ޚަބަރު

ދެ ކެންޑޭޓުން ކުރިމަތިލާފައިވާ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކުގައި ޕްރައިމަރީ ބޭއްވުމަށް ގައުމީ މަޖިލިހުން ނިންމައިފި
ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް ހޯދުމަށް ވާދަކުރައްވާ ޕާޓީ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބީ ދާއިރާއަކުން 2 ކެންޑިޑޭޓުން ކުރިމަތިލައްވާފައިވީ ނަމަވެސް އެ ދާއިރާއެއްގައި ޕްރައިމަރީއެއް ބޭއްވުމަށް ގައުމީ މަޖިލިހުން ނިންމަވައިފިއެވެ. […]
އިންތިޚާބީ 7 ދާއިރާއަކަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޕާޓީ ޓިކެޓް ދެއްވުމަށް ގައުމީ މަޖިލިހުން ނިންމައިފި
ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ 7 މެމްބަރަކަށް ޕާޓީ ޓިކެޓް ދިނުމަށް ރޭ އޮތް ގައުމީ މަޖިލިހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފާސްކޮށްފިއެވެ. އެއީ ހުކުރު ދުވަހު އޮތް ޕްރައިމަރީގައި އެންމެ […]
ޕާޓީ ޓިކެޓްގެ ޕްރައިމަރީތަކާ ގުޅޭ ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމިޓީއެއް ގައުމީ މަޖިލިހުން ހޮވައިފި
އެމްޑީޕީގެ ޕާޓީ ޓިކެޓް ދިނުމަށްޓަކައި އެކި އެކި އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކުގައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީ ތަކާއި ގުޅޭ ޝަކުވާތައް ބަލާ ކޮމިޓީއެއް ރޭ އޮތް ގައުމީ މަޖިލިހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހޮވައިފިއެވެ. އެ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ޕާޓީގެ […]
އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލިހުގެ ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ އޮންނާނެ
އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލިހުގެ ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ 8.30 ގައި ދަރުބާރުގޭގެ ‘ހަކުރާ މާލަމް’ ގައި އޮންނާނެއެވެ. މި ބައްދަލުވުމަށް، ކުރިއަށްއޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ކުރިމަތިލައްވާ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނަށް ޕާޓީ ޓިކެޓް ދިނުމަށް އިތުރު މެމްބަރުންގެ […]
އެމްޑީޕީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް ރޭ ޣިޔާޘުއްދީން ސްކޫލްގައި ބާއްވައިފި
އެމްޑީޕީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް ރޭ ޣިޔާޘުއްދީން ސްކޫލްގައި ބާއްވައިފިއެވެ. ރޭގެ އާންމު ޖަލްސާ ޚާއްސަކޮށްލާފައިވަނީ ކުރިއަށްއޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ޕާޓީ ޓިކެޓް ލިބިފައިވާ ބޭފުޅުން ޕާޓީގެ މެމްބަރުންނަށާއި އާންމުންނަށް ތައާރަފްކޮށް އެރުވުމަށެވެ. އެގޮތުން […]
ޕާޓީ ޓިކެޓް ހޯދުމަށް ޕްރައިމަރީއަށް ދާންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ
ތިރީގައިވާ ނަތީޖާއަކީ ކޮންމެބޭފުޅަކަށްވެސް އެސަރަހައްދަކުން ލިބިފައިވާ ޖުމްލަ ވޯޓެވެ. ވޯޓުގެ ނަތީޖާ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް ހޯދުމަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޕްރައިމަރީ އެއް 18 ރަށެއްގައި މިއަދު ކުރިއަށް ދާނެ
ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް ހޯއްދެވުމަށް ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބީ 5 ދާއިރާއަކަށް ކުރިމަތިލައްވާފައި ތިއްބެވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޕްރައިމަރީއެއް މިއަދު ރާއްޖޭގެ 18 ރަށެއްގައި ކުރިއަށް ދާނެއެވެ. އެ […]
ހަމައެކަނި 3 ކެންޑިޑޭޓުންނަށްވުރެ ގިނައިން ކުރިމަތިލާފައިވާ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކުގައި ޕްރައިމަރީ ބޭއްވުމަށް ގައުމީ މަޖިލިހުން ނިންމައިފި
ރޭ ބޭއްވުނު ގައުމީ މަޖިލިހުގެ 64 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި 3 ކެންޑިޑޭޓުންނަށްވުރެ ގިނައިން ކުރިމަތިލާފައިވާ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކުގައި ޕްރައިމަރީ ބޭއްވުމަށް ނިންމަވައިފިއެވެ. މި ނިންމުމަކީ ގައުމީ މަޖިލިހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް […]
އެމްޑީޕީގެ އާންމު ޖަލްސާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ޣިޔާޘުއްދީން ސްކޫލްގައި
އެމްޑީޕީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް 23 ޖެނުއަރީ 2009 ވާ ހުކުރުދުވަހުގެ ރޭ 9.00 ގައި ޣިޔާޘުއްދީން ސްކޫލް ގައި އޮންނާނެއެވެ. މި ޖަލްސާއަށް އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނަށާއި އެމްޑީޕީއަށް ތާއިދު ކުރައްވާ އެންމެހާ ދިވެހީންނަށް ދައުވަތު […]
އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީސްގައި ވޯޓުލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މާލޭގައި ތިބި ފަރާތްތަކުގެ ވޯޓުލުން ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލުގައި ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވަނީ
20 އިންތިޚާބީ ދާއިރާ އެކުލެވޭ 48 ރަށެއްގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޕްރައިމަރީސްގައި މާލޭގައި ތިބި އެދާއިރާތަކުގެ މީހުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ އިންތިޒާމް 23 ޖަނަވަރީ ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 2:30 އިން […]
1 377 378 379 380 381