ޚަބަރު

މިސަރުކާރަކީ ވަޢުދުތައް ފުރިހަމަކުރަމުން އަންނަ އޯގާތެރި ސަރުކާރެއް ކަން ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަ ކަމުގެ ހެކި ލިބެމުންދާ ކަމުގައި އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ވިދާޅުވެއްޖެ
22 ނޮވެމްބަރ 2009 ހިނގަމުން މިދާ ސަރުކާރުގެ ވައުދުތައް ފުރިހަމަކުރަމުން އަންނަކަމާއި، މިވެރިކަމަކީ ރައްޔިތުންނަށް އިޚްލާސްތެރި، އޯގާތެރި ވެރިކަމެއްކަން ރައްޔިތުން ބަލައިގަނެ މިސަރުކާރަށް ރައްޔިތުންގެ ތަރުހީބު ލިބެމުންދާ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ހެކި ލިބެމުންދާ ކަމުގައި […]
އެމްޑީޕީން މިހާރު ކުރިޔަށް ގެންދާ މެންބަރޝިޕް ޑްރައިވަށް ވަރަށް ބޮޑު ތަރުޙީބެއް ލިބެމުން އެބަދޭ
18 ނޮވެމްބަރ 2009 އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު އިތުރުކުރުމަށް މިދިޔަ އޮކްޓޫބަރު މަހު ފަށައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ މެންބަރޝިޕް ޑްރައިވަށް ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އެބަދެއެވެ. މިގޮތުން މި މެންބަރޝިޕް ޑްރައިވްގައި ށ. […]
އެމްޑީޕީގެ ޖަލްސާއެއް މިރޭ ހަރުގޭގައި އޮންނާނެ
12 ނޮވެމްބަރ 2009 އެމްޑީޕީގެ ޖަލްސާއެއް މިރޭ 12 ނޮވެމްބަރ 2009 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ އެމްޑީޕީގެ ހަރުގޭގައި އޮންނާނެ. މިޖަލްސާގައި ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވެ ދެއްވުމަކީ މިޕާޓީގެ އެދުމެއް.
އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީން އަނެއްކާވެސް ރައްޔިތުންނަށް ދައްކާމިދިނީ ނަފްރަތާއި ހަސަދައާއި ރުޅިވެރިކަމަކީ ލޯތްބާއި އެކުވެރި ކަމާއި އިޚްލާޞްތެރިކަމުގެ ކުރިމަތީގައި ފަނާވެގެންދާނޭ ކަންތައް ކަން – ޑރ. ޝަހީދު
12 ނޮވެމްބަރ 2009 ނަފްރަތާއި ހަސަދައާއި ރުޅިވެރިކަމަކީ ލޯތްބާއި އެކުވެރި ކަމާއި އިޚްލާޞްތެރިކަމުގެ ކުރިމަތީގައި ފަނާވެގެންދާނޭ ކަންތައް ކަން އެމްޑީޕީން އަނެއްކާވެސް ރައްޔިތުންނަށް ދައްކައިދީފި ކަމުގައި ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޑރ. ޝަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު […]
ޑރ. ޝަހީދުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ޑީއާރުޕީން ނެގި ވޯޓު ނާކާމިޔާބުވެ އެމަނިކުފާނާމެދު އިތުބާރު އޮތް ކަމަށް މަޖިލީހުން ނިންމައިފި
10 ނޮވެމްބަރ 2009 ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޑރ. އަހުމަދު ޝަހީދުގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ޑިއާރުޕީ އާއި ޕީއޭ އިން މިއަދު ނެގި ވޯޓުގައި އެ ދެޕާޓީއަށް ނާކާމިޔާބުވެ، ޑރ. ޝަހީދުގެ މައްޗަށް […]
ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީގެ ހެޔޮވެރިކަމެއް ފެށިތާ އެއް އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާޞަބާ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެމްޑީޕީން ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފި
10 ނޮވެމްބަރ 2009 ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު ގިނަ ޕާޓީ ވާދަކުރި ފުރަތަމަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު، އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކާމިޔާބު ކުރައްވައި، ޑިމޮކްރަސީގެ އުޞޫލުން އިންތިޚާބު ކުރެވުނު ފުރަތަމަ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ […]
އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދަށް އެއް އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާޞަބަތުގައި ބާއްވާ ހިނގާލުން ރޭވިފައިވާ ގޮތަށް ކުރިޔަށް ދާނެ
9 ނޮވެމްބަރ 2009 އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ ސަރުކާރަށް އެއް އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާޞަބަތުގައި މިއަދު (9 ނޮވެމްބަރ 2009 ވަނަ ދުވަހު) މެންދުރު ފަހު 3.30 ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހިނގާލުން ރޭވިފައިވާ ގޮތަށް […]
ކޮޅުފުށީގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާ ސަރަހައްދު ތަކުން ފެންހިންދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޑީޕީން ކުރަމުން އެބަދޭ
8 ނޮވެމްބަރ 2009 ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި، މި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މ. ކޮޅުފުއްޓަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ބައެއް ސަރަހައްދު ތަކުގައި ފެން ބޮޑުވެފައިވާތީ އެސަރަހައްދު […]
ޑރ. ޝަހީދުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމާ ދެކޮޅަށް އެމްޑީޕީން އިހްތިޖާޖް ކުރަނީ
6 ނޮވެމްބަރ 2009 ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޑރ. އަހުމަދު ޝަހީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓް ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ޕީއޭ އާއި ޑީއާރުޕީން ކުރާ މަސައްކަތާ ދެކޮޅަށް އިހްތިޖާޖް ކުރުމުގެ ގޮތުން އެމްޑީޕީން ނޮވެމްބަރު 10 […]
އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ ސަރުކާރަށް އެއް އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ޚާއްސަ ހިނގާލުމެއް ބާއްވަނީ
އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ ސަރުކާރަށް އެއް އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން 9 ނޮވެމްބަރ 2009 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ޚާއްސަ ހިނގާލުމެއް ބާއްވަނީ. “އޯގާތެރި ސަރުކާރަކަށް އެއް އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ސަރުކާރަށް ހިތްވަރު […]
1 378 379 380 381 382 383 384 392