ޚަބަރު

ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޑރ. އަހުމަދު ޝަހީދު މަރާލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރުދީ އެމަނިކުފާނުގެ އާއިލާގެ ބޭފުޅުންނަށް މޫނުނިވާކޮށްގެން ތިބި ބަޔަކު ދިން ހަމަލާ ކުށްވެރިކުރުން
05 ނޮވެމްބަރ 2009 (ބުރާސްފަތި) ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޑރ. އަހުމަދު ޝަހީދުގެ ޢާއިލާގެ ބޭފުޅުން އުޅުއްވާ ގެއެއް ކަމަށްވާ މ. ތިމަރަފުށީ ގެއަށް މިއަދު މެންދުރު މޫނުނިވާކޮށްގެން ތިބި ބަޔަކު ވަދެ ޑރ. ޝަހީދު […]
ޝަހީދުންގެ ޒިކުރާ އާކުރުމުގެ ނަމުގައި ޑީއާރުޕީން ސިޔާސީ މަޤްޞަދެއް ޙާޞިލްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައި ވާތީ އެކަން އެމްޑީޕީން ކުށްވެރި ކުރުން
3 ނޮވެމްބަރު 1988 ގައި ޝަހީދުވެދިޔަ ދިވެހިންގެ ޒިކުރާ އާކުރުމުގެ ނަމުގައި، އެ މާތް ޝަހީދުންގެ ހުރުމަތްކެނޑޭ ގޮތަށް، ސިޔާސީ މަޤްޞަދެއް ޙާޞިލްކުރުމަށް، ޑީއާރުޕީ އިން ރޭ މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ ހިންގާފައިވާ ޙަރަކާތްތައް ދިވެހި […]
އޯގާތެރި ސަރުކާރެއްގެ ފެށުމަށް އެއް އަހަރުފުރުން އެމްޑީޕީން ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި
29 އޮކްޓޫބަރ 2009 ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ގިނަ ޕާޓީ ވާދަކުރި ފުރަތަމަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ފުރިހަމަ އަޣްލަބިއްޔަތަކުން އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު […]
ޑީއާރުޕީ އިން ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާތީ ސަރުކާރު ހިމާޔަތްކޮށް ނެގެހެއްޓުމަށް ގައުމީ ފެންވަރެއްގައި އެމްޑީޕީގެ ހުރިހާ ދާއިރާތަކެއްގައި މުޒާހަރާކުރުމަށް ގޮވާލާ ޤަރާރެއް އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި
27 އޮކްޓޯބަރ 2009 ޑީއާރުޕީއިން ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރަށް ނާޖާއިޒް ގޮތުގައި ނުފޫޒު ފޯރުވައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިހްތިސާސް ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް، ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން އިންތިޚާބުވެފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންނަށް ބިރުދެއްކުމުގެ ގޮތުން […]
އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ ސަރުކާރު ހޮވުނުތާ 1 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރަނީ
28 އޮކްޓޯބަރ 2009 އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ ސަރުކާރު ހޮވުނުތާ 1 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ޚާއްސަ ހަފްލާއެއް 28 އޮކްޓޯބަރ 2009 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ 9:00 ގައި އާރޓިފިޝަލް ބީޗްގައި […]
ޕްރެސް ފްރީޑަމް ރޭންކިންގ ގައި ރާއްޖެ 53 ދަރަޖަ ކުރިޔަށް ޖެހިއްޖެ
21 އޮކްޓޯބަރ 2009 ގައުމުތަކުގައި މިނިވަން ނޫސްވެރިކަން ހިނގާ ދަރަޖަ ގިންތިކުރާ ފަރާތެއް ކަމަށްވާ ރިޕޯޓާސް ވިތައުޓް ބޯރޑާސްގެ 8 ވަނަ އަހަރީ އިންޑެކްސް ގައި 53 ދަރަޖައިގެ ކުރިއެރުމަކާއެކު މުޅި ދުނިޔެއިން އެންމެ […]
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ވަފުދެއް ޗައިނާއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
މިހިނގާ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 13 އިން 17 އަށް ޗައިނާގެ ކޮމިއުނިސްޓް ޕާރޓީގެ ރަސްމީ ދަޢުވަތަކަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީގެ ވަފުދެއް ޗައިނާއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފިއެވެ. ޗައިނާއަށް ވަޑައިގެންނެވި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވަފުދުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ […]
ކުރީގެ ރައީސުންގެ އިނާޔަތުގެ ބިލުގެ 9 ވަނަ މާއްދާ ނުހިމަނައި ބިލު ފާސްވުމުން އެމްޑީޕީން އުފާފާޅުކޮށްފި
14 އޮކްޓޫބަރ 2009 ކުރީގެ ރައީސުންގެ ބިލުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ޚިޔާލު ތަފާތުވި މާއްދާ ކަމަށްވާ 9 ވަނަ މާއްދާ އުނިކޮށް އެބިލު ފާސްވުމާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި އުފާ ފާޅުކޮށްފިއެވެ. މިގޮތުން އެމްޑީޕީން […]
މަޖިލިސްކުރާގެ ކައިރީގައި ކުރި މުޒާހަރާ ބެލެހެއްޓުމުގައި ފުލުހުންނަށް އަމަލުކުރެވުނީ މުޅިން ރަގަޅަކަށް ނޫން ކަމުގައި ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
13 އޮކްޓޫބަރ 2009 ރައީސްކަންކޮށްފައިވާ މީހަކަށް އިނާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ބިލުގެ 9 ވަނަ މާއްދާއާއި ދެކޮޅަށް އިއްޔެ މަޖިލިސްކުރާގޭދޮށުގައި ކުރި މުޒާހަރާ ރޫޅާލުމުގައި ފުލުހުން އަމަލުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ރަގަޅަކަށް ނޫން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ […]
މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް އެމްޑީޕީން މާ އަރުވަނީ
13 އޮކްޓޫބަރ 2009 ކުރީގެ ރައީސްގެ ބިލުގެ 9 ވަނަ މާއްދާ އުވާލައި މަޖިލިސް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި މިއަދު މެންބަރުން ދެއްވި އެއްބާރުލެއްވުމަށް މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް އެމްޑީޕީން ޝުކުރާއި މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ […]
1 379 380 381 382 383 384 385 392