ލޯކަލް ކައުންސިލް 2011

އިޢުލާން: ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓަށް ވާދަކުރުމަށް ދެއްވަދޫގައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީއާއި ބެހޭ
އެމް. ޑީ. ޕީ. ގެމަނަފުށި ދާއިރާ އޮފީސް ނަންބަރ: MDP/P03/2010/001 އިޢުލާން މިދާއިރާގައި ހިމެނޭ ގއ. ދެއްވަދޫ ރަށު ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި މިއިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ 5 ކެންޑިޑޭޓުން […]
އިޢުލާން: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް ދިނުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީތަކާ ބެހޭ
MDP/2010-023 ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް ދިނުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީތަކާ ބެހޭ ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށް ވާދަކުރުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްދޭނޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމަށް […]
އިޢުލާން: ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓަށް ވާދަކުރުމަށް ތަކަންދޫގައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީއާއި ބެހޭ
އެމް. ޑީ. ޕީ. ބާރަށު ދާއިރާ ނަންބަރ MDP/A03/2010/001 އިޢުލާން ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓަށް ވާދަކުރުމަށް ތަކަންދޫގައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީއާއި ބެހޭ ތަކަންދޫ ރަށު ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީ […]
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދިގު ލިސްޓު އާންމުކުރަން ފަށައިފި
4 ނޮވެމްބަރ 2010 ރާމިޒް 5 ފެބްރުއަރީ 2011 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ “ދިގު ލިސްޓް”ޢާންމު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. މިއަދު އެމްޑީޕީ ވެބްސައިޓް ގައި […]
އިޢުލާން: ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޚާބުތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމާ ބެހޭ
MDP/2010-023 ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް ދިނުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީތަކާ ބެހޭ ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށް ވާދަކުރުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްދޭނޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމަށް […]
އިޢުލާން: ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓަށް ވާދަކުރުމަށް ކޮލަމާފުށީގައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީއާއި ބެހޭ
އެމް. ޑީ. ޕީ. ވިލިނގިލީ ދާއިރާ އޮފީސް ސީނާ / ގއ. ވިލިނގިލީ ނަންބަރ: MDP/P01/2010/001 އިޢުލާން މިދާއިރާގައި ހިމެނޭ ގއ. ކޮލަމާފުށީ ރަށު ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި […]
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް ދިނުމަށްޓަކައި 22 ރަށެއްގައާ 3 ދާއިރާއެއްގައި ޕްރައިމަރީ ބޭއްވުމަށް އެމްޑީޕީން ނިންމައިފި
ޢަބްދުﷲ ޖުނައިދު ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް ދިނުމަށްޓަކައި 22 ރަށެއްގައާއި 3 ދާއިރާއެއްގައި ޕްރައިމަރީ ބޭއްވުމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން ނިންމައިފިއެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ދަރުބާރުގޭގައި […]
އެމްޑީޕީ ކޮންގްރެސްގެ ތެރޭގައި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ލޯންޗުކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ
27 އޮކްޓޯބަރ 2010 ރާމިޒް މާދަމާރޭ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ 2 ވަނަ ކޮންގްރެސްގެ ތެރޭގައި އެޕާޓީގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން އިފްތިތާޙްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީން […]
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިއްޔެ ލޯކަލް ކައުންސިލްތައް އުފައްދަވައިފި
20 އޮކްޓޯބަރ 2010 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރްކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އުފައްދަވަންޖެހޭ ލޯކަލް ކައުންސިލްތައް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު އިއްޔެ އުފައްދަވައިފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން އިއްޔެ ނެރުއްވި ދެންނެވުމުގައިވާ […]
އިޢުލާން: އެމްޑީޕީ ޓިކެޓްގައި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ހުޅުވާލުން
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓްގައި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ހުޅުވާލުން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ވީހާވެސް ތަޢްލީމީ އަދި ޚާއްޞަކޮށް، ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ތަޖްރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ބައިވެރިވުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު […]
1 8 9 10 11 12 13 14