ނޫސް ބަޔާން

އުމުރުން 14 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައި މަރާލާފައިވާތީއާއި، ޢަބްދުﷲ ޔާމިނުގެ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ހަށިފުރާނައިގެ ރައްކާތެރިކަން ގެއްލުވާލާފައިވާތީ ކަންބޮޑުވުން
މާލޭގައި ރޭގެ ވަގުތެއްގައި އަނެއްކާ ވެސް ވަޅި ހަރައި އުމުރުން އެންމެ 14 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖަކު މަރާލާފައިވާތީއާއި، ކުޑައެއް ބޮޑެއް ތަފާތުނުވާނޭ ގޮތަށް ޢަބްދުﷲ ޔާމިނުގެ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ހަށިފުރާނައިގެ ރައްކާތެރިކަން ގެއްލުވާލައި، މި […]
2018 ވަނަ އަހަރުގެ މުދައްރިސސުންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
މިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ އެންމެހައި ލޮބުވެތި މުދައްރިސުންނާއި ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި އެކި އެކި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް މިއަހަރުގެ ބައިނަލްއަޤުވމީ މުދައްރިސުންގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާއާއި މުބާރަކްބާދީ އަރިސްކުރަމެވެ. މުދައްރިސުންނަކީ ޤައުމު ބިނާކޮށް ހެޔޮލަފާ މުޖުތަމަޢެއް […]
އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕަސަން އަދި ސެކެޓަރީ ޖެނެރެލް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރުން ކުށްވެރިކުރަން
ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމިން އިސްވެ ހުންނަވާ، ބަރުމާއާއެކު ހިންގަވާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ވަގު ތެލުގެ ވިޔަފާރީގެ މައްޗަށް މޯލްޑީވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)އިން “ވަގު ތެޔޮ ސްޕެޝަލް”ގެ ނަމުގައި ތައްޔާރުކުރި ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން، ޕާޓީގެ ޗެއަރޕާސަން […]
އައްޑޫ ސިޓީ “އެޑްވާންސް ޖަގަހަ” ރޯކުރި ފަރާތާ ރައީސް ޔާމީނާ އެއްވެސް ގުޅުމެއްވޭތޯ ބަލައި ތަހްގީގްކުރުމަށް ގޮވާލުން
އައްޑޫ ސިޓީ “އެޑްވާންސް ޖަގަހަ” ރޯކޮށް އަންދާލި ޖަރީމާ ކުށްވެރިކޮށް، މިކަން ކުރި މީހުންނާ ރައީސް ޔާމީނާ އެއްވެސް ގުޅުމެއްވޭތޯ ބަލައި، ޒިންމާވާ ފަރާތްތައް އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ޙާޒިރުކުރުމަށް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީން ގޮވައިލަމެވެ. […]
ވާދަވެރި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެމްޕޭނަށް ހުރަސް އަޅުއްވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބެއްގައި ވާދަކުރެއްވުމުގެ ހިތްވަރު ޢަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ނެތްކަމުން
ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ވަޑައިގަންނަވާތީކަމަށް ބުނެ ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ރަށްރަށުގައި ކުރިއަށްދާ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެމްޕޭނުގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ހުރަސްއަޅަމުން އަންނާތީ އެކަން އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) […]
ޢަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރިޔާސީ ކެމްޕޭން ހަރަކާތެއްގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ކަރު ބުރިކޮށްލަން ގޮވާލުން ކުށްވެރިކޮށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ގޮވާލުން
ހުޅުމާލޭގައި ހޮނިހިރުދުވަހު ހަވީރު ބޭއްވި ޢަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރިޔާސީ ކެމްޕޭން ޙަރަކާތެއްގައި ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ކަރު ބުރިކޮށްލަން ގޮވާލާފައިވާތީ އެކަން އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން […]
ސިޔާސީ ހައްޔަރުގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ސިއްހީ ހާލަތް އިންތިހާއަށް ގޯސްވެގެންދިއުމާ ގުޅިގެން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުން
ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމުގެ ސިއްހީ ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވަމުންދާކަމުގެ ރިޕޯޓުތައް ލިބެމުންދާތީވެ، ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވުންފާޅުކޮށް އެމަނިކުފާނަށް ބެނުންވާ ސިއްހީ ފަރުވާ މިހާރުން މިހާރަށް ފޯރުކޮށްދީ އެމަނިކުފާނު މިނިވަން […]
އަދާލަތު ޕާޓީގެ 13 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހު އެ ޕާޓީގެ މެންބަރުންނަށް ތަހްނިޔާ ފޮނުވަން
އަދާލަތު ޕާޓީގެ 13 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހު އެ ޕާޓީގެ ހިތްވަރުގަދަ މެންބަރުންނަށާއި ޕާޓީގެ ހީވާގި ލީޑަރުންނަށް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ ނަމުގައި ތަހްނިޔާ ފޮނުވަމެވެ. ފާއިތުވީ އަހަރުތަކުގައި އަދާލަތު ޕާޓީއާއެކު އެކި […]
އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަންގެ ނައިބު (މާލީ) އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲގެ މުދަލާއި، މުއައްޒަފުންނަށް ގެއްލުންދީ، އިންޒާރުދިން މައްސަލަ ކުށްވެރިކުރުން
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ޗެއަރޕާސަންގެ ނައިބު (މާލީ) އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲގެ މުދަލާއި، މުއައްޒަފުންނަށް ގެއްލުންދީ، އޭނާއަށް އިންޒާރުދިން މައްސަލަ މިޕާޓީއިން އެންމެ ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރަމެވެ. ރޭގެ ވަގުތެއްގައި، އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲގެ އަމިއްލަ […]
އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ ހުރި އެމްޑީޕީ ހަރުގެއަށް ބަޔަކު ވަދެ ތަނަށާ މުދަލަށް ގެއްލުންދީފައިވާތީ އެފިނޑި އަމަލު ހަރުއަޑުން ކުށްވެރިކުރުން
10 އޮގަސްޓް 2018ގައި އައްޑޫ ސިޓ މަރަދޫގައި ހުރި އެމްޑީޕީ ހަރުގެއަށް ބަޔަކު ވަދެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތައްދީފައިވާތީ އެމްޑީޕީން އެ ފިނޑި އަމަލު ހަރުއަޑުން ކުށްވެރިކުރަމެވެ. އެމްޑީޕީގެ މަރަދޫ ހަރުގެއަށް ދީފައިވާ މިހަމަލާއަކީވެސް 17 […]
1 2 3 4 5 6 7 8 109