ލޯކަލް ކައުންސިލް 2011

މިއަދު ބޭއްވި އެމްޑީޕީ ލޯކަލް ކައުންސިލް ޕްރައިމަރީތަކުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ
މިއަދު މާލެއާއި މަތި އުތުރު ޕްރޮވިންސް، މެދު ދެކުނު ޕްރޮވިންސް އަދި މަތި ދެކުނު ޕްރޮވިންސްގެ 6 ރަށެއްގައި އެމްޑީޕީ ރަށު ކައުންސިލްޕްރައިމަރީ ކުރިޔަށް ދިޔައެވެ. މި ޕްރައިމަރީތަކުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ […]
އިޢުލާން: ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓަށް ވާދަކުރުމަށް ގދ.ހޯނޑެއްދޫގައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީއާއި ބެހޭ
މަތި ދެކުނު ޕްރޮވިންސްގެ ގދ.ހޯނޑެއްދޫ ރަށު ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި މިއިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ 5 ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީސް 22 ނޮވެމްބަރ 2010 ވާ ހޯމަ ދުވަހު […]
އެމްޑީޕީގެ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ބަހުސެއް ބާއްވަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމުގައި އެޕާޓީން ބުނެފި
10 ނޮވެމްބަރ 2010 އިބްރާހީމް ރާމިޒް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ޕްރައިމަރީޒްގައި ވާދަކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ބަހުސެއް ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމުގައި އެމްޑީޕީން ބުނެފިއެވެ. މިއަދު ހަވީރު އެމްޑީޕީ […]
އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކޮށް ބަލިވާ ފަރާތަކުން އަމިއްލަ ގޮތުން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅާނޭ ކަމަށް އެޕާޓީން ބުނެފި
10 ނޮވެމްބަރ 2010 އިބްރާހީމް ރާމިޒް އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކޮށް ބަލިވާ ފަރާތްތަކުން އަމިއްލަ ގޮތުން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ އެފަރާތްތަކާމެދު ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅާނޭ ކަމަށް އެޕާޓީން ބުނެފިއެވެ. ލޯކަލް ކައުންސިލް […]
އިޢުލާން: ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓަށް ވާދަކުރުމަށް ހއ.ކެލާގައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީއާއި ބެހޭ
MDP/2010-046 މަތި އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ހއ.ކެލާ ރަށު ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި މިއިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ 5 ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީސް 12 ނޮވެމްބަރ 2010 ވާ ހުކުރު […]
ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓަށް ވާދަކުރުމަށް ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީއާއި ބެހޭ
MDP/2010-045 ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓަށް ވާދަކުރުމަށް ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ދާއިރާގައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީއާއި ބެހޭ މަތި އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ރަށު ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި މިއިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ […]
އިޢުލާން: ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓަށް ވާދަކުރުމަށް ގދ.ތިނަދޫ ދާއިރާގައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީއާއި ބެހޭ
MDP/2010-044 މަތިދެކުނު ޕްރޮވިންސްގެ ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލުމަށް ގދ.ތިނަދޫ ދާއިރާއިން އެމް.ޑީ.ޕީ ޓިކެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެތެރެއިން ޓިކެޓް ލިބޭނޭ 2 ކެނޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީޒް 19 ނޮވެމްބަރ 2010 ވާ ހުކުރުދުވަހު […]
އިޢުލާން: ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓަށް ވާދަކުރުމަށް ހދ.ވައިކަރަދޫގައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީއާއި ބެހޭ
MDP/2010-042 މަތި އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ހދ.ވައިކަރަދޫ ރަށު ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި މިއިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ 5 ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީސް 19 ނޮވެމްބަރ 2010 ވާ ހުކުރު […]
އިޢުލާން: ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓަށް ވާދަކުރުމަށް ހދ.ކުރިނބީގައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީއާއި ބެހޭ
MDP/2010-041 މަތި އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ހދ.ކުރިނބީ ރަށު ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި މިއިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ 5 ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީސް 19 ނޮވެމްބަރ 2010 ވާ ހުކުރު […]
އިޢުލާން: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް ދިނުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީތަކާ ބެހޭ
MDP/2010-039 ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްދޭނޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމަށް މިހިނގާ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 22 ވާ ހޯމަ ދުވަހު ޕްރައިމަރީ ބޭއްވޭތޯ މި ޕާޓީން […]
1 6 7 8 9 10 11 12 14