ނޫސް ބަޔާން

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓާރސް ލިސްޓާ ގުޅޭގޮތުން އެމް.ޑީ.ޕީ.އިން ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން.
2018 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހަށް ތާވަލުކޮށްފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ޙައްޤުވާ މީހުންގެ ލިސްޓުކަމަށް ބުނެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރެވެން ނެތްކަން ކަންބޮޑުވުމާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. […]
ކެމްޕޭން އިފްތިތާޙް ކުރުމުގެ ޖަލްސާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރެއަށް ފަސްކޮށްފި
މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ މިޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެމްޕޭން އިފްތިތާޙްކުރުމުގެ ޖަލްސާ މިރޭ ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިޖަލްސާއަކީ ރާއްޖޭގެ ގިނަ ސަރަޙައްދުތަކެއްގައި އެޖަލްސާގެ އިވެންޓްތައް ހިންގުމަށް ދުރާލައި ރޭވި އިންތިޒާމް ކުރެވިފައިވާ […]
އެލްޖީއޭއިން ކައުންސިލަރުންނަށް ނުޙައްޤުން އަދަބު ދެމުން އަންނާތީ އެކަން ކުށްވެރިކުރަން
ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ ތަމްސީލުކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމަށް މި ޕާޓީގެ އަސާސީ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން ބޭއްވި ރިޔާސީ ޕްރައިމެރީގެ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވި އެމްޑީޕީގެ ކައުންސިލަރުންނަށް އެލްޖީއޭއިން ބިރުދެއްކުމުގެ ގޮތުން […]
ހަމައިން ނެއްޓި، ކުފޫހަމަނުވާ ސިޔާސަތެއް ގެންގުޅެމުން، އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަމަށް ވާދަކޮށް ދިވެހިރާއްޖެ ފަލީހަތް ކޮށްފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެމް.ޑީ.ޕީ އިން ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން
ބައިނަލްއަޤުވާމީ ހަމަތަކުން ނެއްޓި، ކުފޫހަމަނުވާ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތެއް ގެންގުޅެމުން، ޢަބްދުﷲ ޔާމިނުގެ ސަރުކާރުން އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަމަށް ދިވެހިރާއްޖެ ވާދަކުރުވައި މުޅި ދުނިޔޭގެ ކުރިމަތީގައި ދިވެހިރާއްޖެ ފަލީހަތް ކޮށްފައިވާތީ، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ […]
އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމެރީއާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މި ޕަޓީގެ 18 މެންބަރުން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލަން
އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމެރީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކޮށް އެކިއެކި ރަށްރަށުން ރިޔާސީ ޕްރައިމެރީގައި ބައިވެރިވި އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ 27 މީހުން ހައްޔަރުކޮށް، އެމީހުންގެ ތެރެއިން 18 […]
ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ހާޝިމް ދީދީ ކޯޓު ޢަމުރެއްގެ ދަށުން ފުލުހުންގެ ހައްޔަރަށް ގެންގޮސްފައިވާވުން މޯލްޑިވިއަން ޑެމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)އިން ކުށްވެރިކޮށް އޭނާ މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލަމެވެ.
ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި ޢަލީ ހާޝިމް ދީދީ ދިރިއުޅުއްވާ ގެއަށް ފުލުހުން ވަދެ، އެގެ ބަލާ ފާސްކުރުމަށްފަހު އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އެއްވެސް އަސްލެއްނެތް ތުހުމަތުތަކެއްގެ މައްޗަށްކަމަށް މިޕާޓީއިން ދެކެމެވެ. އަދި ހާޝިމް […]
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މުސްތަޤިއްލުކަން ވަނީ ގެއްލިފައި، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބަށް ހުރަސް ނޭޅުމަށް ގޮވާލުން
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބުތަކަށް ޤާނޫނީ އިމުން ބޭރުން އަރައިގަނެ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މުޅި ސިޔާސީ ނިޒާމު ހަރާބުކުރަމުން ގެންދާތީ އެކަން އެންމެ ހަރު އަޑުން ކުށްވެރިކޮށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ޣައިރު ޤާނޫނީ ޢަމަލުތައް […]
ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީއާ ގުޅޭ
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާނެ ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމަށް ރިޔާސީ ޕްރަައިމެރީ އިންތިޚާބުގައި ކުރިމަތިލެއްވުމުގެ ވަގުތު މިއަދު ހަމަވީއިރު ވާދަކުރެއްވުމަށް ފޯމު ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުއެވެ. މިއަދު […]
އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ މެއި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފި
2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން ވާދަކުރައްވާނެ ކެނޑިޑޭޓެއް އިންތިޚާބުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމްޑީޕީގެ 162 ވަނަ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މަޝްވަރާކުރައްވައި މޭ މަހުގެ 15 ވަނަ […]
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރ އޮންރަބުލް ޢަބްދުﷲ ރިޔާޒް ގެ މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކީ ސިޔާސީ ކުލަ ޖެހިފައިވާ ޙުކުމެއް ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީ ތަކުން ދެކެން!
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރ ޢަބްދުﷲ ރިޔާޒް ގެ މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ހިންހާފައިވަނީ ޢަދުލުވެރި އިންޞާފްވެރި ޝަރީއަތެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ އެއްވެސް ހަމައެއް […]
1 2 3 4 5 6 7 8 107