އިއުލާނު: އެމް.ޑީ.ޕީ އިންތިޚާބު 2011ގެ ހުސް މަގާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

13 މާޗް 2011 (އާދީއްތަ)
MDP/2011-007

30އޭޕްރިލް 2011 ވާ ހޮނިހިރުދުވަހުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބު ގައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަގާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންނަށް ވަނީ އަލުން ހުޅުވާލެވިފައެވެ. ވީމާ، މިމަޤާމްތަކަށް އެދިލައްވާ ބޭފުޅުން ސިޓީއަކުން 17 މާރޗް 2011 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00 ގެ ކުރިން އެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓަށްހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

1. ށ. ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ރައީސް
2. މާލެ ސިޓީގެ ނައިބް ރައީސް