް […]
ރާއްޖޭގައި ދެވޭ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައަޅުއްވައި އިޢުލާނުކުރެއްވި ތާރީޚީ މުނާސަބަތުގައި މަރުޙަބާ ކިޔުން
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ.) ގެ އަދި ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ސަރުކާރުގެ ވަރަށް މުޙިއްމު ވަޢުދެއްކަމުގައިވާ، ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދެވޭ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅުއްވައި އިޢުލާނުކުރައްވާފައިވާތީ، މި […]
1 2 3 4 397