ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ވ.ރަކީދޫ ރަށު ކައުންސިލް އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

ތިރީގައި މިވަނީ އިއްޔެ (22 ނޮވެމްބަރ 2010 ވި ހޯމަ ދުވަހު) ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީޒްތަކުގެ ތެރެއިން މެދު އުތުރުޕްރޮވިންސްގެ ވ.ރަކީދޫ ރަށު ކައުންސިލް ޕްރައިމަރީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ.

މާލޭ ސިޓީގެ ޣިޔާޘުއްދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލްގައި ބެހެއްޓި ވ.ރަކީދޫ ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. އާދަމް ޒަރީރު/ ހިޔަލީގެ 7 ވޯޓު
2. އާދަމް ޝާމީ/ ގިރާގެ 9 ވޯޓު
3. މޫސާ ރަމީޒް/ އާބާދު އައްސޭރި 2 ވޯޓު
4.ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު/ ގޯލްޑެން މޫން 9 ވޯޓު
5. ހުސައިން މުއާޒް/ ގޯލްޑެން މޫން 9 ވޯޓު
6. އަޙްމަދު ވިޝާމް/ އިރުމަތީގެ 9 ވޯޓު

ވ.ރަކީދޫގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

11. އާދަމް ޒަރީރު/ ހިޔަލީގެ 34 ވޯޓު
2. އާދަމް ޝާމީ/ ގިރާގެ 35 ވޯޓު
3. މޫސާ ރަމީޒް/ އާބާދު އައްސޭރި 18 ވޯޓު
4.ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު/ ގޯލްޑެން މޫން 36 ވޯޓު
5. ހުސައިން މުއާޒް/ ގޯލްޑެން މޫން 30 ވޯޓު
6. އަޙްމަދު ވިޝާމް/ އިރުމަތީގެ 32 ވޯޓު