ލޯކަލް ކައުންސިލް 2011

އެމްޑީޕީ އަނެއް ދިވެހިރާއްޖެ ރަށަށް ކެމްޕެއިން: އަންހެން ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ވޯކްޝޮޕެއް މިއަދު ދަރުބާރުގޭގައި އޮންނާނެ
އިބްރާހީމް ރާމިޒް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ފަރާތުން ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އަންހެން ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ވޯކްޝޮޕެއް މިއަދު ދަރުބާރުގޭގައި އޮންނާނޭ ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެފިއެވެ. މިއަދު މެންދުރުފަހު […]
ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ނިހާނަށް މިހާތަނަށް ކުރެއްވުނު ކަމަކީ އިންސާނީ ހަމަތަކާ ޚިލާފް ބިލެއް ހުށަހެޅުއްވުން – އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް
21 ޑިސެމްބަރ 2010 އިބްރާހީމް ރާމިޒް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙުމަދު ނިހާނަށް މިހާތަނަށް މަޖިލީހުގައި ކުރެއްވުނު ކަމަކީ އިންސާނިއްޔަތާ، ޤާނޫނާ ޚިލާފް ބިލެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވުން ކަމަށް އެދާއިރާއިން މާލޭ […]
މައުމޫނިޒަމްގެ އަނިޔާވެރި ވެރިކަމުން ސަލާމަތްވެ ދުނިޔޭގެ ނަންހިނގާ ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓަށް ރާއްޖެ އިތުރުވެއްޖެ ކަމަށް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިދާޅުވެއްޖެ
އަނެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އުފަލެއް ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނީ ފެބުރުއަރީއަށް ފަހު: އެމްޑީޕީ ޢަބްދުﷲ ޖުނައިދު ރާއްޖެ މިއޮތީ 30 އަހަރުވީ މައުމޫނިޒަމްގެ އަނިޔާވެރި އަޅުވެތިކަމުން ސަލާމަތްވެ ދުނިޔޭގެ ނަންހިނގާ ޤައުމުތަކުގެ ކުރިޔަށް ޖެހިފައި ކަމަށް […]
ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކުރެވޭނީ ރައްޔިތުން ގެ ވިސްނުމާއި ހިޔާލާއި އަދި ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލާއެކީ ވެރިކަން ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ހޯދިގެންކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
21 ޑިސެމްބަރ 2010 މަޖިލީހުން ފެންނަމުންދާ ހިތްދަތި މަންޒަރުތަކަށް ބައްލަވާފައި ނަމަވެސް އެމްޑީޕީ އަށް ވޯޓުދެއްވުމަށް މި ޖަލްސާގައި ގޮވާލި އިބްރާހީމް ރާމިޒް ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކުރެވޭނީ ރައްޔިތުން ގެ ވިސްނުމާއި ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލާއެކީ […]
ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ފޯމު ފުރައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފޯރިޔާއެކު ކުރިޔަށް
20 ޑިސެމްބަރ 2010 އިބްރާހީމް ރާމިޒް ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ފޯމު ފުރައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފޯރިޔާއެކު […]
އެމްޑީޕީގެ އަނެއް ދިވެހިރާއްޖެ ރަށަށް ކެމްޕެއިން: ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާއިން ޖަގަހައެއް ހުޅުވަނީ
19 ޑިސެމްބަރ 2010 އިބްރާހީމް ރާމިޒް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ފަރާތުން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވާ ހ. އިސްދޫ (މައިޒާން) އަލިމަނިކު، ކެމްޕެއިން ޖަގަހައެއް […]
އެމްޑީޕީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް މާދަމާރޭ ވިލިމާލޭ ގައި އޮންނާނެ
19 ޑިސެމްބަރ 2010 އިބްރާހީމް ރާމިޒް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ އާންމު ޖަލްސާ އެއް މާދަމާރޭ ވިލިމާލޭ މުހިއްޔުއްދީން ސްކޫލްގައި އޮންނާނޭކަމަށް އެޕާޓީން ހާމަކޮށްފިއެވެ، މާދަމާރޭ 9 ޖާހާއިރު ފަށާ މި ޖަލްސާއަކީ […]
ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ފޯމު ފުރައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފޯރިޔާއެކު ކުރިޔަށް
19 ޑިސެމްބަރ 2010 ޢަބްދުﷲ ޖުނައިދު ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ފޯމު ފުރައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފޯރިޔާއެކު […]
ލޯކަލް ކައުންސިލްއަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އެމްޑީޕީ ގައްދޫ ދާއިރާއިން ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަނީ
ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އެމްޑީޕީ ގައްދޫ ދާއިރާއިން މާދަމާރޭ ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެދާއިރާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މާދަމާރޭ 9.00 ގައި ނަސަންދުރާގައި ބާއްވާ މި ޖަލްސާ […]
މެންބަރުންގެ ޚިޔާލު: ލޯކަލޯއި، ލޯކަލޯއި، މަށަށް ލޯކަލޯއި!!!
ފުނަމާ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށްކުރީން އަޑުއަހާ މަލާމާތުގެ ފަރިއްސެއް އޮވެއެވެ. ކޮންމެވެސް މީހެއްގެ މަރުބަލާއައުމުން އެހަށް ” މަރުނުހިއްޕަވައި މަޑުކޮށްލައްވާށޭ، ރާނަން މަގޭފެށި ގެގަނޑުވެސް އަދި ނުނިމެޔޭ، ބަންނަން މަގޭފެށި އޮޑިގަނޑުވެސް އަދި ނުނިމެޔޭ” ބުނެ […]
1 2 3 4 5 6 7 14