ލޯކަލް ކައުންސިލް 2011

އިޢުލާން: ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓަށް ވާދަކުރުމަށް އައްޑޫ ސިޓީގައި ބާއްވާ ދާއިރާތަކުގެ ޕްރައިމަރީއާއި ބެހޭ
އައްޑޫ ސިޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި މިއިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށްޓަކައި ބާއްވާ އެދާއިރާތަކުގެ ޕްރައިމަރީސް 22 ނޮވެމްބަރ 2010 ވާ ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. […]
އައްޑޫ ސިޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ ޕްރައިމަރީ މިމަހުގެ ބާވީހުގައި
15 ނޮވެމްބަރ 2010 ޢަބްދުﷲ ޖުނައިދު ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީ ޓިކެޓަށް ޝައުގުވެރިވެގެން ތިބި އައްޑޫ ސިޓީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބާއްވާ ދާއިރާތަކުގެ ޕްރައިމަރީ މިމަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާނެ ކަމަށް އައްޑޫ […]
އިޢުލާން: ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓަށް ވާދަކުރުމަށް މާލޭ ސިޓީގައި ބާއްވާ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީއާއި ބެހޭ
މާލޭ ސިޓީގެ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި މިއިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓް ހޮވުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީސް 22 ނޮވެމްބަރ 2010 ވާ ހޯމަ ދުވަހު މާލޭ […]
އިޢުލާން: ކެމްޕެއިން މެޓީރިއަލްސް އާއި ބެހޭ
MDP/2010-053 އިޢުލާން ރަށްވެހި ތަރައްޤީ ގެ ނަމުގައި މިޕާޓީން ފަށާފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިންގައި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބޭނުންކުރެވޭނޭ ލޯގޯ އާއި އެހެނިހެން ކެމްޕެއިން މެޓީރިއަލްސް ” އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕެއިން ކޮމިޓީން ތައްޔާރުކުރަމުންދާ […]
އިޢުލާން: ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓަށް ވާދަކުރުމަށް ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީއާއި ބެހޭ
MDP/2010-051 މަތި ދެކުނު ޕްރޮވިންސްގެ ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި މިއިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ 2 ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީސް 19 ނޮވެމްބަރ 2010 ވާ ހުކުރު […]
އިޢުލާން: ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓަށް ވާދަކުރުމަށް ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާގައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީއާއި ބެހޭ
މަތި ދެކުނު ޕްރޮވިންސްގެ ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ރަށު ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި މިއިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ 5 ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީސް 19 ނޮވެމްބަރ 2010 ވާ ހުކުރު ދުވަހު […]
ވިލިމާފަންނު ޕްރައިމަރީޒް މިމަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ
– ކެނޑިޑޭޓުންގެ ފަރާތުން ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް އޮބަޒާވަރުން ހަމަޖެއްސުމަށް އެދެން: މާލިމީ ޢަބްދުﷲ ޖުނައިދު ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓަށް ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީ މިމަހުގެ 22 […]
މިއަދު ބޭއްވި އެމްޑީޕީ ލޯކަލް ކައުންސިލް ޕްރައިމަރީތަކުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ
މިއަދު މާލެއާއި މަތި އުތުރު ޕްރޮވިންސް، މެދު ދެކުނު ޕްރޮވިންސް އަދި މަތި ދެކުނު ޕްރޮވިންސްގެ 6 ރަށެއްގައި އެމްޑީޕީ ރަށު ކައުންސިލްޕްރައިމަރީ ކުރިޔަށް ދިޔައެވެ. މި ޕްރައިމަރީތަކުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ […]
އިޢުލާން: ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓަށް ވާދަކުރުމަށް ގައްދޫ ދާއިރާގައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީއާއި ބެހޭ
މަތި ދެކުނު ޕްރޮވިންސްގެ ގދ.ގައްދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި މިއިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ 2 ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީސް 19 ނޮވެމްބަރ 2010 ވާ ހުކުރު […]
އިޢުލާން: ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓަށް ވާދަކުރުމަށް ގދ.ގައްދޫގައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީއާއި ބެހޭ
މަތި ދެކުނު ޕްރޮވިންސްގެ ގދ.ގައްދޫ ރަށު ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި މިއިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ 5 ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީސް 19 ނޮވެމްބަރ 2010 ވާ ހުކުރު ދުވަހު […]
1 5 6 7 8 9 10 11 14