ނޫސް ބަޔާން

ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމިނު ދިރުއުޅުއްވާ ތަންތަނާއި، އެމަނިކުފާނުގެ ހަވާލުގައިވާ ތަންތަން ބަލައި ފާސްކޮށް، ޚިޔާނާތުގެ 80 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު ހިންގުމަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާރޓީތަކުގެ ފަރާތުން އެމް.ޑީ.ޕީ. އިން ފުލުސް އޮފީހަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި
ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމިނުގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު އަދީބު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދު ހާމަކުރެއްވި ވާހަކަފުޅުތަކާ ގުޅިގެން، ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމިނު ދިރުއުޅުއްވާ ތަންތަނާއި، އެމަނިކުފާނުގެ ހަވާލުގައިވާ ތަންތަން ބަލައި […]
އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ މައި އޮފީހަށް ރޭގެ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި ޙަމަލާދީ އޮފީހުގެ ބޭރު ދޮރުގެ ބިއްލޫރިތައް ތަޅާލާފައިވާތީ، އެ ފިނޑި ޢަމަލު ހަރުއަޑުން ކުށްވެރިކުރުން
ރޭގެ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ މައި އޮފީހަށް ޙަމަލާދީ އޮފީހުގެ ބޭރު ދޮރުގެ ބިއްލޫރިތައް ތަޅާލާފައިވާތީ، އެ ފިނޑި ޢަމަލު އެންމެ ހަރުއަޑުން ކުށްވެރިކުރަމެވެ. ރޭގައި ދިން އެ […]
ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒުތަކުން ނެއްޓި، މިނިވަން އިންސާފުވެރި، އަދި ދެފުށްފެންނަ އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމުގެ ނިޔަތާއި، ޤާބިލުކަން އަދު މިއޮތް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވާކަމަކަށް މިޕާޓީއިން ނުދެކޭ ހިނދު، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ މަޝްވަރާކޮށް، އިންތިޚާބުގެ ސައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނެއް އެކުލަވާލުމަށް މިޕާޓީއިން ގޮވައިލަމެވެ.
ވޯޓު ޙައްޤުވާ މީހުންގެ ލިސްޓުކަމަށް ބުނެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓާ ގުޅޭގޮތުން މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)އިން ހުށަހެޅި ކަންބޮޑުވުންތަކަށް އަދިވެސް ޙައްލު ލިބިފައިނުވާކަން ފާހަގަކޮށް، ކަންބޮޑުވުން ފައުޅުކުރަމެވެ. އިންތިޚާބުގެ މިނިވަން އިންސާފުވެރިކަމާއި، […]
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގެ 124 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގެ ދަށުން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ފަރާތުން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ނަން ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް މިޕާޓީގެ އާދަޔާޚިލާފު ކޮންގްރެސްގައި ހުށަހެޅުއްވި ޤަރާރު:
2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން ވާދަކުރައްވާނޭ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރ ގެ މަޤާމު މިވަގުތު ފުރުއްވަމުން ގެންދަވާ އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙު […]
އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުގެ ގޮތުގައި އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ކަނޑައެޅުމާ ގުޅިގެން، މި ޕާރޓީން އެމަނިކުފާނަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދެންނެވުން
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުގެ ގޮތުގައި އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ކަނޑައެޅުމާ ގުޅިގެން، މި ޕާރޓީން އެމަނިކުފާނަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވަމެވެ. މިގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އިއްޔެ އއ.އުކުޅަހުގައި ބޭއްވި […]
ފާރިސް މައުމޫން 4 މަހާއި 24 ދުވަހަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމް އިއްވާފައިވާތީ އެމް.ޑީ.ޕީ އިން އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އިންތިހާއަށް ފާޅުކުރުން
ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރ އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް 4 މަހާއި 24 ދުވަހަށް ޖަލަށްލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޙުކުމް އިއްވާފައިވާތީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން އެކަމުގެ […]
ނުޙައްޤުން ސަސްޕެންޑުކޮށްފައިވާ ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރަ އަނބުރާ ރައްދުކުރުމާއެކު، އެލްޖީއޭ އިން ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހިންގާފައިވާ ޖަރީމާތައް ތަޙްޤީޤުކޮށް އެ ފަރާތްތަކާ މެދު ވަކިވަކިން ފިޔަވަޅުއެޅޭނޭކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދިނުން
ޢަބްދުﷲ ޔާމިނުގެ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން، ރައްޔިތުން ވޯޓުލައިގެން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ކައުންސިލަރުންނަށް، އެއްވެސް ހަމައެއް ލަމައެއް ނެތި ފިޔަވަޅުއަޅައި ސަސްޕެންޑްކުރަމުން ގެންދާ ސިލްސިލާގެ ދަށުން އެއްފަހަރާ 26 […]
އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕަރސަންއާ އިތުރު ބޭފުޅުން ހައްޔަރުކުރުން ކުއްވެރިކުރުން
22 ޖޫން 2018: އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެމްޕޭންގެ ކެމްޕޭން ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުން މިއަދު އެމްޑީޕީގެ ޔޫތު ވިންގް އިސްނަގައިގެން އިންތިޒާމްކުރި ޖަޒީރާ ރަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފުލުހުން ހުރަސް އަޅާ މިޕާޓީގެ ޗެއަރޕަރސަން އަލްއުސްތާޛް […]
2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓާރސް ލިސްޓާ ގުޅޭގޮތުން އެމް.ޑީ.ޕީ.އިން ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން.
2018 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހަށް ތާވަލުކޮށްފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ޙައްޤުވާ މީހުންގެ ލިސްޓުކަމަށް ބުނެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރެވެން ނެތްކަން ކަންބޮޑުވުމާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. […]
ކެމްޕޭން އިފްތިތާޙް ކުރުމުގެ ޖަލްސާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރެއަށް ފަސްކޮށްފި
މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ މިޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެމްޕޭން އިފްތިތާޙްކުރުމުގެ ޖަލްސާ މިރޭ ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިޖަލްސާއަކީ ރާއްޖޭގެ ގިނަ ސަރަޙައްދުތަކެއްގައި އެޖަލްސާގެ އިވެންޓްތައް ހިންގުމަށް ދުރާލައި ރޭވި އިންތިޒާމް ކުރެވިފައިވާ […]
1 2 3 4 5 6 7 107