ލޯކަލް ކައުންސިލް 2011

މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓްގެ ޖަގަހައެއް މިރޭ ރައީސް ހުޅުއްވައިދެއްވާނެ
އިބްރާހީމް ރާމިޒް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ޓިކެޓްގައި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް ވާދަކުރައްވާ މުޙައްމަދު ފަލާޙް (ފަލާ)ގެ ކެމްޕެއިން ޖަގަހައެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު މިރޭ ހުޅުއްވައިދެއްވާނެއެވެ. […]
ނޫސް ބަޔާން: އައްޑޫ ސިޓީއަކަށް ހެދުމަށް އެމްޑީޕީއާއި ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތަށް އިހަވަންދޫ ދާއިރާއިން ތާއީދުކުރުން
އައްޑޫ ސިޓީ ހެދުމަށް އެމްޑީޕީން ކުރާ ގައުމީ ޖިހާދުގައި އެމްޑީޕީ އިހަވަންދޫ ދާއިރާއިން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެ، އައްޑޫއަށް ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަދިނުމަށް ތާޢީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. “އައްޑޫ ސިޓީއަކަށް ހެދުމަށް އެއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން […]
އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ނެތި އިންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަކުރާ އެޕާޓީގެ މެންބަރުން ޕާޓީން ވަކިކުރުމުގެ ބާރު ކެމްޕެއިން އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ދީފި
އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ނެތި އިންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަކުރާ އެޕާޓީގެ މެންބަރުން ޕާޓީން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު އެޕާޓީގެ ކެމްޕެއިން އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް މިރޭ އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުން ދީފިއެވެ. މިރޭ ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ […]
މާލޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައި ދިނުމަކީ މި ސަރުކާރަށް ކުރެވޭނޭ ކަމެއް ކަމުގައި ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
އިބްރާހީމް ރާމިޒް މާލޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދިނުމަކީ މި ސަރުކާރަށް ކުރެވިދާނޭ ކަމެއް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ދޮރުން ދޮރަށް ކެމްޕެއިން ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާޙްކުރުމަށް […]
މެންބަރުންގެ ޚިޔާލު: ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަމުގެ ދަށުން ސިޓީތަކާއި ކައުންސިލްތައް އުފެއްދުމުގެ ބޭނުމަކީ ބޯދާވެރިކަމުގެ ބަދުމާޝީ އުސޫލުތައް މިގައުމުން ނައްތާލުމެވެ
ޙަސަން މާހިރު/ހުޅުދޫ ވިސްނާލުން ހުއްޓެވެ! އައްޑު އަތޮޅުގައި ސިޓީ އުފެއްދުމުގެ ޤާނޫނީކަންކަން، ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާ ކުރައްވާފައި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ކަމަށް ސިވިލްކޯޓުން ނިޔާކަޑައެޅުއްވީ އެޤާނޫނުގެ […]
އައްޑޫއަކީ ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ލިބިގެންވާ ރަށެއްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައި، އެރަށް ހިންގުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސިޓީ ކައުންސިލެއް މިއަދު އުފައްދަވައިފި
ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދިނުމަށް ބަލާނެ ޚިދްމަތްތަކާއި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންގަނޑުތައް ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅުއްވައި، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި މިއަދު ޝާއިޢު ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން، އައްޑޫއަކީ ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ލިބިގެންވާ ރަށެއްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައި، އެރަށް […]
އެމްޑީޕީގެ އިސްވަފްދެއް ޅ.އަތޮޅަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި
ޅ.ނައިފަރުން އިބްރާހީމް ރާމިޒް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ އިސް ވަފްދެއް ފާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ އާއި ނައިފަރަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެދެރަށުން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ތާޢީދު ހޯދުމުގެ […]
މިރާއްޖެ ރީނދޫވެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު އެމްޑީޕީގެ އަތަށް އަންނަމުންދާތަން ފެންނަމުންދާ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކީ މިއިންނެވީއޭ ކިޔާފައި ވަކި މީހަކު ނެރުމަކީ އެމްޑީޕީން ކުރާނޭ ކަމެއް ނޫން – ޗެއަރޕާސަން މާރިޔާ އިބްރާހިމް ރާމިޒް މިރާއްޖެ ރީނދޫވެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު އެމްޑީޕީގެ އަތަށް އަންނަމުންދާތަން ފެންނަމުންދާ […]
އެމްޑީޕީއަށް ވޯޓުދޭންވީ އެޕާޓީއަކީ ވައުދު ފުއްދާ ޕާޓީއަކަށް ވާތީ- އިބޫ
އިބްރާހީމް ރާމިޒް ދިވެހިރައްޔިތުން އެމްޑީޕީއަށް ވޯޓުދޭންވީ އެޕާޓީއަކީ ވައުދު ފުއްދާ ޕާޓީއަކަށް ވާތީ ކަމަށާއި އެކަން އެންމެ ގާތުން ދެކޭނެ އެއްބަޔަކީ ހިންނަވަރުގެ ރައްޔިތުން ކަމަށް އެ ދައިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞޯލިޙް […]
މައުމޫނު ލާމަރުކަޒީ ކުރަން ވާހަކަދެއްކެވި ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެނަށް އޭރު ފެނުނު ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ކުރެވެމުންދިޔަ ހަމައެކަނި ކަމަކީ ވެކްސިން ދިނުން ކަމުގައި ގަސަމް ވިދާޅުވެއްޖެ
އިބްރާހީމް ރާމިޒް މައުމޫނު ލާމަރުކަޒީކުރަން ވާހަކަދެއްކެވި ނަމަވެސް ދިވެހިންނަށް އެވެރިކަމުގައި ފެނުނީ ހަމައެކަނި ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ވެކްސިން ދެމުންދިޔަތަން ކަމުގައި ތިނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ގަސަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޑރ.ވަހީދުއްދީންގެ އެޓޮލްސް މިނިސްޓަރު ކަމުގައި […]
1 2 3 4 5 14