ލޯކަލް ކައުންސިލް 2011

ރާއްޖޭގެ ތާރީޚު އަލުން އަނބުރާ ރުޖޫޢަ ވިޔަނުދިނުމަށް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ނިޒާމް ރާއްޖޭގައި އަށަގެންނެވުމަކީ ކޮންމެހެން މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ .
އިބްރާހީމް ރާމިޒް ރާއްޖޭގެ ތާރީޚު އަލުން އަނބުރާ ރުޖޫޢަ ވިޔަނުދިނުމަށް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ނިޒާމް ރާއްޖޭގައި އަށަގެންނެވުމަކީ ކޮންމެހެން މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުހަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ . ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ […]
މިސަރުކާރުގެ ވައުދުތައް ފުއްދުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހުރަސްއަޅާތަން ބަލަން ނުތިއްބަވާނޭ ކަމަށް އާދިލް ސަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެ
ކޮލަމާފުއްޓާއި މާމެންދޫގައި ދެ ކެމްޕެއިން ޖަގަހަ ހުޅުވައި، ނިލަންދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުގެ ބިންގާ ވެސް އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕެއިން ޓީމުން އަޅައިފި ގއ. ވިލިނގިލިން އިބްރާހީމް ރާމިޒް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ވެފައިވާ ވައުދުތަކަކީ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ކޮށްދޭންޖެހޭ […]
އެމްޑީޕީގެ ގދ. ކެމްޕެއިން ވަފްދު ތިން ރަށަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި
އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ގދ. އަތޮޅުގައި މިވަގުތު ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކެމްޕެއިން ޓީމް އެއަތޮޅުގެ 3 ރަށަކަށް އިއްޔެ ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެންބަރުންނާއި ދައިރަ ރައީސުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ މި ޓީމް އިއްޔެ އެންމެ […]
ޒައީމް މައުމޫނު ވަލު ދޮރާށިން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަންނަވަން މަސައްކަތްކުރައްވާ ކަމީ އާއިލީ ވެރިކަމާ ދިމާލަށް ކުރައްވާ ދަތުރެއް ކަމަށް އަލްހާން ވިދާޅުވެއްޖެ
ޑީއާރުޕީއަށް ކުރިޔަށް އޮތް 500 އަހަރުވެސް ވެރިކަމަކަށް ނާދެވޭނޭ ކަމަށާއި 2013 ވަނަ އަހަރު ރައީސް ނަޝީދު ވެރިކަމަށް ގެނައުން ލާޒިމްކަމަށް ވެސް އަލްހާން ވިދާޅުވި ގއ.ދާންދޫއިން އިބްރާހީމް ރާމިޒް ޒައީމް މައުމޫނު ގައުމަށް […]
ޙަޤީޤީ ތަރައްގީގެ ބޮޑު މަޝްރޫޢަކީ ޑިމޮކްރަސީ – ރައީސް
ގއ.ދާންދޫއިން އިބްރާހީމް ރާމިޒް ހަގީގީ ތަރައްގީގެ ބޮޑު މަޝްރޫއަކީ ޑިމޮކްރަސީ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިރޭ މިރަށުގައި ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއަށް […]
އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕެއިން ޖަގަހައެއް މިއަދު ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ގައި ހުޅުވައިފި
ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ އިން އިބްރާހީމް ރާމިޒް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ކެމްޕެއިން ޖަގަހައެއް މިއަދު ހެނދުނު މަތި ދެކުނު ޕްރޮވިންސްގެ ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫގައި ހުޅުވައިފިއެވެ. މި ޖަގަހަ ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ގޮތުން ޖަގަހައިގައި އެމްޑީޕީގެ ދިދަ ނަންގަވައިދެއްވީ […]
އަނެއް ދިވެހިރާއްޖެ ރަށަށް ކެމްޕެއިން: އެމްޑީޕީގެ އިސް ދެ ވަފްދު މަތި ދެކުނު ޕްރޮވިންސަށް ފުރަނީ
އިބްރާހީމް ރާމިޒް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ އިސް މަންދޫބުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ދެ ވަފްދެއް މިއަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު މަތި ދެކުނު ޕްރޮވިންސަށް ފުރާނެ ކަމަށް އެޕާޓީން މައުލޫމާތު ދީފިއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ލޯކަލް […]
އަނެއް ދިވެހިރާއްޖެ ރަށަށް ކެމްޕެއިން: ހއ. ގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ވަފްދު އިއްޔެ އިތުރު ތިން ރަށަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި
– ޕާޓީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ޙުސައިން ޒަކީ ވެސް މިވަފްދާ ގުޅިވަޑައިގެންފި ހއ. އިހަވަންދޫ އިން ރާމިޒް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ޓިކެޓްގައި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް […]
ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ނަމުގައި ވަކި އިދާރީ ދާއިރާއެއް ކަނޑައެޅުނީ ސީދާ ރައީސްގެ މަސައްކަތްޕުޅުން ކަމުގައި އެދާއިރާގެ މެންބަރު ވިދާޅުވެއްޖެ
ހއ. ދިއްދޫ އިން އިބްރާހީމް ރާމިޒް ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ނަމުގައި އިދާރީ ވަކި ދާއިރާއެއް ކަނޑައެޅުނީ ސީދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދުގެ މަސައްކަތްޕުޅުން ކަމަށް ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙުމަދު ސަމީރު ވިދާޅު ވެއްޖެއެވެ. […]
ބ.އަތޮޅުގެ ފަސް ރަށަކަށް އެމްޑީޕީން އިއްޔެ ޒިޔާރަތްކޮށްފި
އިބްރާހީމް ރާމިޒް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާޢީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ބ.އަތޮޅުގެ ފަސް ރަށަކަށް އިއްޔެ އެޕާޓީގެ ވަފްދެއް ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ […]
1 2 3 4 5 6 14