ދިވެހި އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ހެލްތު އިންޝުރަންސްގެ ދަށުން ހިލޭ ބޭސް ފަރުވާ ލިބޭ ނިޒާމް އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު ހަވީރު އޮންނާނެ

ދިވެހި އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ހެލްތު އިންޝުރަންސްގެ ދަށުން ހިލޭ ބޭސް ފަރުވާ ލިބޭ ނިޒާމް އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު (22 ޑިސެމްބަރު 2011) ހަވީރު 4:30ގައި އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި އޮންނާނެއެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ.