ޚަބަރު

އެމްޑީޕީގެ ރެޖިސްޓްރާ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް އަހްމަދު ޝާހިދު (ސާބެ)
24 އޮގަސްޓް 2009 ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ރެޖިސްޓްރާ ޖެނެރަލް ކަމުގެ މަގާމަށް މއ. ޗަބޭލީމާގޭ އަހުމަދު ޝާހިދު ހަމަޖެއްސުމަށް އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުން ނިންމައިފިއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ރެޖިސްޓްރާ ޖެނެރަލް ކަމުގެ މަގާމަށް […]
އަޅުގަނޑުމެންގެ މިނިވަންކަމަކަށް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ކުޑަވެސް ގުޑުމެއް ނާންނާނެ – ރައީސް ނަޝީދު
23 އޮގަސްޓް 2009 ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤްލާލަށް ބުރޫއަރާފަދަ ކަމެއް ނުވަތަ ސިޔާސަތެއް މިސަރުކާރުން ނުހިންގަވާނޭ ކަމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަކަށް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ކުޑަވެސް ގުޑުމެއް ނުވަތަ ލޮޅުމެއް ނާރާނޭ ކަމުގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ މުހައްމަދު […]
ކަމަށް އެކަށީގެންވާ، ޤާބިލް އަށާރަހާސް މުވައްޒަފުން ތިބެގެން، ދިވެހި ސަރުކާރު ކިތަންމެ ފުރިހަމައަކަށްވެސް ހިންގޭނޭ ކަމުގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
23 އޮގަސްޓް 2009 ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރާ އަދި ކަމަށް އެކަށީގެންވާ، ޤާބިލް އަށާރަހާސް މުވައްޒަފުން ތިބެގެން، ދިވެހި ސަރުކާރު ކިތަންމެ ފުރިހަމައަކަށްވެސް ހިންގޭނޭ ކަމުގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެމަނިކުފާނު […]
ރައީސުލްޖުމްހީރިއްޔާ އަކީ އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހާއި، ޤައުމީ ހިންގާ ކޮމިޓީ އާއި، ކޮންގްރެސްގެ މެންބަރަކަށް ހެދުމަށް ޤައުމީ މަޖިލިސްގެ ގަރާރަކުން ފާސްކުރައްވައިފި.
20އޮގަސްޓް 2009 ރައީސުލްޖުމްހީރިއްޔާ އަކީ އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހާއި، ޤައުމީ ހިންގާ ކޮމިޓީ އާއި، ކޮންގްރެސްގެ މެންބަރަކަށް ހެދުމަށް ޤައުމީ މަޖިލިސްގެ ގަރާރަކުން ފާސްކުރެއްވައިފިއެވެ. ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ގަރާރުގައި ބުނަނީ “ދވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 4 […]
ސަރުކާރުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް އަޅަން ގަސްދުކުރާ ފިޔަވަޅު ތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެމްޑީޕީން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމް ރައީސް ނަޝީދު މިރޭ އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވާނެ
18 އޮގަސްޓް 2009 ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅަން ގަސްދުކުރާ ފިޔަވަޅު ތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް އެމްޑީން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮގްރާމް މިރޭ ރައީސް ނަޝީދު އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވާނެއެވެ. […]
މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާނެ އަމަލީ މަޝްރޫއު އެކުލަވާލުމުގެ ގޮތުން އާރަށުގައި ތިން ދުވަހުގެ ބައްދަލުވުމެއް ރައީސް ފައްޓަވައިދެއްވައިފި
16 އޮގަސްޓް 2009 މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކަލުން ޤައުމު ސަލާމަތް ކުރުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ ދާއިރާތަކެއްގެ މެދުގައި އެއްބާރުލުން އިތުރުކުރައްވައި، މިކަމުގައި ކުރިއަށް ދެވޭނެ ގޮތުގެ ޢަމަލީ މަޝްރޫޢެއް އެކުލަވާލެއްވުމަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު އާރަށުގައި ތިން […]
ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލާމެދު ޕާޓީގެ ފިކުރަށްވުރެ އަމިއްލަފުޅު ފިކުރެއް ގެންގުޅުއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި
16 އޮގަސްޓް 2009 ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލާމެދު މެންބަރުން ފުންކޮށް ވިސްނާވަޑައިގަންނަވާނޭ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށާއި، މިބިލާއިމެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން […]
އަނިޔާވެރިންނަށް ހައްގު އަދަބު ދޭންޖެހޭނޭ ކަމުގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
12 އޮގަސްޓް 2009 ބަޔަކަށް އަނިޔާ ކުރާ ކަމުގައި ވަންޏާ އެއަނިޔާކުރާ ބަޔަކަށް ހައްގު އަދަބު ދޭން ޖެހޭ ކަމުގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ އޮގަސްޓް […]
އޮގަސްޓް 12، 13 ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެމްޑީޕީން ބާއްވާ ޚާއްސަ ހަފްލާއެއް މިރޭ އަލިމަސް ކާނިވާ ސްޓޭޖު ސަރަހައްދުގައި ބާއްވާނެ
12 އޮގަސްޓް 2009 އޮގަސްޓް 12، 13 ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ޚާއްޞަ ހަފްލާއެއް 12 އޮގަސްޓް 2009 (މިރޭ) އަލިމަސް ކާނިވާ ސްޓޭޖް ސަރަހައްދުގައި އޮންނާނެއެވެ. ހިތްވަރުހޯދުމުގެ […]
އިއުލާނު
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު މިޕާޓީގެ، ޤައުމީ ސެކެޓޭރިއަޓްއަށް ތިރީގައިވާ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ފައިނޭންސް ކޮންޓްރޯލަރ ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 ޒިންމާތަށް: ޕާޓީގެ ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމާއި، ފައިސާއާ ބެހޭ ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރުމާއި ޕާޓީގެ އިންވެންޓްރީ […]
1 380 381 382 383 384 385 386 390