ޚަބަރު

އެމްޑީޕީގެ ވަރަށް ޚާއްޞަ ޖަލްސާއެއް ކަލާފާނު ސްކޫލް ގައި
27 ޑިސެމްބަރ 2009 އެމްޑީޕީގެ ވަރަށް ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއް 29 ޑިސެމްބަރ 2009 ވާއަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ 9.00 ގައި ކަލާފާނު ސްކޫލުގައި އޮންނާނެއެވެ. މި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުހައްމަދު ނަޝީދުވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާނެއެވެ. ވީމާ […]
ކެޔޮޅާ ބޭބޭ ދޫންޏާގެ ނަމުގައި އެމްޑީޕީގެ ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމެއް ދިޓީވީގައި
27 ޑިސެމްބަރ 2009 އެމްޑީޕީގެ ވަރަށް ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމެއް ހަފްތާގެ ހުކުރު ހޮނިހިރު ފިޔަވައި އެހެން ކޮންމެ ރެއަކު 9.30 އިން 10.00 އަށް ދިޓީވީން ދައްކަމުން ދާނެއެވެ. ކެޔޮޅާ ބޭބޭ ދޫންޏާގެ ނަމުގައި […]
އެމްޑީޕީން ކަލާފާނު ސްކޫލުގައި މިރޭ ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސި ޖަލްސާ މިރޭ ނުބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި
23 ޑިސެމްބަރ 2009 އެމްޑީޕީން މިރޭ 23 ޑިސެމްބަރ 2009 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ކަލާފާނު ސްކޫލުގައި ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެއްސި ޚާއްޞަ ޖަލްސާ މިރޭ ނުބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުހައްމަދު ނަޝީދު […]
އެމްޑީޕީގެ ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއް މާދަމާރޭ ކަލާފާނު ސްކޫލުގައި
22 ޑިސެމްބަރ 2009 އެމްޑީޕީގެ ވަރަށް ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއް 23 ޑިސެމްބަރ 2009 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ (މާދަމާރޭ) 9.00 ގައި ކަލާފާނު ސްކޫލުގައި އޮންނާނެއެވެ. މި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުހައްމަދު ނަޝީދުވެސް ވާހަކަފުޅު […]
ކ.ގުރައިދޫގެ 121 މީހަކު އެމްޑީޕީއަށް ވަނުމަށް ސޮއިކޮށްފި
15 ޑިސެމްބަރ 2009 މެދު އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ކ.ގުރައިދޫގެ 121 މީހަކު ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ( އެމްޑީޕީ ) އަށް ވަނުމަށް ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ދާދި ފަހުން މެދު އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ މަރުކަޒީ […]
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
މިޕާޓީގެ، ޤައުމީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް އަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 ޒިންމާތައް: ޕާޓީގެ ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމާއި، ފައިސާއާ ބެހޭ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރު ކުރުމާއި ޕާޓީގެ އިންވެންޓްރީ […]
އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން އިންޑޮނީޝިއާ އަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގެންފި
10 ޑިސެމްބަރ 2009 ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ( އެމްޑީޕީ ) ގެ ޗެއަރޕާސަން އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ އިންޑޮނީޝިޔާ ސަރުކާރުގެ ދައުވަތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ބާލީ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ. ޗެއަރޕާސަންގެ […]
މެދު އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ކ.މާފުށީގެ 304 މީހަކު އެމްޑީޕީއަށް ވަނުމަށް ސޮއިކޮށްފި
7 ޑިސެމްބަރ 2009 މެދު އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ މަރުކަޒީ ރަށުގެ ގޮތުގައި އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކ. މާފުށީގެ 304 މީހަކު ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ( އެމްޑީޕީ ) އަށް […]
މިސަރުކާރަކީ ވަޢުދުތައް ފުރިހަމަކުރަމުން އަންނަ އޯގާތެރި ސަރުކާރެއް ކަން ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަ ކަމުގެ ހެކި ލިބެމުންދާ ކަމުގައި އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ވިދާޅުވެއްޖެ
22 ނޮވެމްބަރ 2009 ހިނގަމުން މިދާ ސަރުކާރުގެ ވައުދުތައް ފުރިހަމަކުރަމުން އަންނަކަމާއި، މިވެރިކަމަކީ ރައްޔިތުންނަށް އިޚްލާސްތެރި، އޯގާތެރި ވެރިކަމެއްކަން ރައްޔިތުން ބަލައިގަނެ މިސަރުކާރަށް ރައްޔިތުންގެ ތަރުހީބު ލިބެމުންދާ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ހެކި ލިބެމުންދާ ކަމުގައި […]
އެމްޑީޕީން މިހާރު ކުރިޔަށް ގެންދާ މެންބަރޝިޕް ޑްރައިވަށް ވަރަށް ބޮޑު ތަރުޙީބެއް ލިބެމުން އެބަދޭ
18 ނޮވެމްބަރ 2009 އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު އިތުރުކުރުމަށް މިދިޔަ އޮކްޓޫބަރު މަހު ފަށައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ މެންބަރޝިޕް ޑްރައިވަށް ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އެބަދެއެވެ. މިގޮތުން މި މެންބަރޝިޕް ޑްރައިވްގައި ށ. […]
1 376 377 378 379 380 381 382 391