ލޯކަލް ކައުންސިލް 2011

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ގދ.ހޯނޑެއްދޫ ރަށު ކައުންސިލް އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ
ތިރީގައި މިވަނީ މިއަދު ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީޒްތަކުގެ ތެރެއިން މަތިދެކުނު ޕްރޮވިންސްގެ ގދ.ހޯނޑެއްދޫގެ ރަށު ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ. މާލޭ ސިޓީގެ ޣިޔާޘުއްދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލްގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ […]
އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީތައް މިއަދާއި މިރޭ ވެސް އޮންނާނެ
22 ނޮވެމްބަރ 2010 އިބްރާހީމް ރާމިޒް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ މާލޭ ސިޓީގެ 7 ދާއިރާއަކާއި އައްޑޫ ސިޓީގެ 6 ދާއިރާއެއްގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ އިތުރުން ތިނަދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޕްރައިމަރީގެ ބައި […]
އިޢުލާން: ތިނަދޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން އާއި ބެހޭ
ނަމްބަރ: MDP-Q01/2010/08 އިޢުލާން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލުމަށް ގދ.ތިނަދޫ ދާއިރާއިން އެމް.ޑީ.ޕީ ޓިކެޓް ބޭނުންވެގެން އެކަމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެތެރެއިން ޓިކެޓް ލިބޭނެ 2 ކެނޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށްޓަކައި 19 ނޮވެމްބަރ 2010 […]
ދެ ސިޓީ އާއި ހަ ރަށެއްގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ހޯމަ ދުވަހު ބާއްވަނީ
އައްޑޫ ސިޓީގެ ޕްރައިމަރީއާއި އެހެން އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގެ ޕްރައިމަރީ އޮންނާނީ ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލްގައި. ނަމަވެސް ތިނަދޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން އޮންނާނީ އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ޢަބްދުﷲ ޖުނައިދު ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީގެ 7 […]
އެމްޑީޕީ ލޯކަލް ކައުންސިލް ޕްރައިމަރީގެ ގައްދޫ ދާއިރާގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ
އަތޮޅު ކައުންސިލް ޕްރައިމަރީގެ ގައްދޫ ދާއިރާއިން ގައްދޫގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ 1. އިބްރާހީމް ރިޔާޒް 81 ވޯޓު 2. އަޙުމަދު ތޮލާލް 193 ވޯޓު ރަށު ކައުންސިލް ޕްރައިމަރީގެ ގައްދޫ […]
އެމްޑީޕީ ލޯކަލް ކައުންސިލް ޕްރައިމަރީގެ ނ.އަތޮޅުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ
އަތޮޅު ކައުންސިލް ޕްރައިމަރީގެ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މާލޭގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ 1. މުޙައްމަދު ފަހީމް ޤާސިމް 33 ވޯޓު 2. މަޖުދުﷲ ޢަބްދުއްރައްޒާޤް 29 ވޯޓު 3. އަދުނާން އިބްރާހީމް […]
އެމްޑީޕީގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް ޕްރައިމަރީގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ
އުނގޫފާރު ރަށުކައުންސިލް ޕްރައިމަރީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ 1. ޙަސަން ޒަރީރު 48 ވޯޓު 2. ޙަސަން ފަޒީލް 44 ވޯޓު 3. މުޙައްމަދު އަޙުމަދު 47 ވޯޓު 4.ޙަސަން ސަޢީދު 47 ވޯޓު 5.މުޙައްމަދު […]
އެމްޑީޕީ ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ ރައީސްގެ ދޯނި ތިން މީހުނާ އެކު ބޮޑުކަންނެއްޔަށް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް ގެއްލުމާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ހަމްދަރުދީ ފާޅުކުރައްވައިފި
20 ނޮވެމްބަރ 2010 އިބްރާހީމް ރާމިޒް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ ރައީސް ނިއުސަން، މުހައްމަދު ސައީދު (ވާދީ ސައީދު)ގެ ދޯނި ތިން މީހުނާ އެކު ރޭ ފަތިހު ބޮޑުކަންނެއްޔަށް […]
އެމްޑީޕީ ކެމްޕެއިން އޮފީހަށް ރޭ ދަންވަރު ބަޔަކު ވަދެ ބައެއް ލިޔެކިޔުންތަކާއި ލެޕްޓޮޕެއް ވަގަށް ނަގައިފި
20 ނޮވެމްބަރ 2010 އިބްރާހީމް ރާމިޒް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ކެމްޕެއިން އޮފީހުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ މ.ރެޑްގްރާސް އަށް ރޭ ދަންވަރު ބަޔަކު ވަދެ އެއޮފީހުގައި ހުރި މާލޭ ސިޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ ލޯކަލް […]
އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާނޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމަށް މިއަދު ޕްރައިމަރީތައް ކުރިޔަށްދާނެ
19 ނޮވެމްބަރ 2010 އިބްރާހީމް ރާމިޒް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާނޭ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުން ކަނޑައެޅުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީޒްތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ރަށްތަކެއްގެ ޕްރައިމަރީޒް މިއަދު މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި ކުރިޔަށްދާނޭ ކަމަށް އެޕާޓީން ބުނެފިއެވެ. […]
1 4 5 6 7 8 9 10 14