ޚަބަރު

ސަރުކާރުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް އަޅަން ގަސްދުކުރާ ފިޔަވަޅު ތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެމްޑީޕީން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމް ރައީސް ނަޝީދު މިރޭ އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވާނެ
18 އޮގަސްޓް 2009 ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅަން ގަސްދުކުރާ ފިޔަވަޅު ތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް އެމްޑީން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮގްރާމް މިރޭ ރައީސް ނަޝީދު އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވާނެއެވެ. […]
މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާނެ އަމަލީ މަޝްރޫއު އެކުލަވާލުމުގެ ގޮތުން އާރަށުގައި ތިން ދުވަހުގެ ބައްދަލުވުމެއް ރައީސް ފައްޓަވައިދެއްވައިފި
16 އޮގަސްޓް 2009 މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކަލުން ޤައުމު ސަލާމަތް ކުރުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ ދާއިރާތަކެއްގެ މެދުގައި އެއްބާރުލުން އިތުރުކުރައްވައި، މިކަމުގައި ކުރިއަށް ދެވޭނެ ގޮތުގެ ޢަމަލީ މަޝްރޫޢެއް އެކުލަވާލެއްވުމަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު އާރަށުގައި ތިން […]
ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލާމެދު ޕާޓީގެ ފިކުރަށްވުރެ އަމިއްލަފުޅު ފިކުރެއް ގެންގުޅުއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި
16 އޮގަސްޓް 2009 ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލާމެދު މެންބަރުން ފުންކޮށް ވިސްނާވަޑައިގަންނަވާނޭ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށާއި، މިބިލާއިމެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން […]
އަނިޔާވެރިންނަށް ހައްގު އަދަބު ދޭންޖެހޭނޭ ކަމުގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
12 އޮގަސްޓް 2009 ބަޔަކަށް އަނިޔާ ކުރާ ކަމުގައި ވަންޏާ އެއަނިޔާކުރާ ބަޔަކަށް ހައްގު އަދަބު ދޭން ޖެހޭ ކަމުގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ އޮގަސްޓް […]
އޮގަސްޓް 12، 13 ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެމްޑީޕީން ބާއްވާ ޚާއްސަ ހަފްލާއެއް މިރޭ އަލިމަސް ކާނިވާ ސްޓޭޖު ސަރަހައްދުގައި ބާއްވާނެ
12 އޮގަސްޓް 2009 އޮގަސްޓް 12، 13 ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ޚާއްޞަ ހަފްލާއެއް 12 އޮގަސްޓް 2009 (މިރޭ) އަލިމަސް ކާނިވާ ސްޓޭޖް ސަރަހައްދުގައި އޮންނާނެއެވެ. ހިތްވަރުހޯދުމުގެ […]
އިއުލާނު
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު މިޕާޓީގެ، ޤައުމީ ސެކެޓޭރިއަޓްއަށް ތިރީގައިވާ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ފައިނޭންސް ކޮންޓްރޯލަރ ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 ޒިންމާތަށް: ޕާޓީގެ ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމާއި، ފައިސާއާ ބެހޭ ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރުމާއި ޕާޓީގެ އިންވެންޓްރީ […]
މީހެއްގެ ގަދަރާއި އިއްޒަތް ހިފަހައްޓަނީ އެމީހަކަށް ލިބިދޭ އިނާޔަތާއި މުއްސަނދިކަމަކާއި ގުޅިގެނެއް ނޫން – ރައީސް ނަޝީދު
23 ޖުލައި 2009 މީހެއްގެ ގަދަރާއި އިއްޒަތް ހިފަހައްޓަނީ އެމީހަކަށް ލިބިދޭ އިނާޔަތާއި މުއްސަނދި ކަމަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ އެމީހެއްގެ މައްޗަށްކުރާ ޚަރަދަކަށް ބަލައިގެން ނޫންކަމުގައި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. […]
ދައުލަތުގެ އަމުރަށް އެންމެންވެސް ކިޔަމަންވާން ޖެހޭނޭ ކަމުގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
23 ޖުލައި 2009 ދައުލަތުގެ އަމުރަށް އެންމެންވެސް ކިޔަމަންވާން ޖެހޭނޭ ކަމަށާއި، މިދައުލަތުގެ އަމުރު މިސަރުކާރުން ހިފަހައްޓައި އަދި އެއަމުރު ދެމިއޮންނާނޭ ކަމުގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ބުދަދުވަހުގެރޭ ދަރުބާރުގޭ ރަންނަބަނޑޭރި […]
ނޫސް ބަޔާން
ވަގުތުން ނެރުމަށް ނަންބަރު: MDP-2009-PR-014 ތާރީޚް: 21 ޖުލައި 2009 (އަންގާރަ) ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގަތުން ލަސްކުރެއްވުމުން މައުމޫންގެ މިއަމަލު ކުށްވެރި ކުރުން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޤާނޫނު […]
ނޫސް ބަޔާން
ވަގުތުން ނެރުމަށް ނަންބަރު: MDP-2009-PR-013 ތާރީޚް: 21 ޖުލައި 2009 (އަންގާރަ) އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ ސަރުކާރުން ހެޔޮވެރިކަމެއް ކުރެއްވުމަށް ކުރައްވަމުންދާ މަސައްކަތަށް ޑީއާރުޕީއާއި ޕީއޭ އިން ހުރަސްއަޅަމުންދާތީ އެކަން ކުށްވެރިކުރުން އެމްޑީޕީ އިއްތިހާދުގެ ސަރުކާރުން […]
1 383 384 385 386 387 388 389 393