ނޫސް ބަޔާން

އެމްޑީޕީ ފުނަދޫ ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދެވުނު ޓެރަރިޒަމްގެ ހަމަލާ ކުއްވެރިކުރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި އެމް.ޑީ.ޕީ.ގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް، 6 މެއި 2021 ވަނަ […]
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި އެމް.ޑީ.ޕީ.ގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް، 6 މެއި 2021 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ އިރާކޮޅު ދެވުނު ޓެރަރިޒަމްގެ ހަމަލާ، ށ.ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ […]
އެމް.ޑީ.ޕީ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމް ޑީ ޕީ) ގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް، 06 މޭ 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ […]
އެމް.ޑީ.ޕީ މާމިގިލި ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
އެމް.ޑީ.ޕީ މާމިގިލި ދާއިރާ އދ.މާމިގިލި, ދިވެހިރާއްޖެ. ރައްޔިތުން މަޖްލިސްގެ ރައީސް, ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ހަށިކޮޅަށް އަމާޒުކޮށް މިރޭ ދެވުނު ޓެރަރިޒަމްގެ ހަމަލާއާ ގުޅޭ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރައީސް ރައީސް […]
އެމްޑީޕީ މިލަންދޫ ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
އެމްޑީޕީ ށ.މިލަންދޫ ދާއިރާ ށ.މިލަންދޫ ދިވެހިރާއްޖެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ހަށިކޮޅަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ ކުއްވެރިކުރުން މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންމަޖިލިސްގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ހަށިކޮޅަށް […]
އެމް.ޑީ.ޕީ ވިލިމާލެ ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
އެމް.ޑީ.ޕީ ވިލިމާލެ ދާއިރާ ކ.މާލެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދެވުނު ޓެރަރިޒަމްގެ ހަމަލާ ކުއްވެރިކުރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި އެމް.ޑީ.ޕީ.ގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް، […]
އެމް.ޑީ.ޕީ ދުވާފަރު ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
އެމް.ޑީ.ޕީ ދުވާފަރު ދާއިރާ ފިނިމައިޒާން ރ.ދުވާފަރު/ދިވެހި ރާއްޖެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި މިޕާޓީގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ހަށިކޮޅަށް އަމާޒުކޮށްދިން ނިރުބަވެރި ހަމަލާ ކުށްވެރިކުރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި މިޕާޓީގެ […]
އެމްޑީޕީ ދަނގެތި ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ފުރާނަފުޅަށް އަމާޒްކޮށް ރޭގައި ދީފައިވާ ނިރުބަވެރި ހަމަލާ ދަންގެތި ދާއިރާގެ އެންމެހާ މެންބަރުންގެ ނަމުގައި އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުއްވެރިކޮށް، މި […]
އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރައީސް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ފުރާނަފުޅަށް އަމާޒުކޮށް ދީފައިވާ ނިބުރުވެރި ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން އެމްޑީ.ޕީ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ފަރާތުން ނެރޭބަޔާން
. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރައީސް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ފުރާނަފުޅަށް އަމާޒްކޮށް ރޭގައިދީފައިވާ ނިބުރުވެރި ހަމަލާ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީ.ޕީ ގެމްބަރުންނާއި ސަޕޯޓަރުންގެ ނަމުގައި އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުއްވެރިކޮށް، […]
އެމްޑީޕީ ހޮޅުދޫ ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ، ނ. ހޮޅުދޫ ދާއިރާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ ކުއްވެރިކޮށް މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ނ. ހޮޅުދޫ […]
1 2 3 4 5 6 114