އެމްޑީޕީ ލޯކަލް ކައުންސިލް ޕްރައިމަރީގެ ނ.އަތޮޅުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

އަތޮޅު ކައުންސިލް ޕްރައިމަރީގެ
ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މާލޭގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. މުޙައްމަދު ފަހީމް ޤާސިމް 33 ވޯޓު
2. މަޖުދުﷲ ޢަބްދުއްރައްޒާޤް 29 ވޯޓު
3. އަދުނާން އިބްރާހީމް 4 ވޯޓު

އަތޮޅު ކައުންސިލް ޕްރައިމަރީގެ
ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މާޅެންދޫގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. މުޙައްމަދު ފަހީމް ޤާސިމް 42 ވޯޓު
2. މަޖުދުﷲ ޢަބްދުއްރައްޒާޤް 07 ވޯޓު
3. އަދުނާން އިބްރާހީމް 43 ވޯޓު

އަތޮޅު ކައުންސިލް ޕްރައިމަރީގެ
ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ކެނދިކުޅުދޫގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. މުޙައްމަދު ފަހީމް ޤާސިމް 38 ވޯޓު
2. މަޖުދުﷲ ޢަބްދުއްރައްޒާޤް 26 ވޯޓު
3. އަދުނާން އިބްރާހީމް 26 ވޯޓު

އަތޮޅު ކައުންސިލް ޕްރައިމަރީގެ
ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ކުޑަފަރީގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. މުޙައްމަދު ފަހީމް ޤާސިމް 47 ވޯޓު
2. މަޖުދުﷲ ޢަބްދުއްރައްޒާޤް 14 ވޯޓު
3. އަދުނާން އިބްރާހީމް 35 ވޯޓު

އަތޮޅު ކައުންސިލް ޕްރައިމަރީގެ
ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ލަންދޫގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. މުޙައްމަދު ފަހީމް ޤާސިމް 77 ވޯޓު
2. މަޖުދުﷲ ޢަބްދުއްރައްޒާޤް 77 ވޯޓު
3. އަދުނާން އިބްރާހީމް 22 ވޯޓު

ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ލަންދޫގައި ބެހެއްޓި ރަށު ކައުންސިލް ޕްރައިމަރީގެ ލަންދޫ ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. މުޙައްމަދު ފަޔާޒް 53 ވޯޓު
2. ޙަސަން އަބްދުލް ހަކީމް 86 ވޯޓު
3. ހަސަން މާހިރު 78 ވޯޓު
4. މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ 69 ވޯޓު
5. މުހައްމަދު ސުޖާޢު 78 ވޯޓު
6. ޢަބްދުލް އަޒީޒް 73 ވޯޓު

މާލޭގައި ބެހެއްޓި ރަށު ކައުންސިލް ޕްރައިމަރީގެ ލަންދޫ ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. މުޙައްމަދު ފަޔާޒް 19 ވޯޓު
2. ޙަސަން އަބްދުލް ހަކީމް 24 ވޯޓު
3. ހަސަން މާހިރު 23 ވޯޓު
4. މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ 06 ވޯޓު
5. މުހައްމަދު ސުޖާޢު 24 ވޯޓު
6. ޢަބްދުލް އަޒީޒް 24 ވޯޓު

މާލޭގައި ބެހެއްޓި ރަށު ކައުންސިލް ޕްރައިމަރީގެ މަނަދޫ ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. ޝީރީން މުޙައްމަދު 07 ވޯޓު
2. އަލީ ރަޝީދު 14 ވޯޓު
3. ޢަބްދުލް ލަޠީފް އަޙުމަދު 11 ވޯޓު
4. ފާތުމަތު މުޙައްމަދު 1 ވޯޓު
5. އަޙުމަދު ނޫރުލްޙައްޤު 14 ވޯޓު
6. މުޙައްމަދު އިރުޝާދު 5 ވޯޓު
7. ޢަބްދުލް މަންނާނު ޢަބްދުލް ކަރީމް 1 ވޯޓު
8. އިބްރާހީމް ނައުފަލް 9 ވޯޓު
9. ޢަބްދުލް ޙަމީދު ޙުސައިން 15 ވޯޓު

މަނަދޫ ރަށު ކައުންސިލް ޕްރައިމަރީގެ މަނަދޫގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. ޝީރީން މުޙައްމަދު 73 ވޯޓު
2. އަލީ ރަޝީދު 152 ވޯޓު
3. ޢަބްދުލް ލަޠީފް އަޙުމަދު 148 ވޯޓު
4. ފާތުމަތު މުޙައްމަދު 51 ވޯޓު
5. އަޙުމަދު ނޫރުލްޙައްޤު 162 ވޯޓު
6. މުޙައްމަދު އިރުޝާދު 53 ވޯޓު
7. ޢަބްދުލް މަންނާނު ޢަބްދުލް ކަރީމް 29 ވޯޓު
8. އިބްރާހީމް ނައުފަލް 124 ވޯޓު
9. ޢަބްދުލް ޙަމީދު ޙުސައިން 113 ވޯޓު

މާލޭގައި ބެހެއްޓި ރަށު ކައުންސިލް ޕްރައިމަރީގެ މާފަރު ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. އަލީ އަޙުމަދު 3 ވޯޓު
2. އަންވަރު އަބްދުލް ޤަނީ 6 ވޯޓު
3. މުޙައްމަދު އަޙުމަދު 3 ވޯޓު
4. އަޙުމަދު ޝަރީފް 6 ވޯޓު
5. ޙަސަން އިބްރާހީމް 6 ވޯޓު
6. ޢަބްދުލް ހާދީ ޢަބްދުﷲ 1 ވޯޓު
7. އަޙުމަދު އަބްދުލް ޤާދިރު 2 ވޯޓު

ރަށު ކައުންސިލް ޕްރައިމަރީގެ މާފަރުގައި ބެހެއްޓި މާފަރު ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. އަލީ އަޙުމަދު 76 ވޯޓު
2. އަންވަރު އަބްދުލް ޤަނީ 125 ވޯޓު
3. މުޙައްމަދު އަޙުމަދު 102 ވޯޓު
4. އަޙުމަދު ޝަރީފް 136 ވޯޓު
5. ޙަސަން އިބްރާހީމް 141 ވޯޓު
6. ޢަބްދުލް ހާދީ ޢަބްދުﷲ 81 ވޯޓު
7. އަޙުމަދު އަބްދުލް ޤާދިރު 95 ވޯޓު