ޚާއްޞަ ދަންނަވާލުމެއް

ދަންނަވާލުމެއް

އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ބާއްވާ “ބްރޫޓާލިޓީ/އަނިޔާ،” ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ މައުރަޒް އޯގަސްޓް 2012 ގެ 27، 28 29 ގައި އޮންނާނެ. ވީމާ މި މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފޮޓޯގްރާފަރުން،މިއުޒިކް ގްރޫޕްތަކުން، އާރޓް ރައިޓަރުން، ވީޑިއޯގްރާފަރުން، ކުރެހުންތެރިން، ޑްރާމާ ކުޅުންތެރިން، އިލަސްޓްރޭޓަރުން، ސްކަލްޕްޗަރުން، އަދިވެސް މީގެ އިތުރުން މި މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުން، މި ހިގާ އޯގަސްޓް މަހުގެ 18 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދުރު 12 ގެ ކުރިން 7796299 އާ ގުޅުއްވުންއެދެމެވެ.

16 އޯގަސްޓް 2012