ނޫސް ބަޔާން

އިންޑިއާ ހައި ކޮމިޝަން ގޮއްވާލާނެ ކަމަށް ބުނިކަމުގެ މައްސަލައިގަ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، ހަރުއަޑުން ކުށްވެރިކުރުން
ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާގެ ހައި ކޮމިޝަން ގޮއްވާލާނެ ކަމަށް ބުނެ ޓްވީޓްކުރި މައްސަލާގައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، އެކަން ހަރުއަޑުން ކުށްވެރިކުރަމެވެ. ޓެރަރިޒަމް ފަދަ ބޮޑެތި ކުށްތަކަކީ […]
އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ 16 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ތަޙްނިޔާ ކިޔުން
26 ޖޫން 2021 ވަނަ ދުވަހަކީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އަށް 16 އަހަރު ފުރޭ މުނާސަބަތެވެ. އެމް.ޑީ.ޕީ. ގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ ތަޙްނިޔާ މި ޕާރޓީގެ އެންމެ އިސް ލީޑަރ އަދި […]
13 އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖާ ރަހީނުކޮށް މަރާލާފައިވާތީ އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، އެޖަރިމާ ހަރުއަޑުން ކުށްވެރިކުރުން
. ހުޅުމާލޭގައި އުމުރުން އެންމެ 13 އަހަރުގެ ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ރަހީނުކުރުމަށްފަހު މަރާލާފައިވާތީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާރޓީ (އެމްޑީޕީ) އިން އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، އެ ޢަމަލު އެންމެ ހަރުއަޑުން ކުށްވެރިކުރަމެވެ. ރަހީނުކުރުމަށްފަހު […]
ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތު) އަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވި ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް ގޮވާލުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ “ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއުޤޫބާތު) އަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު” ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ ދީން ހަތިޔާރަކަށް ބޭނުންކޮށްގެން، މުސްލިމުންގެ ބޮލުގައި ދީނާއި ގުޅުވައި ތަފާތު ލޭބަލްތައް އަޅުވައި، […]
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ފަރާތުން އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލަރުންގެ ފަރާތުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)އިން ވަޢުދުވީ ފަދައިން ދިވެހިރާއްޖެ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާޙު އެވަނީ ގެނެވިފައެވެ. ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިޙްތިސާސް ކަނޑައެޅި، އިދާރީ އަދި މާލީ ބާރުވެރިކަން ކައުންސިލުތަކަށް އެވަނީ ހޯދައިދެވިފައެވެ. […]
އދ. ގެ 76 ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމު ދިވެހިރާއްޖެ ކާމިޔާބުކޮށް، އޮނަރަބަލް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު އެ މަޤާމަށް ހޮވިވަޑައިގެންފައިވާތީ، އެމް.ޑީ.ޕީ އިން ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވަން
އދ. ގެ 76 ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމު ބޮޑުތަފާތަކުން ދިވެހިރާއްޖެ ކާމިޔާބުކޮށް، ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އޮނަރަބަލް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު އެ މަޤާމަށް ހޮވިވަޑައިގެންފައިވާތީ، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ.) އިން […]
ރައީސް ނަޝީދުގެ ސިކިޔުރިޓީއާ ބެހޭގޮތުން ފޮރުވިގެންހުރި ފަރާތަކާ ޙާވާލާދީ “މިހާރު” ނޫހުން އެ މަނިކުފާނަށް އިތުރަށް ފުރައްސާރައަކަށް ވާގޮތަށް ޕްރޮޕަގެންޑާ ފަތުރާފައިވާތީ އެކަން ހަރުއަޑުން ކުށްވެރިކުރުން
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ.) ގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލުމަށް 6 މޭ ގައި ދިން ޓެރަރިސްޓް ޙަމަލާއިން ލިބިވަޑައިގެންނެވި ބޮޑެތި ޒަޙަމްތަކާއި އަނިޔާތަކަށް ފަރުވާ […]
ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ އަލް އަމީރު މުޙައްމަދު ނޫރައްދީން އަވަހާރަވުމުގެ ފުން ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވުން
ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ އަލް އަމީރު މުޙައްމަދު ނޫރައްދީން އަވަހާރަވުމުގެ ފުން ހިތާމައިގައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ.) ބައިވެރިވަމެވެ. އަލް އަމީރު މުޙައްމަދު ނޫރައްދީން އަވަހާރަވުމަކީ ދިވެހި ދައުލަތަށާއި މުޅި ދިވެހި […]
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރ އަޙްމަދު ޢީސާގެ މައްޗަށް ގެވެށިއަނިޔާގެ ސީރިއެސް ތުޙުމަތުތަކެއް ކުރެވިފައިވާތީ، އެ ޢަމަލާ މެދު ކަންބޮޑުވެ، އެކަން ހަރުއަޑުން ކުށްވެރިކުރާހިނދު، އަވަސް އިންސާފުވެރި ތަޙްޤީޤެއް ކޮށްދެއްވުމަށް ގޮވާލުން
ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެމްބަރ އަޙްމަދު ޢީސާގެ މައްޗަށް ގެވެށިއަނިޔާގެ ކުށްތަކެއްގެ ސީރިއެސް ތުޙުމަތުތަކެއް ކުރެވިފައިވާތީ، އޭނާގެ މައްޗަށް ތުޙުމަތުކުރެވޭ އެ ޢަމަލާ މެދު ކަންބޮޑުވެ، އެކަން ހަރުއަޑުން ކުށްވެރިކުރާހިނދު، އެ […]
އެމްޑީޕީ އުނގޫފާރު ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
އެމްޑީޕީގެ ފަޚުރުވެރި ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ނުރައްކާތެރި ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރަމެވެ. އަދި އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގެ ފަރުވާތެރިކަމާއި ސީރިއަސްކަން އެކުލެވޭ ބޮޑު ޤައުމީ […]
1 2 3 4 5 6 118