ޚަބަރު

އެމްޑީޕީގެ ޖަލްސާއެއް މިރޭ ހަރުގޭގައި އޮންނާނެ
12 ނޮވެމްބަރ 2009 އެމްޑީޕީގެ ޖަލްސާއެއް މިރޭ 12 ނޮވެމްބަރ 2009 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ އެމްޑީޕީގެ ހަރުގޭގައި އޮންނާނެ. މިޖަލްސާގައި ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވެ ދެއްވުމަކީ މިޕާޓީގެ އެދުމެއް.
އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީން އަނެއްކާވެސް ރައްޔިތުންނަށް ދައްކާމިދިނީ ނަފްރަތާއި ހަސަދައާއި ރުޅިވެރިކަމަކީ ލޯތްބާއި އެކުވެރި ކަމާއި އިޚްލާޞްތެރިކަމުގެ ކުރިމަތީގައި ފަނާވެގެންދާނޭ ކަންތައް ކަން – ޑރ. ޝަހީދު
12 ނޮވެމްބަރ 2009 ނަފްރަތާއި ހަސަދައާއި ރުޅިވެރިކަމަކީ ލޯތްބާއި އެކުވެރި ކަމާއި އިޚްލާޞްތެރިކަމުގެ ކުރިމަތީގައި ފަނާވެގެންދާނޭ ކަންތައް ކަން އެމްޑީޕީން އަނެއްކާވެސް ރައްޔިތުންނަށް ދައްކައިދީފި ކަމުގައި ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޑރ. ޝަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު […]
ޑރ. ޝަހީދުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ޑީއާރުޕީން ނެގި ވޯޓު ނާކާމިޔާބުވެ އެމަނިކުފާނާމެދު އިތުބާރު އޮތް ކަމަށް މަޖިލީހުން ނިންމައިފި
10 ނޮވެމްބަރ 2009 ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޑރ. އަހުމަދު ޝަހީދުގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ޑިއާރުޕީ އާއި ޕީއޭ އިން މިއަދު ނެގި ވޯޓުގައި އެ ދެޕާޓީއަށް ނާކާމިޔާބުވެ، ޑރ. ޝަހީދުގެ މައްޗަށް […]
ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީގެ ހެޔޮވެރިކަމެއް ފެށިތާ އެއް އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާޞަބާ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެމްޑީޕީން ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފި
10 ނޮވެމްބަރ 2009 ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު ގިނަ ޕާޓީ ވާދަކުރި ފުރަތަމަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު، އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކާމިޔާބު ކުރައްވައި، ޑިމޮކްރަސީގެ އުޞޫލުން އިންތިޚާބު ކުރެވުނު ފުރަތަމަ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ […]
އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދަށް އެއް އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާޞަބަތުގައި ބާއްވާ ހިނގާލުން ރޭވިފައިވާ ގޮތަށް ކުރިޔަށް ދާނެ
9 ނޮވެމްބަރ 2009 އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ ސަރުކާރަށް އެއް އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާޞަބަތުގައި މިއަދު (9 ނޮވެމްބަރ 2009 ވަނަ ދުވަހު) މެންދުރު ފަހު 3.30 ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހިނގާލުން ރޭވިފައިވާ ގޮތަށް […]
ކޮޅުފުށީގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާ ސަރަހައްދު ތަކުން ފެންހިންދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޑީޕީން ކުރަމުން އެބަދޭ
8 ނޮވެމްބަރ 2009 ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި، މި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މ. ކޮޅުފުއްޓަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ބައެއް ސަރަހައްދު ތަކުގައި ފެން ބޮޑުވެފައިވާތީ އެސަރަހައްދު […]
ޑރ. ޝަހީދުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމާ ދެކޮޅަށް އެމްޑީޕީން އިހްތިޖާޖް ކުރަނީ
6 ނޮވެމްބަރ 2009 ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޑރ. އަހުމަދު ޝަހީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓް ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ޕީއޭ އާއި ޑީއާރުޕީން ކުރާ މަސައްކަތާ ދެކޮޅަށް އިހްތިޖާޖް ކުރުމުގެ ގޮތުން އެމްޑީޕީން ނޮވެމްބަރު 10 […]
އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ ސަރުކާރަށް އެއް އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ޚާއްސަ ހިނގާލުމެއް ބާއްވަނީ
އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ ސަރުކާރަށް އެއް އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން 9 ނޮވެމްބަރ 2009 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ޚާއްސަ ހިނގާލުމެއް ބާއްވަނީ. “އޯގާތެރި ސަރުކާރަކަށް އެއް އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ސަރުކާރަށް ހިތްވަރު […]
ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޑރ. އަހުމަދު ޝަހީދު މަރާލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރުދީ އެމަނިކުފާނުގެ އާއިލާގެ ބޭފުޅުންނަށް މޫނުނިވާކޮށްގެން ތިބި ބަޔަކު ދިން ހަމަލާ ކުށްވެރިކުރުން
05 ނޮވެމްބަރ 2009 (ބުރާސްފަތި) ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޑރ. އަހުމަދު ޝަހީދުގެ ޢާއިލާގެ ބޭފުޅުން އުޅުއްވާ ގެއެއް ކަމަށްވާ މ. ތިމަރަފުށީ ގެއަށް މިއަދު މެންދުރު މޫނުނިވާކޮށްގެން ތިބި ބަޔަކު ވަދެ ޑރ. ޝަހީދު […]
ޝަހީދުންގެ ޒިކުރާ އާކުރުމުގެ ނަމުގައި ޑީއާރުޕީން ސިޔާސީ މަޤްޞަދެއް ޙާޞިލްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައި ވާތީ އެކަން އެމްޑީޕީން ކުށްވެރި ކުރުން
3 ނޮވެމްބަރު 1988 ގައި ޝަހީދުވެދިޔަ ދިވެހިންގެ ޒިކުރާ އާކުރުމުގެ ނަމުގައި، އެ މާތް ޝަހީދުންގެ ހުރުމަތްކެނޑޭ ގޮތަށް، ސިޔާސީ މަޤްޞަދެއް ޙާޞިލްކުރުމަށް، ޑީއާރުޕީ އިން ރޭ މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ ހިންގާފައިވާ ޙަރަކާތްތައް ދިވެހި […]
1 377 378 379 380 381 382 383 391