ލޯކަލް ކައުންސިލް 2011

ދަންނަވާލުމެއް
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން މެޓީރިއަލްސް އާއި ބެހޭ ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި ދާއިރާތަކާއި ރަށުކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލާ ހުރިހާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ފޮޓޯ ޕާޓީއޮފީހަށް ލިބިފައި ނުވާތީ، ޕޯސްޓަރުތަކުގައި ޖަހާލެވޭނެ […]
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީ ކެމްޕެއިންގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން އަކަށް ޑރ.ޝަހީދު ހަމަޖައްސަވައިފި
12 ޑިސެމްބަރ 2010 އިބްރާހީމް ރާމިޒް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީ ކެމްޕެއިންގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން އަކަށް ޑރ.ޝަހީދު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ނައިފަރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ޑރ.އަޙުމަދު ޝަހީދު މިމަޤާމަށް ހަމަޖެއްސެވީ އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕެއިން އެގްޒެކެޓިވް […]
ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓްގެ ކެމްޕެއިން ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި
12 ޑިސެމްބަރ 2010 – އެމްޑީޕީގެ ސަފުތައް ރޫޅާނުލުމަށް ޗެއަރޕާސަން އިލްތިމާސްކުރެއްވި އިބްރާހީމް ރާމިޒް މިއަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 5 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ހެންވޭރު […]
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން އެމްޑީޕީން ރަސްމީކޮށް ފަށައިގެން ކުރިޔަށް ދަނީ
ޢަބްދުﷲ ޖުނައިދު ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނު ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި އެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ރަސްމީ ބައްދަލުވުން އޮތީ ރޭ ލ. އަތޮޅުގައެވެ. މިބައްދަލުވުމާ އެކުއެކީ ރާއްޖޭގެ މީހުން […]
ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ލ. އަތޮޅު ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ބަލިމީހުންގެ ޙާލު ގާތުން ބައްލަވައިފި
ޢަބްދުﷲ ޖުނައިދު ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނު ރަސްމީކޮށް ލޯންޗް ކުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ލ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ އެމްޑީޕީގެ ޓީމާއެކު ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އެއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ޙާލު ވަރަށް ގާތުން ބައްލަވައިފި އެވެ. […]
ކައުންސިލް އިންތިޚާބު – ޖުމްލަ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތިން ބައިކުޅަ އެއްބަޔަކީ އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓުން
ޢަބްދުﷲ ޖުނައިދު ފެބުރުއަރީ މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އިއްޔެ ހަމަވިއިރު މިހާތަނަށް މުޅި ރާއްޖެއިން ހުށަހެޅި ކެނޑިޑޭޓުންގެ 3 ބައިކުޅަ އެއްބަޔަކީ އެމްޑީޕީގެ […]
އެމްޑީޕީގެ އިސް ވަފްދެއް މިއަދު ލ. އަތޮޅަށް ފުރައިފި
9 ޑިސެމްބަރ 2010 އިބްރާހީމް ރާމިޒް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ ސީދާ ކެމްޕެއިން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް އެމްޑީޕީގެ އިސް އޮފިޝަލުންގެ ވަފްދެއް މިއަދު ލ. އަތޮޅަށް ފުރައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު […]
އެމްޑީޕީގެ ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއް މިރޭ ހަރުގޭގައި އޮންނާނެ
9 ޑިސެމްބަރ 2010 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް (ޕާޓީ އެމްޑީޕީ)ގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއް މިރޭ އެޕާޓީގެ ހަރުގޭގައި އޮންނާނެއެވެ. ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރައްވާ ފަރާތްތައް ތައާރަފްކޮށް އެރުވުމަށް ބާއްވާ […]
މެންބަރުންގެ ޚިޔާލު: މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބެއް ބޭއްވިދާނެތޯ؟؟؟؟؟؟؟؟
9 ޑިސެމްބަރ 2010 ފުނަމާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް މިހާރު މިވަނީ ތާރީޚެއް ކަނޑައޅި އެކަމަށް މަސައްކަތް ފެށިފައެވެ. މިއަދު އެންމެ އަޑުބާރުކޮށް ދެކެވެމުންދާ އެއްވާހަކަޔަކީ މިއިންތިޚާބު ” މިނިވަން އިންސާފުވެރި ” […]
އެމްޑީޕީގެ ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ފަހަތުގައި މުޅި އެމްޑީޕީ އޮންނާނެ – މާހިރު
6 ޑިސެމްބަރ 2010 މިހާތަނަށް 953 ކެނޑިޑޭޓުން ޢަބްދުﷲ ޖުނައިދު ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި މިހާތަނަށް 953 ކެނޑިޑޭޓުން އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރާނެ ކަމަށާއި ކެމްޕޭނު އެންމެން އެކުގައި ކުރިޔަށްދާ މި ކެމްޕެއިންގައި އެމްޑީޕީގެ […]
1 2 3 4 5 6 7 8 14