އެމްޑީޕީ ލޯކަލް ކައުންސިލް ޕްރައިމަރީގެ ގައްދޫ ދާއިރާގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

އަތޮޅު ކައުންސިލް ޕްރައިމަރީގެ ގައްދޫ ދާއިރާއިން ގައްދޫގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. އިބްރާހީމް ރިޔާޒް 81 ވޯޓު
2. އަޙުމަދު ތޮލާލް 193 ވޯޓު

ރަށު ކައުންސިލް ޕްރައިމަރީގެ ގައްދޫ ގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. އަލީ ރަޝީދު 92 ވޯޓު
2. މުހައްމަދު ނަޒީމް އަލީ 181 ވޯޓު
3. މުޙައްމަދު ނަސީމް (ވާކޯ) 47 ވޯޓު
4. އިސްމާއީލް ޔޫސުފް 39 ވޯޓު
5. ޖިހާދު ޢަބްދުﷲ 90 ވޯޓު
6. އަޙުމަދު ނަސީރު 203 ވޯޓު
7. އާމިނަތު ފަރުޒީނާ 193 ވޯޓު
8. އާމިރު ޢަބްދުﷲ 40 ވޯޓު
9. ރާޝިދު މުޙައްމަދު 59 ވޯޓު
10. ޢަބްދުﷲ މުފީދު 29 ވޯޓު
11. ޒާހިރު އުސްމާން (ސުކުނާ) 169 ވޯޓު
12. މުޙައްމަދު ޝަހީދު 182 ވޯޓު

އަތޮޅު ކައުންސިލް ޕްރައިމަރީގެ ގައްދޫ ދާއިރާއިން މާލޭގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. އިބްރާހީމް ރިޔާޒް 42 ވޯޓު
2. އަޙުމަދު ތޮލާލް 71 ވޯޓު

ގައްދޫ ރަށު ކައުންސިލް ޕްރައިމަރީގެ މާލޭ ގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. އަލީ ރަޝީދު 55 ވޯޓު
2. މުހައްމަދު ނަޒީމް އަލީ 57 ވޯޓު
3. މުޙައްމަދު ނަސީމް (ވާކޯ) 35 ވޯޓު
4. އިސްމާއީލް ޔޫސުފް 17 ވޯޓު
5. ޖިހާދު ޢަބްދުﷲ 40 ވޯޓު
6. އަޙުމަދު ނަސީރު 60 ވޯޓު
7. އާމިނަތު ފަރުޒީނާ 69 ވޯޓު
8. އާމިރު ޢަބްދުﷲ 13 ވޯޓު
9. ރާޝިދު މުޙައްމަދު 24 ވޯޓު
10. ޢަބްދުﷲ މުފީދު 28 ވޯޓު
11. ޒާހިރު އުސްމާން (ސުކުނާ) 46 ވޯޓު
12. މުޙައްމަދު ޝަހީދު 67 ވޯޓު