މިއަދު ބޭއްވި އެމްޑީޕީ ލޯކަލް ކައުންސިލް ޕްރައިމަރީތަކުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

މިއަދު މާލެއާއި މަތި އުތުރު ޕްރޮވިންސް، މެދު ދެކުނު ޕްރޮވިންސް އަދި މަތި ދެކުނު ޕްރޮވިންސްގެ 6 ރަށެއްގައި އެމްޑީޕީ ރަށު ކައުންސިލްޕްރައިމަރީ ކުރިޔަށް ދިޔައެވެ. މި ޕްރައިމަރީތަކުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ލަނީއެވެ.

ށ.ނޫމަރާގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޝަމީމް އާވާޒް ށ.ނޫމަރާ 30 ވޯޓު
2 އަލްފާޟިލް ރަމީޒް ޙަސަން ރީޒަން ށ.ނޫމަރާ 34 ވޯޓު
3 އަލްފާޟިލް ފަތުހުﷲޢަލީ ރީޑްސްވިލާ ށ.ނޫމަރާ 39 ވޯޓު
4 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖަމީލް މާތިލަ ށ.ނޫމަރާ 41 ވޯޓު
5 އަލްފާޟިލް ޙަސަން ރަޝީދު ތޯތާގެ ށ.ނޫމަރާ 19 ވޯޓު
6 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަހުދު އިތާ ށ.ނޫމަރާ 37 ވޯޓު
7 އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޢަބްދުﷲ ހަވީރީގެ ށ.ނޫމަރާ 15 ވޯޓު

ވޯޓު ދިން މީހުންގެ ޖުމްލަ: 48
ބާޠިލް ވޯޓު:5

* މާލޭގައި ބެހެއްޓި ށ. ނޫމަރާގެ ފޮއްޓަށް އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ވޯޓުލާފައެއް ނުވެއެވެ.

މާލޭ އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ބެހެއްޓި ށ.ކަނޑިތީމް ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. އަލްފާޟިލް އާދަމް އަލީ ހީނާގެ ށ.ކަނޑިތީމް 14 ވޯޓު
2. އަލްފާޟިލް ޢަލީ ފިޒާން ގުލްފާމުގެ ށ.ކަނޑިތީމް 12 ވޯޓު
3. އަލްފާޟިލާ އިނާޔާ އަލީ ޝާކިރު ނަފާ ށ.ކަނޑިތީމް 14 ވޯޓު
4. އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޒުހައިރު އަމާޒް ށ.ކަނޑިތީމް 14 ވޯޓު
5. އަލްފާޟިލް އަލީ ރިފާޒް އަލިވާގެ ށ.ކަނޑިތީމް 02 ވޯޓު
6. އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ހާމިދު ހީނާމާގެ ށ.ކަނޑިތީމް 14 ވޯޓު

ވޯޓު ދިން މީހުންގެ ޖުމްލަ: 14
ބާޠިލް ވޯޓު: 0

ށ.ކަނޑިތީމް ގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. އަލްފާޟިލް އާދަމް އަލީ ހީނާގެ ށ.ކަނޑިތީމް 80 ވޯޓު
2. އަލްފާޟިލް ޢަލީ ފިޒާން ގުލްފާމުގެ ށ.ކަނޑިތީމް 86 ވޯޓު
3. އަލްފާޟިލާ އިނާޔާ އަލީ ޝާކިރު ނަފާ ށ.ކަނޑިތީމް 91 ވޯޓު
4. އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޒުހައިރު އަމާޒް ށ.ކަނޑިތީމް 78 ވޯޓު
5. އަލްފާޟިލް އަލީ ރިފާޒް އަލިވާގެ ށ.ކަނޑިތީމް 33 ވޯޓު
6. އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ހާމިދު ހީނާމާގެ ށ.ކަނޑިތީމް 94 ވޯޓު

ވޯޓު ދިން މީހުންގެ ޖުމްލަ: 97
ބާޠިލް ވޯޓު: 02

ހއ. ކެލާގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޤާސިމް ހީނާމާގެ ހއ.ކެލާ 92 ވޯޓޫ
2. އަލްފާޟިލް ޙަސަން މަމްދޫޙް އަސްދޫ ހއ.ކެލާ 122 ވޯޓު
3. އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް ޝަބްނަމްގެ ހއ.ކެލާ 110 ވޯޓު
4. އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޒުބައިރު ރޭއަލިވާގެ ހއ.ކެލާ 136 ވޯޓު
5. އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަރީފް ޗަމަން ހއ.ކެލާ 138 ވޯޓު
6. އަލްފާޟިލާ ހައުލަތު މާހިރާ ދިއްގާމާގެ ހއ.ކެލާ 106 ވޯޓު
ބާޠިލް ވޯޓު: 1

މާލޭގައި ބެހެއްޓި ކެލާ ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޤާސިމް ހީނާމާގެ ހއ.ކެލާ 12 ވޯޓޫ
2. އަލްފާޟިލް ޙަސަން މަމްދޫޙް އަސްދޫ ހއ.ކެލާ 7 ވޯޓު
3. އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް ޝަބްނަމްގެ ހއ.ކެލާ 12 ވޯޓު
4. އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޒުބައިރު ރޭއަލިވާގެ ހއ.ކެލާ 13 ވޯޓު
5. އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަރީފް ޗަމަން ހއ.ކެލާ 13 ވޯޓު
6. އަލްފާޟިލާ ހައުލަތު މާހިރާ ދިއްގާމާގެ ހއ.ކެލާ 13 ވޯޓު
ބާޠިލް ވޯޓު: 2

ދެއްވަދޫގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ނަތީޖާ

1. އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ތައުފީޤް ލައިނޫފަރުމާގެ ގއ. ދެއްވަދޫ 123 ވޯޓު
2 އަލްފާޟިލް ޙަސަން ނާޒިމް ރޯޒްމީޑް ގއ. ދެއްވަދޫ 79 ވޯޓު
3 އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ރާމިޒް ހިކިހުވަނދުމާގެ ގއ. ދެއްވަދޫ 66 ވޯޓު
4 އަލްފާޟިލް ސައުދުﷲ ލަތީފް ޕެންޒީމާގެ ގއ. ދެއްވަދޫ 95 ވޯޓު
5 އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު މުޢީން ދެކޮނުގެ ގއ. ދެއްވަދޫ 94 ވޯޓު
6 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަވާދު ސީގެސްޓް ގއ. ދެއްވަދޫ 101 ވޯޓު
7 އަލްފާޟިލް ސައީދު އިބްރާހީމް ދީދީ ނޮވެލްޓީ ގއ.ދެއްވަދޫ 99 ވޯޓު

މާލޭގައި ބެހެއްޓި ދެއްވަދޫ ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

. އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ތައުފީޤް ލައިނޫފަރުމާގެ ގއ. ދެއްވަދޫ 109 ވޯޓު
2 އަލްފާޟިލް ޙަސަން ނާޒިމް ރޯޒްމީޑް ގއ. ދެއްވަދޫ 59 ވޯޓު
3 އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ރާމިޒް ހިކިހުވަނދުމާގެ ގއ. ދެއްވަދޫ 61 ވޯޓު
4 އަލްފާޟިލް ސައުދުﷲ ލަތީފް ޕެންޒީމާގެ ގއ. ދެއްވަދޫ 82 ވޯޓު
5 އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު މުޢީން ދެކޮނުގެ ގއ. ދެއްވަދޫ 94 ވޯޓު
6 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަވާދު ސީގެސްޓް ގއ. ދެއްވަދޫ 90 ވޯޓު
7 އަލްފާޟިލް ސައީދު އިބްރާހީމް ދީދީ ނޮވެލްޓީ ގއ.ދެއްވަދޫ 75 ވޯޓު

މާލޭގައި ބެހެއްޓި ތ.ކިނބިދޫ ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. އަލްފާޟިލް ޢަލީ ރަމީޒް ރަވީނާ ތ.ކިނބިދޫ 11 ވޯޓު
2. އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު އާރިފް ގުލްފާމުގެ ތ.ކިނބިދޫ 16 ވޯޓު
3. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަސީމް އަތަގަސްދޮށުގެ ތ.ކިނބިދޫ 21 ވޯޓު
4. އަލްފާޟިލާ ޒުބައިދާ މުޙަންމަދު ކޯމީލިޔާ ތ.ކިނބިދޫ 13 ވޯޓު
5. އަލްފާޟިލް ޙަސަން ރަޝީދު އާކާޝް ތ.ކިނބިދޫ 9 ވޯޓު
6. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދުފުޅު ޖަނަވަރީގެ ތ.ކިނބިދޫ 3 ވޯޓު
7. އަލްފާޟިލް މޫސާ ހަލީމް އަސަރީގެ ތ.ކިނބިދޫ 15 ވޯޓު
8. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ވަހީދު ވައިލެޓްހައުސް ތ.ކިނބިދޫ 19 ވޯޓު
9. އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް ސަންޝައިން ތ.ކިނބިދޫ 1 ވޯޓު
10. އަލްފާޟިލް ޙަސަން މުޙައްމަދު ހަވީރީހިޔާ 22 ވޯޓު

ތ.ކިނބިދޫގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

. އަލްފާޟިލް ޢަލީ ރަމީޒް ރަވީނާ ތ.ކިނބިދޫ 72 ވޯޓު
2. އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު އާރިފް ގުލްފާމުގެ ތ.ކިނބިދޫ 58 ވޯޓު
3. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަސީމް އަތަގަސްދޮށުގެ ތ.ކިނބިދޫ 133 ވޯޓު
4. އަލްފާޟިލާ ޒުބައިދާ މުޙަންމަދު ކޯމީލިޔާ ތ.ކިނބިދޫ 45 ވޯޓު
5. އަލްފާޟިލް ޙަސަން ރަޝީދު އާކާޝް ތ.ކިނބިދޫ 108 ވޯޓު
6. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދުފުޅު ޖަނަވަރީގެ ތ.ކިނބިދޫ 81 ވޯޓު
7. އަލްފާޟިލް މޫސާ ހަލީމް އަސަރީގެ ތ.ކިނބިދޫ 110 ވޯޓު
8. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ވަހީދު ވައިލެޓްހައުސް ތ.ކިނބިދޫ 35 ވޯޓު
9. އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް ސަންޝައިން ތ.ކިނބިދޫ 83 ވޯޓު
10. އަލްފާޟިލް ޙަސަން މުޙައްމަދު ހަވީރީހިޔާ 134 ވޯޓު

މާލޭގައި ބެހެއްޓި ގއ.ކޮލަމާފުށީ ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ އަތީފް އަސްރުވިލާ ގއ. ކޮލަމާފުށި 68 ވޯޓު
2 އަލްފާޟިލާ ގީތާ ޖަމާލު ލީނާ މަންޒިލް ގއ. ކޮލަމާފުށި 30 ވޯޓު
3 އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ރިފްޝާން ޒުހުރީ ރަތްވިލާގެ ގއ. ކޮލަމާފުށި 52 ވޯޓު
4 އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް އަލީމް ރޯޅި ގއ. ކޮލަމާފުށި 63 ވޯޓު
5 އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ސައީދާ އަތިރީގެ ގއ. ކޮލަމާފުށި 27 ވޯޓު
6 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އާދިލް ތިނަދޫގެ ގއ. ކޮލަމާފުށި 41 ވޯޓު
7 އަލްފާޟިލް ރިޔާޒު ޙުސައިން ނިވައިދޮށުގެ ގއ. ކޮލަމާފުށި 51 ވޯޓު
8 އަލްފާޟިލް ނަސީމް މުހައްމަދު ގަސްދޮށުގެ ގއ. ކޮލަމާފުށި 47 ވޯޓު
9 އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ތަޢުފީޤް ކީރަންމާގެ ގއ. ކޮލަމާފުށި 73 ވޯޓު
10 އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ޒާހިރު ވިލާ ގއ. ކޮލަމާފުށި 29 ވޯޓު
11 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޖަމީލް މަސްތަކާގެ ގއ. ކޮލަމާފުށި 97 ވޯޓު
12 އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އާދަމް ރަތްވެލި ގއ. ކޮލަމާފުށި 42 ވޯޓު

ކޮލަމާފުށީގައި ބެހެއްޓި ގއ.ކޮލަމާފުށީ ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ އަތީފް އަސްރުވިލާ ގއ. ކޮލަމާފުށި 174 ވޯޓު
2 އަލްފާޟިލާ ގީތާ ޖަމާލު ލީނާ މަންޒިލް ގއ. ކޮލަމާފުށި 94 ވޯޓު
3 އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ރިފްޝާން ޒުހުރީ ރަތްވިލާގެ ގއ. ކޮލަމާފުށި 193 ވޯޓު
4 އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް އަލީމް ރޯޅި ގއ. ކޮލަމާފުށި 165 ވޯޓު
5 އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ސައީދާ އަތިރީގެ ގއ. ކޮލަމާފުށި 116 ވޯޓު
6 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އާދިލް ތިނަދޫގެ ގއ. ކޮލަމާފުށި 125 ވޯޓު
7 އަލްފާޟިލް ރިޔާޒު ޙުސައިން ނިވައިދޮށުގެ ގއ. ކޮލަމާފުށި 181 ވޯޓު
8 އަލްފާޟިލް ނަސީމް މުހައްމަދު ގަސްދޮށުގެ ގއ. ކޮލަމާފުށި 123 ވޯޓު
9 އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ތަޢުފީޤް ކީރަންމާގެ ގއ. ކޮލަމާފުށި 186 ވޯޓު
10 އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ޒާހިރު ވިލާ ގއ. ކޮލަމާފުށި 163 ވޯޓު
11 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޖަމީލް މަސްތަކާގެ ގއ. ކޮލަމާފުށި 212 ވޯޓު
12 އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އާދަމް ރަތްވެލި ގއ. ކޮލަމާފުށި 113 ވޯޓު

ގއ. ދާންދޫގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. އަލްފާޟިލް ޝުއައިބު އަބްދުﷲ ކަކާގެ ގއ.ދާންދޫ 107 ވޯޓު
2. އަލްފާޟިލް މިފްރާޙް އަލީލް ފިނިފެންމާގެ ގއ.ދާންދޫ 132 ވޯޓު
3. އަލްފާޟިލް ފާރިޝް މުޙައްމަދު މިސްކިތްދޮށުގެ ގއ.ދާންދޫ 87 ވޯޓު
4. އަލްފާޟިލާ ނާސިހާ ހުސައިން ކާރނޭޝަންވިލާ ގއ.ދާންދޫ 63 ވޯޓު
5. އަލްފާޟިލް އިމްރާން ވަހީދު ދަނޑިގެ ގއ.ދާންދޫ 110 ވޯޓު
6. އަލްފާޟިލާ ނަސްރާ އަލީ ބްލުނިޔާގެ ގއ.ދާންދޫ 86 ވޯޓު
7. އަލްފާޟިލާ ފަޒްނާ އާދަމް އާމުލީގެ ގއ.ދާންދޫ 103 ވޯޓު
8. އަލްފާޟިލް ގައިސް އިސްމާޢީލް އަންޑަރޕޫލްގެ ގއ.ދާންދޫ 51 ވޯޓު

* ދާންދޫގެ ވޯޓު ފޮއްޓެއް މާލޭގައި ބަހައްޓާފައެއް ނުވެއެވެ.