ޚަބަރު

އިއުލާނު
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު މިޕާޓީގެ، ޤައުމީ ސެކެޓޭރިއަޓްއަށް ތިރީގައިވާ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ފައިނޭންސް ކޮންޓްރޯލަރ ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 ޒިންމާތަށް: ޕާޓީގެ ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމާއި، ފައިސާއާ ބެހޭ ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރުމާއި ޕާޓީގެ އިންވެންޓްރީ […]
މީހެއްގެ ގަދަރާއި އިއްޒަތް ހިފަހައްޓަނީ އެމީހަކަށް ލިބިދޭ އިނާޔަތާއި މުއްސަނދިކަމަކާއި ގުޅިގެނެއް ނޫން – ރައީސް ނަޝީދު
23 ޖުލައި 2009 މީހެއްގެ ގަދަރާއި އިއްޒަތް ހިފަހައްޓަނީ އެމީހަކަށް ލިބިދޭ އިނާޔަތާއި މުއްސަނދި ކަމަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ އެމީހެއްގެ މައްޗަށްކުރާ ޚަރަދަކަށް ބަލައިގެން ނޫންކަމުގައި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. […]
ދައުލަތުގެ އަމުރަށް އެންމެންވެސް ކިޔަމަންވާން ޖެހޭނޭ ކަމުގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
23 ޖުލައި 2009 ދައުލަތުގެ އަމުރަށް އެންމެންވެސް ކިޔަމަންވާން ޖެހޭނޭ ކަމަށާއި، މިދައުލަތުގެ އަމުރު މިސަރުކާރުން ހިފަހައްޓައި އަދި އެއަމުރު ދެމިއޮންނާނޭ ކަމުގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ބުދަދުވަހުގެރޭ ދަރުބާރުގޭ ރަންނަބަނޑޭރި […]
ނޫސް ބަޔާން
ވަގުތުން ނެރުމަށް ނަންބަރު: MDP-2009-PR-014 ތާރީޚް: 21 ޖުލައި 2009 (އަންގާރަ) ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގަތުން ލަސްކުރެއްވުމުން މައުމޫންގެ މިއަމަލު ކުށްވެރި ކުރުން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޤާނޫނު […]
ނޫސް ބަޔާން
ވަގުތުން ނެރުމަށް ނަންބަރު: MDP-2009-PR-013 ތާރީޚް: 21 ޖުލައި 2009 (އަންގާރަ) އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ ސަރުކާރުން ހެޔޮވެރިކަމެއް ކުރެއްވުމަށް ކުރައްވަމުންދާ މަސައްކަތަށް ޑީއާރުޕީއާއި ޕީއޭ އިން ހުރަސްއަޅަމުންދާތީ އެކަން ކުށްވެރިކުރުން އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ ސަރުކާރުން […]
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްކުރާގޭދޮށަށް އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު އެއްވެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އާއި މަޖިލީހުގެ ނައިބުރައީސްގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވައިފި
15 ޖުލައި 2009 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްކުރާގޭދޮށަށް އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު އެއްވެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދާއި، ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ނާޒިމް އަދި މުލަކު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލް […]
ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުސްތަފާ މެންބަރު ކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފި
14 ޖުލައި 2009 ތިމަރަފުށީ ދާއިރާއަށް އިންތިޚާބު ވެވަޑައިގެންނެވި މ.ސީވޯލް މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމުގެ ޤާނޫނީ ހުވާ ކުރައްވައިފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދާއި ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް […]
މި ލިބުނު ކާމިޔާބީގެ އެއް އަސްލަކީ މައުމޫނާއި އޭނާގެ އާއިލާ ސިޔާސީ މައިދާނުން ބޭރުކޮށްލުމަށް ކަނޑައެޅި އަޒުމް ކަމުގައި މުސްތަފާ ވިދާޅުވެއްޖެ
12 ޖުލައި 2009 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ އިންތިޚާބުގައި ލިބުނު ކާމިޔާބީގެ އަސްލަކީ މައުމޫނާއި އޭނާގެ އާއިލާ ސިޔާސީ މައިދާނުން ބޭރުކޮށްލުމަށް ކަނޑައެޅި އަޒުމް ކަމުގައި މުސްތަފާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމްޑީޕީ މީޑިއާ ޔުނިޓަށް […]
ތިމަރަފުށީ ދާއިރާއަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު މުސްތަފާ އިންތިޚާބުވުމާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ ހަރުގޭގައި އުފާފާޅުކޮށްފި
12 ޖުލައި 2009 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާއަށް މެމްބަރެއް ހޮވުމަށް އިއްޔެ ތިމަރަފުށީގައި ބޭއްވުނު ވޯޓުލުމުގައި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް މުހަންމަދު މުސްތަފާ ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުރި ހޯއްދެވުމާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ވަރަށް […]
އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ މެމްބަރުންނާ ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ބައްދަލުވެވޭނެ އިންތިޒާމް
• ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ މެމްބަރުންނަށް، އެބޭފުޅުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޛިއްމާ ފުރިހަމަޔަށް އަދާކުރުމުގައި، އެބޭފުޅުން ތަމްޘީލުކުރައްވާ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ތަފާތު މަޢުލޫމާތާއި މަޝްވަރާ ބޭނުންވެއެވެ. • އެމްޑީޕީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ […]
1 381 382 383 384 385 386 387 391