ޚަބަރު

އެމްޑީޕީއާ ގުޅޭގޮތުން ދޮގުވާހަކަތައް ފެތުރި މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ބަލައިދިނުމަށް އެދި ޕާލަމެންޓަރީ ގުރޫޕަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމައިފި
ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުތެރޭގައި އެމްޑީޕީއާ ގުޅޭގޮތުން ދޮގުވާހަކަތައް ފެތުރި މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ބަލައިދިނުމަށް އެދި ޕާލަމެންޓަރީ ގުރޫޕަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމައިފި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެތައްހާސް އިންޑިޔާ ސިފައިން ތިބެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤްލާލް ނަގާލުމަށް […]
އެމްޑީޕީ ގެ ވަގުތީ ރައީސްކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހު ހަމަޖެއްސުން
އެމްޑީޕީ ގެ ވަގުތީ ރައީސްކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހު އައްޔަނުކޮށް ނިމި ދިޔަ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވި ވަޒީރުން މިހާރު އޮތް ގައުމީ މަޖިލިހުގެ ދައުރު ހަމަވަންދެން […]
އެމް.ޑީ.ޕީގެ ތަފާތު އިވެންޓެއް މާދަމާ ރޭ
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ވަރަށް ޚާއްސަ ކެމްޕެއިން އިވެންޓެއް މާދަމާ (ބުރާސްފަތި ދުވަހު) ރޭ މާލޭގައި އޮންނާނެއެވެ. މާދަމާ ރޭ 8:00 ގައި މާފަންނު ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި ބާއްވާ މި ޙަރަކާތަކީ އެމް.ޑީ.ޕީއިން އާއްމުކޮށް […]
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުލް މުހްސިން ހަމީދު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުލް މުހްސިން ހަމީދު މިއަދި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ. ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މިއަދު މި ޕާޓީއަށް ސޮއިކުރައްވާފައިވަނީ އެ ދާއިރާގެ ރަށްރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް […]
ޕާލަމެންޓަރީ ގްރޫޕުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމްގެ މައްޗަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ބެލި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓަރީ ގްރޫޕުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމްގެ މައްޗަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ޕާޓީގެ ފިޔަވަޅުއަޅާ ކޮމިޓީން ބައްލަވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ފިޔަވަޅުއަޅާ […]
ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަތައް ބޮޑުކުރުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ނިންމަވައިފި
ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ ޕޭ ހަމަނައިޒޭޝަންގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ތައުލީމީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށްފަހު ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަތައް މާދަމާއިން ފެށިގެން ބޮޑުކުރުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން ސިއްހީ ދާއިރާގެ […]
އެމްޑީޕީ އިން ގުރައިދޫ ދާއިރާ ބައި އިލެކްޝަންގެ ކެމްޕޭން ފަށައިފި
ހުސްވެފައިވާ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ގޮނޑީގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ކެމްޕޭން ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ އެމްޑީޕީ އިން ފަށައިފިއެވެ. މިގޮތުން އެމްޑީޕީ އިން މިދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރި އިބްރާހިމް […]
އެމްޑީޕީ ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ރައީސްގެ ބައި- އިލެކްޝަން އިންތިހާބު އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު
އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮންނަ އެމްޑީޕީ ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ރައީސް ހޮވުމަށް ބާއްވާ ބައި- އިލެކްޝަންގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން އެދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:00 އިން ހަވީރު 5:00 އަށް ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް ހަމަޖައްސައި އެކަން […]
2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓަށް ރިޔާސީ ޓިކެޓް ހަވާލުކުރުމުގެ ޖަލްސާ
2023 ރިޔާސީ ޓިކެޓް ހަވާލުކުރުމުގެ ޖަލްސާއަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވަޑައިގަތުމުން ޗެއަރޕާސަން އަދި ލީޑަރޝިޕްގެ ބޭފުޅުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ. 2023 ރިޔާސީ ޓިކެޓް ހަވާލުކުރުމުގެ ޖަލްސާ […]
އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރަށް 4 އަހަރު
ގިނަ ޕާރޓީ އެކުލެވޭ ސިޔާސީ ނިޒާމުން ކަށަވަރު ކޮށްދޭ ޙައްޤު ތަކާ އޭގެ އަގުތަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ގެއްލެމުން ދިޔަ ރިޔާސީ ދައުރަކަށް ފަހު، އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙަންމަދު ޞޯލިޙް ރާއްޖޭގެ […]
1 2 3 4 398