ލޯކަލް ކައުންސިލް 2011

އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން
1 ޖުލައި 2010 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ޓިކެޓްގައި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުތަކަށް ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެމްޑީޕީ އިން ހުޅުވާލާފައިވާ ފުރުޞަތު 11 ޖުލައި 2010 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހާ ހަމައަށް […]
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީ ޓިކެޓްގައި ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
30 ޖޫން 2010 ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީ ޓިކެޓްގައި ކުރިމަތިލުމަށް އެޕާޓީން ހުޅުވާލާފައިވާ ފުރުޞަތު ވަކި މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް އިތުރުކޮށްފިއެވެ. އެމްޑީޕީން މިގޮތަށް ނިންމީ އިއްޔެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން […]
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުތަކުގައި އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ގޮތުގައި ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެޕާޓީން މިއަދު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
20 ޖޫން 2010 ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުތަކުގައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް އެދި ޕާޓީ އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިއަދު އެޕާޓީން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. […]
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު އަންނަންވާއިރަށް އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު 50،000 އަށް އަރާނޭ ކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާ ކަމަށް އެޕާޓީގެ އަމީން އާންމު ވިދާޅުވެއްޖެ
20 ޖޫން 2010 ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު އަންނަންވާއިރަށް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު މަދުވެގެން 50،000 އަށް އަރާނޭ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމުގައި އެޕާޓީގެ އަމީން […]
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާބެހޭ ބިލް އަލުން ދިރާސާކުރުމަށް ވަގުތީ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވައިފި
7 ޖޫން 2010 ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ވޯޓުލުމުގެ ޙައްގު ލިބިގެންވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބައެއްގެ ހައްޤަށް އުނިކަން އަންނާތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ތަޞްދީޤްނުކޮށް އަނބުރާ ފޮނުވާލެއްވި ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޚާބާބެހޭ ބިލް މަޖިލީހުން […]
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިއްޔެ ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި
18 މެއި 2010 ވޭތުވެދިޔަ އޭޕްރިލް މަހުގެ 28 ވީ ބުދަދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2010ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 26 ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި “ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން […]
ވޯޓުލުމުގެ ހައްޤު ގެއްލޭތީ އެމްޑީޕީން އަބްދުﷲ ޝާހިދަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވައިފި
8 މެއި 2010 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާއަށް ފޮނުވާފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއިބެހޭ ބިލަކީ ޤާނޫނު އަސާސީ އިން ވޯޓުލިބުމުގެ ހައްޤުލިބިފައިވާ ގިނަ ބަޔަކަށް އެހައްޤު ގެއްލޭފަދަ ގޮތަކަށް ފާސްކޮށްފައި އޮތް ބިލަކަށްވާތީ […]
އެތައް ރައްޔިތެއްގެ ހައްގުތައް ގެއްލޭތީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާބެހޭ ބިލު މިހާރު ފާސްކޮށްފައި އޮތް ގޮތަށް ތަޞްދީޤު ނުކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
6 މެއި 2010 ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ބިލް ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމަކީ ބުއްދިވެރި ކަމެއް ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް މަޖިލީހުން މިދައުރުގައި ފާސްކޮށްފައިވާ އަނެއް ބިލް ކަމަށްވާ، ލޯކަލް […]
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުން ނުހޮވައިފިނަމަ އެސަރަހައްދެއްގެ ރައްޔިތުން ކަރުނަ އަޅާ ރޯން ޖެހޭނެ- ޝިފާޤް މުފީދު
10 އެޕްރީލް 2010 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ފަރާތުން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުނުދީ އެބޭފުޅުން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް ނުހޮވައިފިނަމަ، އެރަށެއްގެ ނުވަތަ އެސަރަހައްދެއްގެ ބަޔަކު ކަރުނަ އަޅާ ރޯން […]
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުން ޕްރައިމަރީ އަކަށްފަހު ހޮވާގޮތަށް އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުން ނިންމައިފި
8 އޭޕްރިލް 2010 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ފަރާތުން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓަކީ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ކުރިމަތިލާ ދާއިރާއެއްގައި ހިމެނޭ ޕާޓީގެ ދާއިރާގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނެގޭ ސިއްރުވޯޓެއް ކާމިޔާބުކުރާ […]
1 11 12 13 14