ނޫސް ބަޔާން

އެމްޑީޕީ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ގެ ރައީސް އަދި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދިން ޓެރަރިޒަމްގެ ހަމަލާ ކުއްވެރިކޮށް ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ރައީސް ހުސެން ޝަހީމްގެ ފަރާތުން ނެރޭ […]
ވިލިފުށި ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި މިޕާޓީގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދީފައިވާ ނުރައްކާތެރި ޓެރަރިޒަމްގެ ހަމަލާ އަޅުގަނޑު އަމިއްލަ ނަމުގައި އާއި ވިލުފުށި ދާއިރާގެ ބުރުނި، ވިލުފުށި އަދި މަޑިފުށީގެ މިޕާޓީގެ […]
އެމް.ޑީ.ޕީ ވެލިދޫ ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން
MDPVD-001-2021 އެމް.ޑީ.ޕީ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދީފަޢީވާ ޓެރަރިސްޓް ޙަމަލާ ކުށްވެރިކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީ ވެލިދޫ ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން އެމް.ޑީ.ޕީ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްގެ […]
އެމް.ޑީ.ޕީ ކެޔޮދޫ ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
އެމް.ޑީ.ޕީ ކެޔޮދޫ ދާއިރާ ވ.ކެޔޮދޫ، ދިވެހިރާޢްޖެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި އެމް.ޑީ.ޕީ.ގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް، 6 މެއި 2021 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ވެރިރައް މާލޭސިޓީގައި […]
އެމް.ޑީ.ޕީ ކަނޑިތީމު ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
ނަމްބަރ: MDP/C/2021/01 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ ކުށްވެރިކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީ ކަނޑިތީމު ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން ދިވެހި […]
އެމްޑީޕީ ދިއްދޫ ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
އެމްޑީޕީ ދިއްދޫ ދާއިރާ އޮފީސް ހއ ދިއްދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ ނަންބަރު: MDP/A04/NS/2021-001 6 މޭ 2021 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ރައްޔިތުން މަޖްލިސްގެ ރައީސް އަދި މިޕާޓީގެ ރައީސް ، ރައީސް މުޙައްމަދު […]
އެމްޑީޕީ ހިންނަވަރު ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ފުރާނަފުޅަށް ނުރައްކާވާ ގޮތަށް މިރޭ އެމަނިކުފާނަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޢުދުވާނީ ހަމަލާ އެމް.ޑީ.ޕީ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ އެންމެހައި މެމްބަރުންގެ ނަމުގައި އެންމެ […]
އެމްޑީޕީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
MDP-TH01 01/21 ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ހަށިކޮޅަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ނިރުބަވެރި ހަމަލާ ތުލުސްދޫ ދާއިރާއިން އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުއްވެރި ކުރަމެވެ. […]
އެމްޑީޕީ ފުނަދޫ ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދެވުނު ޓެރަރިޒަމްގެ ހަމަލާ ކުއްވެރިކުރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި އެމް.ޑީ.ޕީ.ގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް، 6 މެއި 2021 ވަނަ […]
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި އެމް.ޑީ.ޕީ.ގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް، 6 މެއި 2021 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ އިރާކޮޅު ދެވުނު ޓެރަރިޒަމްގެ ހަމަލާ، ށ.ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ […]
1 2 3 4 5 6 7 8 118