ޚަބަރު

އެމްޑީޕީގެ އަމީން އާންމުގެ ނައިބުގެ މަޤާމަށް އަފްޝާން ލަޠީފް އައްޔަންކޮށްފި
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގެ އަމީން އާންމުގެ ނައިބުގެ މަޤާމަށް އަފްޝާން ލަޠީފް މިއަދު އައްޔަނުކޮށްފިއެވެ. އަފްޝާން މަޤާމަށް ހޮވިވަޑައިގަތީ ޖަނަވަރީ 3 ގައި މި މަޤާމަށް އިއުލާންކުރުމާއެކު މަޤާމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން […]
ވިލިމާލެ ރައްޔިތުން އުންމީދު ކުރާ ޚިދުމަތްތަކެއް ނުލިބޭ – މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރ ހަމްނާ ވަޙީދު
ވިލިމާލޭގައ ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން އުންމީދު ކުރާ މިންވަރާ ގާތަށްވެސް ދައުލަތުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްނުދެވޭ ކަމަށާއި ތަރައްޤީގެ ނަމުގައި ފެންނަނީ ‘ތަރައްގުއި’ ކަމުގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާ ކައުންސިލަރު ހަމްނާ ވަޙީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. […]
ތަރައްޤީގެ ނަމުގައި ސަރުކާރުން ކުރާ ކޮންމެ ކަމަކުންވެސް ފެންނަނީ ވައްކަމާއި ކޮރަޕްޝަން: އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ޝިފާޒު
ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު ތަރައްޤީގެ ނަމުގައި ކުރާ ކޮންމެ ކަމަކުންވެސް ފެންނަނީ ވައްކަމާއި ކޮރަޕްޝަން ކަމުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ޝިފާޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ފ. މަގޫދޫގައި […]
ވަކި ޤައުމަކަށް ބަރޯސާވުމުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެއްލުންވާނެ – ހިތަދޫ އުތުރުދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް
ދިވެހިރާއްޖެއާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ޤާއިމުކުރުމާމެދު ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ވަކި ޤައުމަކަށް ބަރޯސާވާގޮތަށް ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން އުފެއްދުމުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބޭނީ ގެއްލުން […]
2018 ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ދިރާސާ
2018 ވަނަ އަހަރަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓަކީ އޭގެ ސަބަބުން ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ބަނގުރޫޓްވެ، އާންމު ރައްޔިތުން ‘ފެލާލާނެ’ ބަޖެޓެކެވެ. ޓެކްސްގެ ނިޒާމަށް ގެންނަން ހުށަހަޅާފައިވާ ބަދަލުތަކާއި އިމްޕޯޓް ޑިޔުޓީ […]
ހިޔާ މަޝްރޫޢު ތަރައްޤީކުރުމުގެ ތަޖުރިބާއާއި މާލީ ޤާބިލްކަން ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގައި ނެތް – ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލް ކަރީމް
ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ސަރުކާރުން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ހިޔާ މަޝްރޫޢު ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ކުންފުނިތަކާ ހަވާުލުކޮށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ނިންމާފައިވީނަަމަވެސް އެ އިމާރާތްތައް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ އެ ކުންފުނިތަކުގައި ނެތްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރުނ […]
ދިވެހިން ބޭނުންވަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތައް ފަޅުކޮށްގެން ތަރައްޤީ ހޯދާކަށްނޫން – ޑެޕިއުޓީ ޗެއާޕާސަން އަލީ ނިޔާޒު
ދިވެހި ރައްޔިތުން މިއަދު ބޭނުންވަނީ ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތައް ފަޅުކޮށްގެން ތަރައްޤީ ހޯދަން ނޫންކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން މިއަދު އެދެނީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ރާއްޖެ ތަރައްޤީކުރުމަށް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޑެޕިއުޓީ ޗެއާޕާސަން އަލީ […]
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައިިފި
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ އަތޮޅުތަކާއި ރަށު ކައުންސިލަރުންނާއި ކައުންސިލްތަަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ ޕާޓީގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ކައުންސިލަރުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށާއި އެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ދެނެގަނެ ޙައްލު ހޯދުމަށް އެހީތެރިވުމަށް ބުރާސްފަތިދުވަހު ކޮމިޓީއެއް […]
ގުޅިފަިއިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އެއް ކެންޑިޑޭޓް ވާދަކުރުމާއި ބެހޭ ޤަރާރު
ޤަރާރު ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
މި ސަރުކާރު ދެމިއޮތުމުގެ ވަގުތު މިވަނީ ކުޑަތަންވެފަ: ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ ރައީސް ޒިފްލީން ހަސަން
މި ސަރުކާރު ދެމިއޮތުމުގެ ވަގުތު މިވަނީ ކުޑަތަންވެފައި ކަމަށާއި ސަރުކާރު މިދަނީ އަނގަވަތަށް ވެއްޓެން ކަމަށް އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ޒިފްލީން ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި […]
1 2 3 4 370