ނޫސް ބަޔާން

އދ. ގެ 76 ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމު ދިވެހިރާއްޖެ ކާމިޔާބުކޮށް، އޮނަރަބަލް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު އެ މަޤާމަށް ހޮވިވަޑައިގެންފައިވާތީ، އެމް.ޑީ.ޕީ އިން ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވަން
އދ. ގެ 76 ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމު ބޮޑުތަފާތަކުން ދިވެހިރާއްޖެ ކާމިޔާބުކޮށް، ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އޮނަރަބަލް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު އެ މަޤާމަށް ހޮވިވަޑައިގެންފައިވާތީ، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ.) އިން […]
ރައީސް ނަޝީދުގެ ސިކިޔުރިޓީއާ ބެހޭގޮތުން ފޮރުވިގެންހުރި ފަރާތަކާ ޙާވާލާދީ “މިހާރު” ނޫހުން އެ މަނިކުފާނަށް އިތުރަށް ފުރައްސާރައަކަށް ވާގޮތަށް ޕްރޮޕަގެންޑާ ފަތުރާފައިވާތީ އެކަން ހަރުއަޑުން ކުށްވެރިކުރުން
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ.) ގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލުމަށް 6 މޭ ގައި ދިން ޓެރަރިސްޓް ޙަމަލާއިން ލިބިވަޑައިގެންނެވި ބޮޑެތި ޒަޙަމްތަކާއި އަނިޔާތަކަށް ފަރުވާ […]
ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ އަލް އަމީރު މުޙައްމަދު ނޫރައްދީން އަވަހާރަވުމުގެ ފުން ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވުން
ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ އަލް އަމީރު މުޙައްމަދު ނޫރައްދީން އަވަހާރަވުމުގެ ފުން ހިތާމައިގައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ.) ބައިވެރިވަމެވެ. އަލް އަމީރު މުޙައްމަދު ނޫރައްދީން އަވަހާރަވުމަކީ ދިވެހި ދައުލަތަށާއި މުޅި ދިވެހި […]
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރ އަޙްމަދު ޢީސާގެ މައްޗަށް ގެވެށިއަނިޔާގެ ސީރިއެސް ތުޙުމަތުތަކެއް ކުރެވިފައިވާތީ، އެ ޢަމަލާ މެދު ކަންބޮޑުވެ، އެކަން ހަރުއަޑުން ކުށްވެރިކުރާހިނދު، އަވަސް އިންސާފުވެރި ތަޙްޤީޤެއް ކޮށްދެއްވުމަށް ގޮވާލުން
ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެމްބަރ އަޙްމަދު ޢީސާގެ މައްޗަށް ގެވެށިއަނިޔާގެ ކުށްތަކެއްގެ ސީރިއެސް ތުޙުމަތުތަކެއް ކުރެވިފައިވާތީ، އޭނާގެ މައްޗަށް ތުޙުމަތުކުރެވޭ އެ ޢަމަލާ މެދު ކަންބޮޑުވެ، އެކަން ހަރުއަޑުން ކުށްވެރިކުރާހިނދު، އެ […]
އެމްޑީޕީ އުނގޫފާރު ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
އެމްޑީޕީގެ ފަޚުރުވެރި ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ނުރައްކާތެރި ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރަމެވެ. އަދި އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގެ ފަރުވާތެރިކަމާއި ސީރިއަސްކަން އެކުލެވޭ ބޮޑު ޤައުމީ […]
ފޮނަދޫ ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
ރައްޔިތުން މަޖިލީގެ ރައީސް އަދި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ‏ހަށިކޮޅަށް އަމާޒުކޮށް ދެވުނު ޓެރަރިޜަމް ހަމަލާ ކުށްވެރިކުކޮށް ފޮނާދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް ނެރޭ ނޫސްބަޔާން 6 މެއި ގެ […]
ގުރައިދޫ ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
ކ.ގުރައިދޫ ދާއިރާ ކ.ގުރައިދޫ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދީފައިވާ ނިރުބަވެރި ހަމަލާ ކުށްވެރިކޮށް ކ.ގުރައިދޫ ދާއިރާއިންނެރޭ ނޫސްބަޔާން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި މިޕާޓީގެ ރައީސް، […]
ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
ިދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލުމަށް 6 މެއި 2021 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ދިން ޓެރަރިސްޓް ޙަމަލާ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާއިން ހަރުކަށި އިބާރާތުން […]
އެމްޑީޕީ ގަމު ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
އެމްޑީޕީ ގަމު ދާއިރާގެ އޮފީސް ލ. ގަން، ދިވެހި ރާއްޖެ އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ހަށިކޮޅަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޓެރަރިޒަމްގެ ހަމަލާ ކުށްވެރިކުރުން އެމްޑީޕީގެ ރައީސް […]
އެމްޑީޕީ އިހަވަންދޫ ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
IHV-MDP /2021/01 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ރައީސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް، 6 މެއި 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ދެވުނު ޓެރަރިޒަމްގެ ހަމަލާ، އެމް.ޑީ.ޕީ އިހަވަންދޫ […]
1 2 3 4 5 6 7 8 120