ޚަބަރު

އިއުލާނު
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު މިޕާޓީގެ، ޤައުމީ ސެކެޓޭރިއަޓްއަށް ތިރީގައިވާ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. މެމްބަޝިޕް އޮފިސަރު ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 ޒިންމާތައް: ރެޖިސްޓްރާޖެނެރަލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ޕާޓީގެ މެންބަރޝިޕް ބެލެހެއްޓުމާއި، ޕާޓީގެ ހުރިހާ މަޤާމުފުރާތަކަށް އިންތިޚާބުކޮށް […]
ޗައިނާގެ ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީގެ އިސް ވަފްދެއް އެމްޑީޕީގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
7 ސެޕްޓެމްބަރު 2009 ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީ އޮފް ޗައިނާ (ސިޕީސީ) ގެ އިސް ވަފްދެއް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ އިއްޔެ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. އިއްޔެ މެންދުރު އެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓްގައި ބޭއްވި މިބައްދަލުވުމުގައި […]
އެމްޑީޕީން ފަންޑްރައިޒިންގ ކޮމިޓީއެއް ކަނޑައަޅައިފި
3 ސެޕްޓެމްބަރު 2009 ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ން އެޕާޓީގެ ފަންޑްރައިޒިންގ ކޮމިޓީ ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. މިކޮމިޓީ ކަނޑައެޅީ ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ އެމްޑީޕީ ސެކްރެޓޭރިއަޓްގައި ބޭއްވި ގައުމީ މަޖިލީހުގެ 73 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ގައުމީ […]
އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ 73 ވަނަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި
1 ސެޕްޓެމްބަރ 2009 ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ 73 ވަނަ ބައްދަލުވުން 31 އޮގަސްޓް 2009 ވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ އެޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓްގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މި […]
ރައީސްކަން ކުރެއްވާފައިވާ ބޭފުޅެއްގެ އިނާޔަތާ ބެހޭ ބިލު ޑީއާރުޕީން ފާސްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ގޮތާ މެދު އެމްޑީޕީން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި
26 އޮގަސްޓް 2009 ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ އިނާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަނޑައެޅުމުގެ ބިލުގައި ޑީއާރުޕީން ހިމަނައި ފާސްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ބައެއް މާއްދާތަކަކީ ކަނޑައެޅިގެން ވަކި މީހަކަށް ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން […]
އެމްޑީޕީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް އައްޑޫގައި ބާއްވައިފި
25 އޮގަސްޓް 2009 ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް އައްޑޫގައި ނުބާއްވާތާ ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު އެޕާޓީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް އައްޑޫގައި ބާއްވައިފިއެވެ. ހިތަދޫގައި ހުންނަ މުހިއްބުއްދީން ސްކޫލް ގައި މިދިޔަ […]
އެމްޑީޕީގެ ރެޖިސްޓްރާ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް އަހްމަދު ޝާހިދު (ސާބެ)
24 އޮގަސްޓް 2009 ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ރެޖިސްޓްރާ ޖެނެރަލް ކަމުގެ މަގާމަށް މއ. ޗަބޭލީމާގޭ އަހުމަދު ޝާހިދު ހަމަޖެއްސުމަށް އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުން ނިންމައިފިއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ރެޖިސްޓްރާ ޖެނެރަލް ކަމުގެ މަގާމަށް […]
އަޅުގަނޑުމެންގެ މިނިވަންކަމަކަށް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ކުޑަވެސް ގުޑުމެއް ނާންނާނެ – ރައީސް ނަޝީދު
23 އޮގަސްޓް 2009 ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤްލާލަށް ބުރޫއަރާފަދަ ކަމެއް ނުވަތަ ސިޔާސަތެއް މިސަރުކާރުން ނުހިންގަވާނޭ ކަމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަކަށް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ކުޑަވެސް ގުޑުމެއް ނުވަތަ ލޮޅުމެއް ނާރާނޭ ކަމުގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ މުހައްމަދު […]
ކަމަށް އެކަށީގެންވާ، ޤާބިލް އަށާރަހާސް މުވައްޒަފުން ތިބެގެން، ދިވެހި ސަރުކާރު ކިތަންމެ ފުރިހަމައަކަށްވެސް ހިންގޭނޭ ކަމުގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
23 އޮގަސްޓް 2009 ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރާ އަދި ކަމަށް އެކަށީގެންވާ، ޤާބިލް އަށާރަހާސް މުވައްޒަފުން ތިބެގެން، ދިވެހި ސަރުކާރު ކިތަންމެ ފުރިހަމައަކަށްވެސް ހިންގޭނޭ ކަމުގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެމަނިކުފާނު […]
ރައީސުލްޖުމްހީރިއްޔާ އަކީ އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހާއި، ޤައުމީ ހިންގާ ކޮމިޓީ އާއި، ކޮންގްރެސްގެ މެންބަރަކަށް ހެދުމަށް ޤައުމީ މަޖިލިސްގެ ގަރާރަކުން ފާސްކުރައްވައިފި.
20އޮގަސްޓް 2009 ރައީސުލްޖުމްހީރިއްޔާ އަކީ އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހާއި، ޤައުމީ ހިންގާ ކޮމިޓީ އާއި، ކޮންގްރެސްގެ މެންބަރަކަށް ހެދުމަށް ޤައުމީ މަޖިލިސްގެ ގަރާރަކުން ފާސްކުރެއްވައިފިއެވެ. ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ގަރާރުގައި ބުނަނީ “ދވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 4 […]
1 382 383 384 385 386 387 388 393