ޚަބަރު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްކުރާގޭދޮށަށް އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު އެއްވެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އާއި މަޖިލީހުގެ ނައިބުރައީސްގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވައިފި
15 ޖުލައި 2009 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްކުރާގޭދޮށަށް އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު އެއްވެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދާއި، ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ނާޒިމް އަދި މުލަކު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލް […]
ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުސްތަފާ މެންބަރު ކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފި
14 ޖުލައި 2009 ތިމަރަފުށީ ދާއިރާއަށް އިންތިޚާބު ވެވަޑައިގެންނެވި މ.ސީވޯލް މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމުގެ ޤާނޫނީ ހުވާ ކުރައްވައިފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދާއި ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް […]
މި ލިބުނު ކާމިޔާބީގެ އެއް އަސްލަކީ މައުމޫނާއި އޭނާގެ އާއިލާ ސިޔާސީ މައިދާނުން ބޭރުކޮށްލުމަށް ކަނޑައެޅި އަޒުމް ކަމުގައި މުސްތަފާ ވިދާޅުވެއްޖެ
12 ޖުލައި 2009 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ އިންތިޚާބުގައި ލިބުނު ކާމިޔާބީގެ އަސްލަކީ މައުމޫނާއި އޭނާގެ އާއިލާ ސިޔާސީ މައިދާނުން ބޭރުކޮށްލުމަށް ކަނޑައެޅި އަޒުމް ކަމުގައި މުސްތަފާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމްޑީޕީ މީޑިއާ ޔުނިޓަށް […]
ތިމަރަފުށީ ދާއިރާއަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު މުސްތަފާ އިންތިޚާބުވުމާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ ހަރުގޭގައި އުފާފާޅުކޮށްފި
12 ޖުލައި 2009 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާއަށް މެމްބަރެއް ހޮވުމަށް އިއްޔެ ތިމަރަފުށީގައި ބޭއްވުނު ވޯޓުލުމުގައި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް މުހަންމަދު މުސްތަފާ ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުރި ހޯއްދެވުމާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ވަރަށް […]
އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ މެމްބަރުންނާ ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ބައްދަލުވެވޭނެ އިންތިޒާމް
• ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ މެމްބަރުންނަށް، އެބޭފުޅުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޛިއްމާ ފުރިހަމަޔަށް އަދާކުރުމުގައި، އެބޭފުޅުން ތަމްޘީލުކުރައްވާ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ތަފާތު މަޢުލޫމާތާއި މަޝްވަރާ ބޭނުންވެއެވެ. • އެމްޑީޕީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ […]
އިއުލާނު
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު މިޕާޓީގެ، ޤައުމީ ސެކެޓޭރިއަޓްއަށް ތިރީގައިވާ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ރެގިސްޓްރާ ޖެނެރަލް ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 ޒިންމާތަށް: ޕާޓީގެ މެންބަރޝިޕް ބެލެހެއްޓުމާއި، ޕާޓީގެ ހުރިހާ މަޤާމުފުރާތަކަށް އިންތިޚާބުކޮށް ނުވަތަ އައްޔަނުކޮށްފައިވާ މެންބަރުންގެ […]
ނޫސް ބަޔާން
ވަގުތުން ނެރުމަށް ނަންބަރު: MDP-2009-PR-012 ތާރީޚް: 10 ޖުލައި 2009 (ހުކުރު) އިންޑިޔާގެ ކޮންގްރެސް ޕާޓީއިން އިންޑިޔާގެ ޢާއްމު އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކޮށް އިންޑިޔާގެ ސަރުކާރު ހިންގުމާއި ހަވާލުވުމާއި ގުޅިގެން އެކަމަށް އެމްޑީޕީއިން މަރުޙަބާ ދެންނެވުން […]
އެމްޑީޕީ ލީޑަރޝިޕްގެ އިސް ވަފުދެއް ތިމަރަފުއްޓަށް ގޮސްފި
9 ޖުލައި 2009 ތިމަރަފުށި ދާއިރާގައި ތ ތިމަރަފުށީގައި ޖުލައި 2009 ދުވަހު އޮންނަ ވޯޓުލުމުގައި، ނިމިގެންދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާއިން އެ ދާއިރާއިން ކުރި ހޯއްދަވާފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު […]
ހއ. ދިއްދޫއަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ޑްރަގުގެ ވަބާ ނެތް ރަށެއް ކަމުގައި މަތި އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ
8 ޖުލައި 2009 މަތި އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ހއ. އަތޮޅަށް ޑްރަގުގެ ވަބާ ފެތުރިފައިވީ ނަމަވެސް ހއ. ދިއްދޫ އަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ޑްރަގުގެ ވަބާ ނެތް ރަށެއް ކަމުގައި އެ ޕްރޮވިންސްގެ ޑެޕިއުޓީ ސްޓޭޓް […]
ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ރައީސްކަން ކުރެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނާއި އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމަށް ކޮމިޝަނެއް އުފެއްދުމަށް އެމް އެން ސީ ގެ ލީޑަރު ގޮވާލައްވައިފި
8 ޖުލައި 2009 ވޭތުވެދިޔަ ތިރީސް އަހަރު ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރައްވާފައިވާ މައުމޫން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް ރައީސްކަން ކުރެއްވީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމަށް ކޮމިޝަނެއް އުފެއްދެވުމަށް މޯލްޑިވިއަން ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސްގެ […]
1 384 385 386 387 388 389 390 393