އެމްޑީޕީގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް ޕްރައިމަރީގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

އުނގޫފާރު ރަށުކައުންސިލް ޕްރައިމަރީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. ޙަސަން ޒަރީރު 48 ވޯޓު
2. ޙަސަން ފަޒީލް 44 ވޯޓު
3. މުޙައްމަދު އަޙުމަދު 47 ވޯޓު
4.ޙަސަން ސަޢީދު 47 ވޯޓު
5.މުޙައްމަދު ޝަފީޤް 48 ވޯޓު
6.އަޙުމަދު ނަޒީރު 05 ވޯޓު

ހުޅުދުއްފާރު ރަށުކައުންސިލް ޕްރައިމަރީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. މުޙައްމަދު ވަސީމް 69 ވޯޓު
2. މުޙައްމަދު ޒުބައިރު 64 ވޯޓު
3. ޔޫސުފް ސަލީމް 63 ވޯޓު
4.އިބްރާހީމް އާދިލް 54 ވޯޓު
5. ޙުސައިން ޝަފީޢު 52 ވޯޓު
6.އަޙުމަދު ޝާކިރު 05 ވޯޓު
7.އަބްދުލް ހަލީމް 15 ވޯޓު
8.އަޙުމަދު ފައިސަލް 24 ވޯޓު