މާލޭގައި މިވަގުތު ތިބި ތުޅާދޫ މީހުން މިރޭ އެމްޑީޕީ އޮފީހުގައި ބައްދަލު ވުމެއް ބާއްވާނެ

27 އެޕްރީލް 2010

މާލޭގައި މިވަގުތު ތިބި ބ ތުޅާދޫ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާއި، އެމްޑީޕީއާ އަލަށް ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް ބޭނުންފުޅުވެލައްވާ ބ ތުޅާދޫގެ އެންމެހާ ބޭފުޅުންނަށް ބާއްވާ ޚާއްސަ ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ 8:30 އަށް އެމްޑީޕީ އޮފީހުގައި އޮންނާނެއެވެ .
މި ބައްދަލުވުމަކީ ތުޅާދޫގައި މިހާރަށް ވުރެވެސް ބޮޑަށް އެމްޑީޕީގެ ރޫހު އާލާކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެކެވެ.