ލައިވް އަޕްޑޭޓް: ތަޢުލީމާބެހޭ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު “ދިވެހި ޢިލްމުވެރިން – ދިވެހިންގެ ވިސްނުން ރާއްޖޭގެ އަސްދަނޑިން ބޭރަށް” ޤައުމީ ފެންވަރުގައި އިފްތިތާޙް ކުރުން

highered.naifaru8
ޅ. ނައިފަރު

highered.ale8
މާލެ ސިޓީ

highered.felidhoo3
ވ. ފެލިދޫ

highered.nolhivaram4
highered.nolhivaram3
highered.nolhivaram2
highered.nolhivaram
ހދ. ނޮޅިވަރަމް

highered.dhiggaru5
highered.dhiggaru3
ދިއްގަރު

– “މަތީތައުލީމް ހާސިލް ކުރާން ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ ކޯސްފީ ދައްކައިދޭނީ ސަރުކާރުން” ރައީސް ނަޝީދު

– “އޯލެވެލް ނިމުމުން ކިޔެވުން ނިންމާލަން ދޫކޮށް ލެވޭކަށް ނެތް އެހެންކަމުން މަތީތައުލީމް ހޯދަން ބޭނުންވާ އެއްވެސް ކުއްޖަކު ކިރިޔާ ފާސްވިއަސް އެކުއްޖާއަށް އެފުރުސަތު ލިބޭނެ” ރައީސް ނަޝީދު

– “އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގެ ތައުލީމުގެ ޚާއްޞަކޮށް މަތީ ތައުލީމުގެ ރަންޒަމާނެއް އުފެއްދުން”ރައީސް ނަޝީދު

highered.naifaru6
ރައީސް ނަޝީދު ޅ. ނައިފަރުގަ ތައުލީމާބެހޭ ސިޔާސަތު އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވަނީ

– ޑިގްރީ ފެންވަރުގެ 300 ސައެންސް ޓީޗަރުން ،300 ޤުރުއާން މުދައްރިސުން ، ޑިގްރީ ފެންވަރުގެ 500 ނަރުހުންނާއި، 200 ފާމަސިސްޓުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ފެށުން”

– “ރަށަށް ބޭނުންވާނޭ ތައުލީމީ ފުރުސަތު ކަނޑައަޅާނީ ރަށު ކައުންސިލް ތަކުން ކަމަށް ހަދައިދޭނަން”ރައީސް ނަޝީދު

– “ރަށުގައި ތިބި ޑިގްރީ ފެންވަރުގައި ތިބި މީހުން ރަށުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަދައި ބޭރު މީހުންނަށް މިހާރު ކުރާ ހޭދަ އެމީހުންނަށް ކުރެވޭނޭގޮތް ހަދާނަން”ރައީސް ނަޝީދު

– “މިހާރު ތިބި ސޮކޫލް ދާއިރާގެ ފަންނީ މުއައްޒަފުންގެ އިލްމު ތާޒާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގޭނެ”

– “ކުރިއަރާފައިވާ ކޮމްޕިއުޓަރ އިލްމުގެ ފަންދު ދަސްކޮށްދިނުމަށް ސޮފްޓް ވެއަރ ސެންޓަރެއް ޤާއިމް ކުރާނަން”ރައީސް ނަޝީދު

highered.felidhoo2
ވ. ފެލިދޫގައި މަޖިލިސް މެމްބަރ މުޙައްމަދު ރަޝީދު ސިޔާސަތުގެ މައުލޫމާތު ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވަނީ

– “ކުރިއަށް އޮތް ފަސްއަހަރު ތެރޭގައި ސްޕޯޓސް ކޮލެޖެއް ޤާއިމް ކުރާނަން”ރައީސް ނަޝީދު

– “މަސްވެރިކަމުގެ އިލްމު ފައްކާކުރުމަށް ފިޝަރީޒް އިންސްޓިޓިްއުޓެއް ޤާއިމް ކުރާނަން” ރައީސް ނަޝީދު

– “ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން އުފެއްދުމަށް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރެއްގައި ރަންގަޅަށް ހިނގާ މެޑިކަލް ކޮލެޖެއް ޤާއިމް ކުރާނަން” ރައީސް ނަޝީދު

higheredkolamaafushi3
ކޮލަމާފުށީގައި ސިޔާސަތު އިފްތިތާޙް ކުރެވުމަށް މަޖްލީސް މެމްބަރ އިބްރާޙިމް ރަޝީދު

– “އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ ބޯޓުދަތުރު ކުރަންދާ މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް މެރިޓައިމް ސެންޓަރެއް ޤާއިމް ކުރާނަން” ރައީސް ނަޝީދު

– ” ބޯޓު ބަންނަން ދަސްކޮށްދޭ ސެންޓަރެއް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރެއްގައި ޤާއިމް ކުރާނަން” ރައީސް ނަޝީދު

– ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔަވައިދޭ މާއްދާތައް އިތުރުކޮށް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް ފެކަލްޓީ މިހާރަށްވުރެ ތަރައްޤީކޮށް ފުޅާ ކުރާނަން” ރައީސް ނަޝީދު

– “ނައިފަރުގައި މަތީ ތައުލީމްގެ ފުރުސަތު ހުޅުވިގެން ދާނެ” ރައީސް ނަޝީދު

highered.naifaru5
ނައިފަރުގައި ސިޔާސަތު އިފްތިތާޙް ކުރަން ފަށައިފ

– ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމާއި ދިވެހި ޤާނޫނީ ހަޔާތާއި ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމަށް ނައިފަރުން ވަނީ ވަރަށްބޮޑު ހިއްސާއެއް ކޮށްފައި އަޅުގަނޑަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް މިސިޔާސަތު ނައިފަރުގައި އިފްތިތާހް ކުރެވޭތީ

– އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ މަތީ ތައުލީމަށް ދެވޭނެ ފުރުސަތު ހަނިވެފައި އޮތުން – ރައީސް ނަޝީދު

– ” ރާއްޖެއަށް އޮތް އެންމެބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުމަކީ މަތީތައުލީމަށް ާނެ ފުރުސަތު ކުޑަވުން އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތަކީ މިހަތަރު ޕަސެންޓުން 40 ޕަސެންޓަށް 5 އަހަރު ތެރޭގައި ޖެއްސުން” ރައީސް ނަޝީދު

– މިހާރު ރާއްޖޭގައި ހަތަރު ޕަސެްނޓް ކުދިންނަށްވެސް މަތީ ތައުލީމް ނުލިބޭ: ރައީސް

– ހަޤީގީ ތަރައްޤީ އަކީ އިންސާނާއަށް ވާއެއްޗެއް – ރައީސް ނަޝީދު

– “ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީން ކުރުމަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު ސްޕޯޓްސް ކޮލެޖެއް ޤާއިމް ކުރުން”

highered.vaahoo2
ގދ. ވާދޫ

– “ފެންވަރު ރަނގަޅު ފިޝަރީޒް އިންސްޓިޓިއުޓެއް ޤާއިމް ކުރުން”

highered.dhiggaru2
މ. ދިއްގަރުގަ ރައްޔިތުން ޖަމާވަނީ

– “ފެންވަރު ރަނގަޅު މެޑިކަލް ކޮލެޖެއް ޤާއިމް ކުރުން”

– “ފެންވަރު ރަނގަޅު މެރިޓައިމް ޓްރޭނިންގ ދޭނެ މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރުން”

highered.kudahuvadhoo2
ދ. ކުޑަހުވަދޫ ތައްޔާރު ވެފައި

highered.male4
މާލެ ސިޓީ މަންދޫ ކޮލެޖް ހޯލުގައި މިއަދުގެ ސިޔާސަތު އިފްތިތާޙް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވެފައި

– “ބޯޓުބަނުމުގެ ޚާއްޞަ ސެންޓަރެއް ހަދާ އެތަނުގެ ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތު ފުޅާކުރުން”

– “ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް ފެކަލްޓީ އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް މި ރޮނގުން މަތީ ތައުލީމް ހާސިލް ކުރުމުގެ ފުރުސަތުތައް ފުޅާކުރުން”

highered.dhiggaru
މ ދިއްގަރު ތައުލީމީ ސިޔާސަތު އިފްތިތާހް ކުރުމަށް ތައްޔާރު ވަނީ

– “އެމްޑީޕީގެ ދެންއޮތް ދައުރެއްގައި އިތުރު 2 ދަނާލު ޤާއިމު ކުރާނެ”

highered.magoohoo4
highered.magoohoo3
highered.magoohoo2
highered.magoohoo
ފ މަގޫދޫގައިވެސް މިހާރު ވަނީ ތައުލީމީ ސިޔާސަތު އިފްތިތާހް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވެފައި.

highered.naifaru4
ރައީސް ނަޝީދަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ގިނަ އަންހެންވެރިން ނިކުމެ އެބަތިބި

– ނައިފަރުގެ ގިނަ އާއްމު ރައްޔިތުންވަނީ ރައީސް ނަޝީދަށާއި ޓީމަށް މަރްޙަބާ ދެންނެވުމަށް މަގުތަކަށް ނިކުމެފައި

– ރައީސް ނަޝީދަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުމަށް އެއްވެ ތިބި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކާ ރައީސް ނަޝީދު ގެންދަވަނީ ސަލާމް ކުރައްވަމުން.

– ކުރިއާ ޚިލާފަށް ނައިފަރުން ފެންނަނީ ވަރަށް ތަފާތު މަންޒަރެއް

– ނައިފަރު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައި. ހީވަނީ ކާނިވަލެއްހެން

highered.naifaru3
highered.naifaru2
ނައިފަރު

– ރައީސް ނަޝީދު ނައިފަރަށް ވަޑައިގަންނަވައިފި

highered.naifaru
ޅ. ނައިފަރުގެ ޓީމު

highered.guraidhoo3
ކ. ގުރައިދޫ

higheredkolamaafush3i
ގއ ކޮލަމާފުށި ތައްޔާރުވަނީ

highered.kudahuvadhoo
ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި ތައުލީމާބެހޭ ސިޔާސަތު އިފްތިތާޙް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

highered.vaadhoo
ގދ. ވާދޫގެ ތައްޔާރީތައް

highered.guraidhoo2
ތައުލީމާބެހޭ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު އިފްތިތާޙް ކުރެއްވުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޓީމު ކ. ގުރައިދޫގައި

highered.fuvammulaku
މާބެހޭ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު އިފްތިތާޙް ކުރެއްވުމަށް ޕާޓީގެ ޗެއަރޕާސަން ޏ. ފުވައްމުލަކުގަ

highered.male3
highered.male2
މާލެ ސިޓީ ތައްޔާރުވަނީ

highered.guraidhoohoo
ކ. ގުރައިދޫގަ މިއަދުގެ ތައުލީމު ސިޔާސަތު އިފްތިތާޙް ކުރުމަށް ތައްޔާރު ކުރަނީ

higheredkolamaafushi
ގއ. ކޮލަމާފުށި

highered.male
މާލެ ސިޓީގައި ތައުލީމާބެހޭ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު އިފްތިތާޙް ކުރުމަށް މަންދު ކޮލެޖް ހޯލް ތައްޔާރު ކުރަނީ

highered.mathiveri
އއ. މަތިވެރީގައި ތައުލީމާބެހޭ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު އިފްތިތާޙް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

highered.hithaadhoo
ބ. ހިތާދޫގައި ތައުލީމާބެހޭ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު އިފްތިތާޙް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

highered.felidhoo
ވ. ފެލިދޫގައި ތައުލީމާބެހޭ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު އިފްތިތާޙް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

0d1d30afa9ec7b7b59a27b2414eae392