ނޫސް ބަޔާން

ފަނޑިޔާރުގެ ސާފުކޮށް، އިސްލާޙުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެހައި އެހީތެރިކަންދީ، އެ މަސައްކަތުގައި އެމް.ޑީ.ޕީ. ދެމިއޮންނާނޭކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވަން
މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި، ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދަވާފައިވާ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށް ބޭއްވެވި ނޫސް ކޮންފަރެންސްގައި، ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޙާލަތު ގޯސްވެފައިވާ މިންވަރު އިތުރަށް ހާމަކުރައްވަމުން ދެއްވި މަޢުލޫމާތާ […]
ނޫސްބަޔާން
2019 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާނެ ކެނޑިޑޭޓުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީ އިންތިޚާބާގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ ބެލުމަށް އެކުލަވާލި ކޮމިޓީއަށް، ނ.ކެނދިކުޅުދޫން ހުށަހެޅުނު މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން […]
ނޫސްބަޔާން
އެމް.ޑީ.ޕީ.ގެ މެންބަރެއްކަމުގައިވާ އިބްރާހީމް ރަޝީދު ތަންފީޒުކުރަމުން ދިޔަ އަދަބު ލުޔިކޮށްދޭން ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ނިންމެވި ނިންމެވުމަކީ 2016 ވަނަ އަހަރު ކްލެމެންސީ ބޯޑުން އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް ލުޔެއް ދޭން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ތަންފީޛުނުކޮށް ރައީސް ޔާމީން […]
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލުން
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމާއި، އެ މައްސަލައިގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުންނާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތައް އަލުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވައި ދެއްވުން އެދި މި […]
އުމުރުން 14 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައި މަރާލާފައިވާތީއާއި، ޢަބްދުﷲ ޔާމިނުގެ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ހަށިފުރާނައިގެ ރައްކާތެރިކަން ގެއްލުވާލާފައިވާތީ ކަންބޮޑުވުން
މާލޭގައި ރޭގެ ވަގުތެއްގައި އަނެއްކާ ވެސް ވަޅި ހަރައި އުމުރުން އެންމެ 14 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖަކު މަރާލާފައިވާތީއާއި، ކުޑައެއް ބޮޑެއް ތަފާތުނުވާނޭ ގޮތަށް ޢަބްދުﷲ ޔާމިނުގެ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ހަށިފުރާނައިގެ ރައްކާތެރިކަން ގެއްލުވާލައި، މި […]
2018 ވަނަ އަހަރުގެ މުދައްރިސސުންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
މިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ އެންމެހައި ލޮބުވެތި މުދައްރިސުންނާއި ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި އެކި އެކި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް މިއަހަރުގެ ބައިނަލްއަޤުވމީ މުދައްރިސުންގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާއާއި މުބާރަކްބާދީ އަރިސްކުރަމެވެ. މުދައްރިސުންނަކީ ޤައުމު ބިނާކޮށް ހެޔޮލަފާ މުޖުތަމަޢެއް […]
އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕަސަން އަދި ސެކެޓަރީ ޖެނެރެލް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރުން ކުށްވެރިކުރަން
ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމިން އިސްވެ ހުންނަވާ، ބަރުމާއާއެކު ހިންގަވާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ވަގު ތެލުގެ ވިޔަފާރީގެ މައްޗަށް މޯލްޑީވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)އިން “ވަގު ތެޔޮ ސްޕެޝަލް”ގެ ނަމުގައި ތައްޔާރުކުރި ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން، ޕާޓީގެ ޗެއަރޕާސަން […]
އައްޑޫ ސިޓީ “އެޑްވާންސް ޖަގަހަ” ރޯކުރި ފަރާތާ ރައީސް ޔާމީނާ އެއްވެސް ގުޅުމެއްވޭތޯ ބަލައި ތަހްގީގްކުރުމަށް ގޮވާލުން
އައްޑޫ ސިޓީ “އެޑްވާންސް ޖަގަހަ” ރޯކޮށް އަންދާލި ޖަރީމާ ކުށްވެރިކޮށް، މިކަން ކުރި މީހުންނާ ރައީސް ޔާމީނާ އެއްވެސް ގުޅުމެއްވޭތޯ ބަލައި، ޒިންމާވާ ފަރާތްތައް އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ޙާޒިރުކުރުމަށް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީން ގޮވައިލަމެވެ. […]
ވާދަވެރި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެމްޕޭނަށް ހުރަސް އަޅުއްވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބެއްގައި ވާދަކުރެއްވުމުގެ ހިތްވަރު ޢަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ނެތްކަމުން
ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ވަޑައިގަންނަވާތީކަމަށް ބުނެ ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ރަށްރަށުގައި ކުރިއަށްދާ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެމްޕޭނުގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ހުރަސްއަޅަމުން އަންނާތީ އެކަން އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) […]
ޢަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރިޔާސީ ކެމްޕޭން ހަރަކާތެއްގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ކަރު ބުރިކޮށްލަން ގޮވާލުން ކުށްވެރިކޮށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ގޮވާލުން
ހުޅުމާލޭގައި ހޮނިހިރުދުވަހު ހަވީރު ބޭއްވި ޢަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރިޔާސީ ކެމްޕޭން ޙަރަކާތެއްގައި ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ކަރު ބުރިކޮށްލަން ގޮވާލާފައިވާތީ އެކަން އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން […]
1 2 3 4 5 6 7 8 110