ލޯކަލް ކައުންސިލް 2011

ރަސްމީކޮށް ލޯކަލްކައުންސިލް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ލ.އަތޮޅުގައި ބާއްވާ ގޮތަށް އެމްޑީޕީން ހަމަޖައްސައިފި
5 ޑިސެމްބަރ 2010 އިބްރާހީމް ރާމިޒް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް ކެމްޕެއިން ރަސްމީކޮށް ފެށުން މިއަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ލ. އަތޮޅުގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް އެޕާޓީން ހާމަކޮށްފިއެވެ. […]
ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ އެމްޑީޕީ ކެނޑިޑޭޓުންނަށް މިލިއަނަކަށްވުރެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރުފިޔާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ ޙަވާލުކޮށްފި
2 ޑިސެމްބަރ 2010 ޢަބްދުﷲ ޖުނައިދު ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާގެ ގޮތުގައި މިލިއަނަކަށްވުރެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރުފިޔާ އެޕާޓީން މިއަދު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ޙަވާލުކޮށްފި އެވެ. […]
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު: ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
30 ނޮވެމްބަރ 2010 އިބްރާހީމް ރާމިޒް މިއަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުހެ ޙައްޤުލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް […]
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު: ހާހަކަށްވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމަށް އެޕާޓީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުން ނިންމައިފި
27 ނޮވެމްބަރ 2010 އިބްރާހީމް ރާމިޒް ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެޕާޓީގެ ސެލެކްޝަން ކޮމިޓީއާއި ކެމްޕެއިން ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާފައިވާ 1024 ފަރާތަކަށް ޓިކެޓްދިނުމަށްފަހު، […]
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ
ތިރީގައި މިވަނީ އިއްޔެ (22 ނޮވެމްބަރ 2010 ވީ ހޯމަ ދުވަހު ) މާލެ ސިޓީގެ ޣިޔާސުއްދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލާއި އައްޑޫ ސިޓީގައި ބެހެއްޓި އައްޑޫ ސިޓީގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީޒްގެ […]
ފ. މަގޫދޫ ޕްރައިމަރީ މާދަމާ ބާއްވަނީ
25 ނޮވެމްބަރ 2010 ޢަބްދުﷲ ޖުނައިދު ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީއެއް މާދަމާ ފ. މަގޫދޫ ގައި އޮންނާނެ އެވެ.މެންދުރު ފަހު 2 ކުން ހަވީރު 5 ޖެހުމާ ހަމަޔަށް ކުރިޔަށްދާ މިޕްރައިމަރީގައި […]
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގުލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީ އާންމުކޮށްފި
24 ނޮވެމްބަރ 2010 އިބްރާހީމް ރާމިޒް މިއަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ރޭ އާންމުކޮށްފި އެވެ. […]
މާލޭ ސިޓީއިން އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް ހޯދި އެގާރަ ކެނޑިޑޭޓުން ވަގުތީ ނަތިޖާއިން ޔަޤީންވެއްޖެ
–ޕްރައިމަރީގައި އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ހޯދާފައިވަނީ ސަރަނގު އާދަމް މަނިކު ޢަބްދުﷲ ޖުނައިދު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް ހޯދުމަށް ކުރިމަތިލި ކެނޑިޑޭޓުންގެ މެދުގައި ބޭއްވި ޕްރައިމަރީތައް އިއްޔެ ނިމުމާއެކު، […]
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އެމްޑީޕީޕްރައިމަރީގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ
ތިރީގައި މިވަނީ އިއްޔެ (22 ނޮވެމްބަރ 2010 ވީ ހޯމަ ދުވަހު ) މާލެ ސިޓީގެ ޣިޔާސުއްދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލާއި އައްޑޫ ސިޓީގައި ބެހެއްޓި އައްޑޫ ސިޓީގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީޒްގެ […]
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ވ.ރަކީދޫ ރަށު ކައުންސިލް އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ
ތިރީގައި މިވަނީ އިއްޔެ (22 ނޮވެމްބަރ 2010 ވި ހޯމަ ދުވަހު) ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީޒްތަކުގެ ތެރެއިން މެދު އުތުރުޕްރޮވިންސްގެ ވ.ރަކީދޫ ރަށު ކައުންސިލް ޕްރައިމަރީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ. މާލޭ ސިޓީގެ ޣިޔާޘުއްދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް […]
1 3 4 5 6 7 8 9 14