ޚަބަރު

ގޮފިތަކުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފި
ގޮފިތަކުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީތައް އިންތިޚާބުކޮށް 11 އޮގަސްޓް 2017 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ 18:00 ގެ ކުރިން ޕާޓީ އޮފީހަށް އެކަން އެންގުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ބާތިލްކޮށް ގޮފިތަކުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީތަކުގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުން […]
ޤާސިމްގެ މައްޗަށް އަލުން ދައުވާއެއް ނުކުރެވޭނެ: ހިސާން ޙުސައިން
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލި ދައުވާތައް ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލާފައިވާތީ އެމައްސަލަތަކުގައި އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް އަލުން ދައުވާ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ […]
ބޭއިންސާފުން އަނިޔާ ލިބެމުންދާ އެއްވެސް ރައްޔިތަކު އެކަހެރިކޮށްފައި އެމްޑީޕީއަކުން ނުބަހައްޓާނެ: މުޙައްމަދު ޝިފާޒް
ބޭއިންސާފުން އަނިޔާ ލިބެމުންދާ އެއްވެސް ރައްޔިތަކު އެކަހެރިކޮށްފައި އެމްޑީޕީން ނުބަހައްޓާނެ ކަމަށާއި އަނިޔާއާއި ބޭއިންސާފާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި އަބަދުވެސް ދެމިތިއްބަވާނޭ ކަމަށް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. […]
ޖަރުމަނު ވިލާތަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު އޮޕޮޒިޝަންގެ ވަފުދާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ދިވެހިރާއްޖެއިން ޖަރުމަނުވިލާތަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު އަލްފާޟިލާ ޖަމީލާ ޢަލީ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދާއި ޖޮއިންޓް އޮޕޮޒިޝަންގެ ވަފްދުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަަށް ދަށު ދަރަޖައަކަށް ވައްޓާލާފައިވާކަމާއި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުން […]
އޮޕޮޒިޝަންގެ ވަފްދެއް ޖަރުމަނު ވިލާތަށް ވަޑައިގަންނަވައިފި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހީނަރުވަމުން އަންނަ ސިޔާސީ މަޝްރަޙާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖަރުމަނު ވިލާތުގެ ސަރުކާރުގެ އިސްފަރާތްތަކާއި، ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންނާއި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް އޮޕޮޒިޝަންގެ ވަފްދެއް ޖަރުމަންވިލާތަށް ވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ. މި ވަފްދުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ […]
ރައީސް ނަޝީދު މާލެ ސިޓީ ، އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލަށް އަލަށް އިންތިޙާބުވެވަޑައިގަތް މެމްބަރުންނާއި ފޯން ކޮންފަރރެންސް މެދުވެރިކޮށް ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ަ ދި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށާއި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އަލަށް އިންތިޙާބުވެވަޑައިގަތް މެމްބަރުންނާއި ވަކިވަކިން ފޯން ކޮންފަރރެންސް މެދުވެރިކޮށް ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. އަދި މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި ވަނީ […]
ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ހޯދާނޭ ގޮތް ދަސްކުރެއްވުމަށް ރައީސް ޔާމީނަށް މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަލާހު ގޮވާލައްވައިފި
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ހޯދާނޭ ގޮތް ދަސްކުރެއްވުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެންބަރު ފަލާހު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. “ރައްޔިތުންގެ ބަދަލު” ގެ ނަމުގައި ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުން އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އެމްޑީޕީ […]
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ވެސް އަދި އެ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ވެސް ހޯދުނީ ވަރަށް މަސައްކަތުން: އަލީ ނިޔާޒް
ނިމިގެން ދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ބާއްވައި އެ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ވެސް ހޯދަން ޖެހުނީ ވަރަށް މަސައްކަތުން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕަސަންގެ ނައިބު (މާލީ) އަލީ ނިޔާޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުން […]
ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އެންމެ އިސް ވާޖިބަކީ އިންތިޚާބުވި ބޭފުޅުންނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުން ކަމަށްވީ ނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީންގެ ކިބައިގައި އެ އަޚްލާގެއް ނެތް: ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު
މި ވަގުތަކީ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް އިންތިޚާބުވީ ބޭފުޅުންނަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހައިސިއްޔަތުން ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން މަރުހަބާ ކިޔަންވީ ވަގުތު ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީންގެ ކިބައިގައި އެ ފަދަ އަޚްލާގެއް ނެތުމަކީ […]
އިސްލާހުގެ މަގަށް އެނބުރުމަށް ރައްޔިތުން އަމުރުކޮށްފި: އިބްރާހީމް ޝަރީފް
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން ދިވެހިރައްޔިތުން އެވަނީ އިސްލާހުގެ މަގަށް އެނބުރުމަށް މިސަރުކާރަށް އަމުރުކޮށްފައި ކަމަށާއި، އެ އަމުރަށް ތަބާވުމަށް އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެންބަރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ މަރަދޫ […]
1 2 3 4 368