ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ގދ.ހޯނޑެއްދޫ ރަށު ކައުންސިލް އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ
ހޯނޑެއްދޫގައި އިއްޔެ ރަށު ކައުންސިލް ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ކުރިޔަށްދަނީ
ހޯނޑެއްދޫގައި އިއްޔެ ރަށު ކައުންސިލް ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ކުރިޔަށްދަނީ

ތިރީގައި މިވަނީ މިއަދު ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީޒްތަކުގެ ތެރެއިން މަތިދެކުނު ޕްރޮވިންސްގެ ގދ.ހޯނޑެއްދޫގެ ރަށު ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ.

މާލޭ ސިޓީގެ ޣިޔާޘުއްދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލްގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. އަލްފާޟިލް ރިފްޝާން އަޙުމަދު ސައީދު ވިކްޓްރީ ގދ.ހޯނޑެއްދޫ 25 ވޯޓު
2. އަލްފާޟިލް މުއާޒް މުޙައްމަދު ޖޭމުގަސްދޮށުގެ ގދ.ހޯނޑެއްދޫ 25 ވޯޓު
3. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝިރާން ގްރީންލައިޓް ގދ.ހޯނޑެއްދޫ 21 ވޯޓު
4. އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ހަމީދު ހުޅަނގުގެ ގދ.ހޯނޑެއްދޫ 28 ވޯޓު
7. އަލްފާޟިލް އިނާޔަތު އަމީން ހުދުވިލާގެ ގދ.ހޯނޑެއްދޫ 18 ވޯޓު
8. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޔާޒް އޯޝަންހާރުގެ ގދ.ހޯނޑެއްދޫ 18 ވޯޓު
9. އަލްފާޟިލާ ފާތުމަތު ޝީރީން ކެޔޮގަސްދޮށުގެ ގދ.ހޯނޑެއްދޫ 21 ވޯޓު
10. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މައުރޫފް ވިނަ ގދ.ހޯނޑެއްދޫ 19 ވޯޓު

ގދ.ހޯނޑެއްދޫގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. އަލްފާޟިލް ރިފްޝާން އަޙުމަދު ސައީދު ވިކްޓްރީ ގދ.ހޯނޑެއްދޫ 81 ވޯޓު
2. އަލްފާޟިލް މުއާޒް މުޙައްމަދު ޖޭމުގަސްދޮށުގެ ގދ.ހޯނޑެއްދޫ 123 ވޯޓު
3. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝިރާން ގްރީންލައިޓް ގދ.ހޯނޑެއްދޫ 110 ވޯޓު
4. އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ހަމީދު ހުޅަނގުގެ ގދ.ހޯނޑެއްދޫ 97 ވޯޓު
7. އަލްފާޟިލް އިނާޔަތު އަމީން ހުދުވިލާގެ ގދ.ހޯނޑެއްދޫ 127 ވޯޓު
8. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޔާޒް އޯޝަންހާރުގެ ގދ.ހޯނޑެއްދޫ 115 ވޯޓު
9. އަލްފާޟިލާ ފާތުމަތު ޝީރީން ކެޔޮގަސްދޮށުގެ ގދ.ހޯނޑެއްދޫ 105 ވޯޓު
10. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މައުރޫފް ވިނަ ގދ.ހޯނޑެއްދޫ 142 ވޯޓު

* މިރަށުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ 226 މީހުންގެ ތެރެއިން 215 މީހުން (95 އިންސައްތަ) ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެފައިވާކަން ދާއިރާގެ ރައީސް މުހަންމަދު ނާޒިމް އުފަލާއކު ފާހަގަ ކުރައްވައި އެރަށުގެ އެމްޑީޕީ މެންބަރުންނާއި ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ.