ޚަބަރު

އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތައުލީމީ ދާއިރާއިން މިސަރުކާރު ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދާފައިވާ ކަމުގައި އެވުޒާރާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
20 ޖެނުއަރީ 2010 ވޭތުވެދިޔަ އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތައުލީމީ ދާއިރާއިން، މިސަރުކާރު ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދާފައިވާ ކަމުގައި އެ ވުޒާރާގެ ނައިބު ޝިފާ މުޙައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި އޮތް އެޕާޓީގެ […]
އެމްޑީޕީގެ ވަފްދެއް އއ.ތޮއްޑޫއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި
17 ޖެނުއަރީ 2010 އެމްޑީޕީގެ ވަފްދެއް ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު މެދު އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ އއ.ތޮއްޑޫ އަށް އިޖްތިމާޢީ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ޚާއްޞަ ޒިޔާރަތެއްކޮށްފިއެވެ. ތޮއްޑޫއަށް އެމްޑީޕީގެ ވަފްދު މިކުރި ދަތުރުގައި ވަފްދުގެ […]
އެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަމުގެ މަގާމަށް ހަސަން ޝާހް ހަމަޖައްސައިފި
12 ޖެނުއަރީ 2010 ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ އާ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަމުގެ މަގާމަށް ސ. މަރަދޫފޭދޫ ބަގީޗާގޭ ހަސަން ޝާހް ހަމަޖެއްސުމަށް އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުން ނިންމައިފިއެވެ. ވޭތުވެދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ […]
ކަރަންޓުގެ އަގު ރައްޔިތުންގެ އަތްފޯރާފަށަށް ގެނައުމަށް ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނޭ ކަމުގައި އެމްޑީޕީން ބުނެފި
12 ޖެނުއަރީ 2010 މާލޭގެ ކަރަންޓުގެ އަގުތައް މިހާރު ހުރީ އަތްފޯރާފަށުގައި ނޫން ކަމަށާއި، ދިރިއުޅުމުގެ އަގުތައް އަތްފޯރާފަށަށް ގެނައުމަށް އެމްޑީޕީން ވެފައިވާ ވައުދާ އެއްގޮތަށް ކަރަންޓުގެ އަގުވެސް ރައްޔިތުންގެ އަތްފޯރާފަށަށް ގެނައުމަށް ކުރެވެންހުރި […]
އެމްޑީޕީގެ އިސް ވަފްދެއް ތުލުސްދޫއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި
7 ޖެނުއަރީ 2010 އެމްޑީޕީގެ ވަގުތީ ރައީސް އިބްރާހީމް ހުސައިންޒަކީ އާއި، އެކްޓިންގ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ އިތުރުން ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ބައެއް މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ އެމްޑީޕީގެ އިސްވަފްދެއް އިއްޔެ ހަވީރު މެދު އުތުރު […]
އެމްޑީޕީގެ އާއްމު ޖަލްސާއެއް މިރޭ 9:30 ގައި އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި
4 ޖެނުއަރީ 2010 އެމްޑީޕީގެ އާއްމު ޖަލްސާއެއް މިރޭ (4 ޖެނުއަރީ 2010 ވާ ހޯމަދުވަހުގެރޭ) 9:30 ގައި އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި އޮންނާނެއެވެ. ވީމާ މިޖަލްސާގައި އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާއި ޕާޓީއަށް ހެޔޮއެދޭ ވީހާވެސް ގިނަ […]
އެމްޑީޕީގެ ޚާއްޞަ ޖަލްސާ އަނެއްކާ ވެސް ކެންސަލްކޮށްފި
29 ޑިސެމްބަރ 2009 އެމްޑީޕީން މިރޭ 29 ޑިސެމްބަރ 2009 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ކަލާފާނު ސްކޫލުގައި ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެއްސި ޚާއްޞަ ޖަލްސާ މިރޭވެސް ނުބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުހައްމަދު ނަޝީދު […]
އެމްޑީޕީއަކީ ވެރިކަމުގެ ޝެހެންޝާހްގެ ދަހިވެތިކަމުގައި ވެރިކަމަށް އައި ބައެއް ނޫން ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ހެޔޮގޮތުގައި ކުރެވޭނީ އަތޮޅުތަކަށް ޙަޤީޤީ ވެރިކަމުގެ ބާރުދޫކޮށްގެން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
29 ޑިސެމްބަރ 2009 އެމްޑީޕީއަކީ އެއްވެސް އިރެއްގައި ވެރިކަމުގެ ޝެހެންޝާހްގެ ދަހިވެތިކަމުގައި ވެރިކަންކުރަން ނުކުތް ބައެއް ނޫންކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ހެޔޮގޮތުގައި ކުރެވޭނީ ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކަށް ހަޤީޤީވެރިކަމުގެ ބާރުދޫކޮށްގެން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު […]
ޗައިނާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން އެމްޑީޕީ އިއްތިޙާދުގެ ސަރުކާރު ވެރިކަމާ ހަވާލުވި ފަހުން އިތުރަށް ބަދަހި ވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމުގައި އެގައުމުގެ އެސިސްޓަންޓް މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ވިދާޅުވެއްޖެ
27 ޑިސެމްބަރ 2009 ޗައިނާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮންނަ ޒަމާންވީ ރަޙްމަތްތެރިގުޅުން އެމްޑީޕީ އިއްތިޙާދުގެ ސަރުކާރު ވެރިކަމާ ހަވާލުވި ފަހުން އިތުރަށް ބަދަހި ވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމުގައި އެގައުމުގެ އެސިސްޓަންޓް މިނިސްޓަރ އޮފް […]
އެމްޑީޕީގެ ވަރަށް ޚާއްޞަ ޖަލްސާއެއް ކަލާފާނު ސްކޫލް ގައި
27 ޑިސެމްބަރ 2009 އެމްޑީޕީގެ ވަރަށް ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއް 29 ޑިސެމްބަރ 2009 ވާއަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ 9.00 ގައި ކަލާފާނު ސްކޫލުގައި އޮންނާނެއެވެ. މި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުހައްމަދު ނަޝީދުވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާނެއެވެ. ވީމާ […]
1 375 376 377 378 379 380 381 391