ޚަބަރު

ޑެންމާކުގެ ޕްރައިމް މިނިސްޓަރާ ރައީސް ނަޝީދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޔޫރަޕްގެ ބައެއް ޤައުމުތަަކަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ޑެންމާކްގެ ޕްރައިމް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ޕްރައިމް މިނިސްޓަރ ލާސް ރަސްމުސެންއާ ރައީސް ނަޝީދު ބައްދަލުކުރެއްވީ ބުދަ ދުވަހު މެންދުރު ޕްރައިމް މިނިސްޓަރުގެ އޮފީހުގައެވެ. […]
ޔޫރަޕްގެ ބައެއް ޤައުމުތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ފުރާވަޑައިގަންނަވައިފި
ރަައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޔޫރަޕްގެ ބައެއް ޤައުމުތަކަށް ދަތުރު ކުރެއްވުމަށް މިއަދު ކޮލޮމްބޯއިން ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ. ރައީސް ނަޝީދުގެ މިދަތުރުފުޅުގައި އިނގިރޭސިވިލާތާއި، ޖަރުމަނުވިލާތާއި ސްވިޓްޒަރލަންޑް އަދި ޑެންމާކް އަށް ދަތުރުފުޅު ކުރެއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ރައީސް ނަޝީދުގެ […]
ހައްޔަރުކުރުމުގައާއި ބަންދުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ދުވަސްތަކުގައި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ފުލުހުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މައްސަލަތައް ބަލައިދިނުމަށް އެދި ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފި
1 ފެބްރުއަރީގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 5 ފަނޑިޔާރުން ނެރުއްވާފައިވާ އަމުރަށް ސަރުކާރުން ނުކިޔަމަންތެރިވެ، ޣައިރު ޤާނޫނީ އުސޫލުން އެ މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު ސަރުކާރުން އިއުލާންކުރި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގެ ތެރޭގައި […]
އިސްލަޙީ އަދި ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ”ހިތްވަރު“ ވީޑިއޯ
ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ތަޙްނިޔާ ދިވެހި ހުރިހާ އަންހެނުންނަށް އަރިސްކުރަމެވެ. މި މުހިންމު ދުވަހު، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ އުފެދުމުގައާއި، މި ދަތި އަދި ދިގު ދަތުރުގައި މި ޕަޓީއާއި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިންތިހާއަށް […]
ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުވި އޯޕަން ލެޓާ
(ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް) ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުވި އޯޕަން ލެޓާ
އެމްޑީޕީގެ ހަރުގޭގައި ހުރި އެޕާޓީގެ މުދަލަށް ފުލުހުން ގެއްލުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ އެޕާޓީން ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުން
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 5 ފަނޑިޔާރުންގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކޮށް ސިޔާސީ ހައްޔަރީން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލާ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީ ތަކުން ބާއްވަމުން ގެންދާ ސިލްސިލާ އެއްވުމުގެ ތެރެއިން 3 މާޗްގައި އެމްޑީޕީގެ ހަރުގެ ކައިރީގައި ކުރިއަށް […]
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ މައްޗަށް ކުރަނީ ސިޔާސީ ތުހުމަތުތަކެއް، ވަގުތުން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލަން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ގަދަ ބާރުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކަނޑާ، ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް ހައްޔަރުކޮށް، ސިޔާސީ ދައުވާތައްކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ބަންދުކޮށްގެން ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ދައުލަތުގެ […]
އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ކައިރީގައި ހިންގާ ޞުލްޙަވެރި ސިޔާސީ ޙަރަކާތަށް ފުލުހުން ހުރަސް ނޭޅުމަށް އެދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްއަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވައިފި
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ ހިމެނޭ ގޮތުން އިންތިޒާމް ކުރާ ސުލްޙަވެރި ސިޔާސީ ޙަރަކާތްތައް މިޕާޓީގެ ހަރުގެ ސަރަޙައްދުގައި ހިންގަމުންދާއިރު، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން އެޙަރަކާތްތަކަށް ހުރަސްއަޅައި އެޙަރަކާތްތައް ހުއްޓުވައި، އަދި މިޕާޓީން ރާވާ ޙަރަކާތްތައް […]
ޓްވިޓާ އެކައުންޓެއް ބޭނުންކޮށް މަރުގެ އިންޒާރު ދެމުން އަންނާތީވެ، އެކަން ތަޙްޤީޤްކޮށްދިނުމަށް އެދިއްޖެ
ޓްވިޓަރ އެކައުންޓެއް ކަމުގައިވާ @youthsinlkއިން ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، މިޕާޓީގެ ސްޕޯކްސްޕަރސަން އަދި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛް އިމްތިޔާޒް ފަހުމީއަށާއި އަދި މިބޭފުޅުންގެ އިތުރުން އެއެކައުންޓުން […]
ދައުލަތުން ރައީސް އަލްއުސްތާޛް މައުމޫން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމަށް ކުރާ ސިޔާސީ ދައުވާތައް ހުއްޓާލާ އެ މަނިކުފާނު މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލަން
ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސް، ރައީސް އަލްއުސްތާޛް މައުމޫން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ސިޔާސީ ދައުވާތައްކޮށް ޤާނޫނީ އިމުގެ ބޭރުން ހައްޔަރުކޮށް ބޭއިންސާފުން ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާތީ އެކަން އެންމެ ހަރުއަޑުން ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓިން […]
1 2 3 4 371