ޚަބަރު

ނޫސް ބަޔާން
ވަގުތުން ނެރުމަށް ނަންބަރު: MDP-2009-PR-007 ތާރީޚް: 11 ޖޫން 2009 (ބުރާސްފަތި) އެމްޑީޕިގެ ލީޑަރޝިޕްއާމެދު ބިރުވެރިކަން އުފެދޭ ވާހަކަތައް ދިޓީވީން ފަތުރަމުންދާތީ އެކަން ކުށްވެރިކުރުން އެމްޑީޕީގެ އިސްވެރިން ދިޓީވީއަށް އިންޒާރުދޭކަމަށް ބުނެ ދިޓީވީން ބުދަދުވަހުގެރޭ […]
ނޫސް ބަޔާން
ވަގުތުން ނެރުމަށް ނަންބަރު: MDP-2009-PR-006 ތާރީޚް: 11 ޖޫން 2009 (ބުރާސްފަތި) އއ ތޮއްޑޫގެ 200 މީހުން އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނަށް ވުމަށް ފޯމު ފުރުމާ ގުޅިގެން ޕާޓީން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވައިފި އއ ތޮއްޑޫއަށް […]
ނޫސް ބަޔާން
ވަގުތުން ނެރުމަށް ނަންބަރު: MDP-2009-PR-005 ތާރީޚް: 25 މޭ 2009 (ހޯމަ) ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށާއި ނައިބުރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް އިންތިޚާބުކުރާނެ މެމްބަރުން ކަނޑައަޅުއްވައިފި އަލަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށާއި ނައިބު […]
ނޫސް ބަޔާން
ވަގުތުން ނެރުމަށް ނަންބަރު: MDP-2009-PR-004 ތާރީޚް: 21 މޭ 2009 (ބުރާސްފަތި) ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހޮވިވަޑައިގެންފައިވާ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރ މުހަންމަދު އަސްލަމްގެ ގޭ ގަރާޖުގައި އޮތް ކާރުގައި ރޯކޮށްލި ބަޔަކު ހޯދުމަށް ފުލުހުންނަށް ގޮވާލުން […]
އެމްޑީޕީގެ ވަރަށް ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއް
އެމްޑީޕީގެ ވަރަށް ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއް 22 މޭ 2009 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ 9.00 ގައި ދަރުބާރުގޭގެ ދޮށިމޭނާ މާލަމްގައި އޮންނާނެއެވެ. މި ޖަލްސާއަށް އެމްޑީޕީގެ ލޮބުވެތި މެންބަރުންނަށާއި ތާއިދުކުރައްވާ އެންމެހާއި ފަރާތްތަކަށް ދައުވަތު […]
ނޫސް ބަޔާން
ވަގުތުން ނެރުމަށް ނަންބަރު: MDP-2009-PR-003 ތާރީޚް: 14 މޭ 2009 (ބުރާސްފަތި) އެމްޑީޕީގެ ލީޑަރޝިޕްއާމެދު ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ނަފްރަތު އުފެއްދުމަށް ހިންގި އަމަލު ކުށްވެރިކުރުން މިއަދު މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ލައުޑްސްޕީކަރު މެދުވެރިކޮށް ބަޔަކު މީހުން […]
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2009 ގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައްވާ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެންޕޭން ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހްކޮށްފި
މޭމަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރައްވާ 76 ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެންޕޭން ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކުރުން ހޮނިހިރުދުވަހުގެ ރޭ 9 ޖެހިއިރު މާލޭގެ އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބާއްވައިފިއެވެ. ކެންޕޭން […]
އެމްޑީޕީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އިމާދުއްދީން ސްކޫލްގައި
އެމްޑީޕީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް 20 މާޗް 2009 ވާ ހުކުރުދުވަހުގެ ރޭ 9.00 ގައި އިމާދުއްދީން ސްކޫލްގައި އޮންނާނެއެވެ. މި ޖަލްސާއަށް އެމްޑީޕީގެ އެންމެހާ މެމްބަރުންނާއި ސަޕޯޓަރުންނަށް ދައުވަތު އެރުވިފައިވެއެވެ. މި ޖަލްސާގައި، ކުރިއަށް […]
އެމްޑީޕީ ބިލެއްދޫ ދާއިރާގެ ޕާޓީ ޓިކެޓް ފ. މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާއަށް ދީފި
ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ބިލެއްދޫ ދާއިރާގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފ. އަތޮޅު މެންބަރު އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޙަމްޒާ އަށް ރޭ ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި […]
ބާރަށު ޕްރައިމަރީސްގެ ނަތީޖާ
ތަކަންދޫ ހަމީދު – 5 ޝިފާޒް – 29 ************ މާލެ ހަމީދު – 18 ޝިފާޒް – 16 ************ މުރައިދޫ ހަމީދު – 4 ޝިފާޒް – 0 ************ ބާރަށް […]
1 386 387 388 389 390 391 392 393