ނޫސް ބަޔާން

އެމްޑީޕީ ދިއްދޫ ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
އެމްޑީޕީ ދިއްދޫ ދާއިރާ އޮފީސް ހއ ދިއްދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ ނަންބަރު: MDP/A04/NS/2021-001 6 މޭ 2021 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ރައްޔިތުން މަޖްލިސްގެ ރައީސް އަދި މިޕާޓީގެ ރައީސް ، ރައީސް މުޙައްމަދު […]
އެމްޑީޕީ ހިންނަވަރު ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ފުރާނަފުޅަށް ނުރައްކާވާ ގޮތަށް މިރޭ އެމަނިކުފާނަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޢުދުވާނީ ހަމަލާ އެމް.ޑީ.ޕީ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ އެންމެހައި މެމްބަރުންގެ ނަމުގައި އެންމެ […]
އެމްޑީޕީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
MDP-TH01 01/21 ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ހަށިކޮޅަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ނިރުބަވެރި ހަމަލާ ތުލުސްދޫ ދާއިރާއިން އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުއްވެރި ކުރަމެވެ. […]
އެމްޑީޕީ ފުނަދޫ ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދެވުނު ޓެރަރިޒަމްގެ ހަމަލާ ކުއްވެރިކުރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި އެމް.ޑީ.ޕީ.ގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް، 6 މެއި 2021 ވަނަ […]
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި އެމް.ޑީ.ޕީ.ގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް، 6 މެއި 2021 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ އިރާކޮޅު ދެވުނު ޓެރަރިޒަމްގެ ހަމަލާ، ށ.ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ […]
އެމް.ޑީ.ޕީ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމް ޑީ ޕީ) ގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް، 06 މޭ 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ […]
އެމް.ޑީ.ޕީ މާމިގިލި ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
އެމް.ޑީ.ޕީ މާމިގިލި ދާއިރާ އދ.މާމިގިލި, ދިވެހިރާއްޖެ. ރައްޔިތުން މަޖްލިސްގެ ރައީސް, ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ހަށިކޮޅަށް އަމާޒުކޮށް މިރޭ ދެވުނު ޓެރަރިޒަމްގެ ހަމަލާއާ ގުޅޭ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރައީސް ރައީސް […]
އެމްޑީޕީ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
އެމްޑީޕީ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ ރަސްމާދޫ، އިންނަމާދޫ، އިނގުރައިދޫ، ފައިނު، ކިނޮޅަސް ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިމޮކްރެޓިކް ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން މާލޭގެ މެދުގައި ބޮމެއް […]
އެމްޑީޕީ މިލަންދޫ ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
އެމްޑީޕީ ށ.މިލަންދޫ ދާއިރާ ށ.މިލަންދޫ ދިވެހިރާއްޖެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ހަށިކޮޅަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ ކުއްވެރިކުރުން މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންމަޖިލިސްގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ހަށިކޮޅަށް […]
އެމް.ޑީ.ޕީ ވިލިމާލެ ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
އެމް.ޑީ.ޕީ ވިލިމާލެ ދާއިރާ ކ.މާލެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދެވުނު ޓެރަރިޒަމްގެ ހަމަލާ ކުއްވެރިކުރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި އެމް.ޑީ.ޕީ.ގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް، […]
1 3 4 5 6 7 8 9 119