އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ

ތިރީގައި މިވަނީ އިއްޔެ (22 ނޮވެމްބަރ 2010 ވީ ހޯމަ ދުވަހު ) މާލެ ސިޓީގެ ޣިޔާސުއްދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލާއި އައްޑޫ ސިޓީގައި ބެހެއްޓި އައްޑޫ ސިޓީގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީޒްގެ ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާއެވެ.

މާލެ ސިޓީގެ ޣިޔާސުއްދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލުގައި ބެހެއްޓި އައްޑޫ ސިޓީގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީޒްގެ ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ

މަރަދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮށީގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ

1. ޙަސަން ޝާފިޢު 37 ވޯޓު
2. ޢަބްދުﷲ ޠޮއްޔިބު 55 ވޯޓު
3. އަހުމަދު އާސިފް 17 ވޯޓު

ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮށީގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ

1. އިބްރާހީމް ދީދީ 34 ވޯޓު
2. ޙަސަން ޝާހިދު 17 ވޯޓު

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮށީގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ

1. އަބްދުﷲ ޞޯދިޤް 52 ވޯޓު
2. އާމިނަތު ނަޝީދާ 8 ވޯޓު
3. ހުސައިން ފައިސަލް 3 ވޯޓު

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮށީގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ

1. އިބްރާހީމް ޝިނާޒް 35 ވޯޓު
2. މުޙައްމަދު ޙުސައިން 0 ވޯޓު
3. އަޙުމަދު ޝަރީފް 3 ވޯޓު
4. ޙުސައިން ހިލްމީ 24 ވޯޓު

ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮށީގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ

1. ޙުސައިން ފަހުމީ 5 ވޯޓު
2. އިބްރާހީމް ޒަރީރު 14 ވޯޓު
3. ޙުސައިން ޒަރީރު 3 ވޯޓު
4. އަހުމަދު ނިޒާމް 11 ވޯޓު
5. އިބްރާހީމް ޙުސައިން 12 ވޯޓު

އައްޑޫ ސިޓީގައި ބެހެއްޓި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ

މަރަދޫގައި ބެހެއްޓި މަރަދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮށީގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ

1. ޙަސަން ޝާފިޢު 132 ވޯޓު
2.ޢަބްދުﷲ ޠޮއްޔިބު 295 ވޯޓު
3. އަހުމަދު އާސިފް 130 ވޯޓު

މީދޫގައި ބެހެއްޓި ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮށީގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ

1. އިބްރާހީމް ދީދީ 6 ވޯޓު
2. ޙަސަން ޝާހިދު 178 ވޯޓު

ހުޅުދޫގައި ބެހެއްޓި ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮށީގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ

1. އިބްރާހީމް ދީދީ 116 ވޯޓު
2. ޙަސަން ޝާހިދު 10 ވޯޓު

ހިތަދޫގައި ބެހެއްޓި ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮށީގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ

1. އަބްދުﷲ ޞޯދިޤް 252 ވޯޓު
2. އާމިނަތު ނަޝީދާ 24 ވޯޓު
3. ހުސައިން ފައިސަލް 30 ވޯޓު

ހިތަދޫގައި ބެހެއްޓި ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮށީގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ

1. އިބްރާހީމް ޝިނާޒް 132 ވޯޓު
2. މުޙައްމަދު ޙުސައިން 04 ވޯޓު
3. އަޙުމަދު ޝަރީފް 05 ވޯޓު
4. ޙުސައިން ހިލްމީ 214 ވޯޓު

ހިތަދޫގައި ބެހެއްޓި ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮށީގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ

1. ޙުސައިން ފަހުމީ 111 ވޯޓު
2. އިބްރާހީމް ޒަރީރު 67 ވޯޓު
3. ޙުސައިން ޒަރީރު 77 ވޯޓު
4. އަހުމަދު ނިޒާމް 83 ވޯޓު
5. އިބްރާހީމް ޙުސައިން 71 ވޯޓު

މާލެ ސިޓީގެ ޣިޔާސުއްދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލްގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ފޭދޫ ދާއިމީ ނަތީޖާ

1. މުޙަންމަދު މިންހާޖު ހިރިލަންދޫގެ 22 ފޭދޫ
2. ނޫރުﷲ ސަޢީދު ޗަބޭލީގެ 23 ފޭދޫ
3. އަޙުމަދު މިރުޒާދު މަގުމަތީގެ 24 ފޭދޫ

އައްޑޫ ސިޓީގެ ފޭދޫގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ފޭދޫގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ

1. މުޙަންމަދު މިންހާޖު ހިރިލަންދޫގެ ފޭދޫ 107 ވޯޓު
2. ނޫރުﷲ ސަޢީދު ޗަބޭލީގެ ފޭދޫ 140 ވޯޓު
3. އަޙުމަދު މިރުޒާދު މަގުމަތީގެ ފޭދޫ 182 ވޯޓު