ނޫސް ބަޔާން

ފޮނަދޫ ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
ރައްޔިތުން މަޖިލީގެ ރައީސް އަދި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ‏ހަށިކޮޅަށް އަމާޒުކޮށް ދެވުނު ޓެރަރިޜަމް ހަމަލާ ކުށްވެރިކުކޮށް ފޮނާދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް ނެރޭ ނޫސްބަޔާން 6 މެއި ގެ […]
ގުރައިދޫ ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
ކ.ގުރައިދޫ ދާއިރާ ކ.ގުރައިދޫ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދީފައިވާ ނިރުބަވެރި ހަމަލާ ކުށްވެރިކޮށް ކ.ގުރައިދޫ ދާއިރާއިންނެރޭ ނޫސްބަޔާން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި މިޕާޓީގެ ރައީސް، […]
ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
ިދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލުމަށް 6 މެއި 2021 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ދިން ޓެރަރިސްޓް ޙަމަލާ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާއިން ހަރުކަށި އިބާރާތުން […]
އެމްޑީޕީ ގަމު ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
އެމްޑީޕީ ގަމު ދާއިރާގެ އޮފީސް ލ. ގަން، ދިވެހި ރާއްޖެ އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ހަށިކޮޅަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޓެރަރިޒަމްގެ ހަމަލާ ކުށްވެރިކުރުން އެމްޑީޕީގެ ރައީސް […]
އެމްޑީޕީ އިހަވަންދޫ ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
IHV-MDP /2021/01 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ރައީސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް، 6 މެއި 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ދެވުނު ޓެރަރިޒަމްގެ ހަމަލާ، އެމް.ޑީ.ޕީ އިހަވަންދޫ […]
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދެވުނު ޓެރަރިޒަމްގެ ހަމަލާ ކުއްވެރިކޮށް ފުވައްމުލަކު މެދުދާއިރާގެ ފަރާތުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމް.ޑީ.ޕީ.ގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް، 6 މެއި 2021 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ދެވުނު ޓެރަރިޒަމްގެ ހަމަލާ، އެމް.ޑީ.ޕީ. ފުވައްމުލައް މެދު ދާއިރާގެ […]
ރައީސް ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލުމަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ޙަމަލާ ކުށްވެރިކޮށް، ފުރިހަމަ ތަޙްޤީޤެއް ހިންގުމަށް ގޮވައިލާ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އަދި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލުމަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ޙަމަލާ ކުށްވެރިކޮށް، މިޖަރީމާ ރާވާ، ހިންގި ފަރާތްތަކާއި، ގޮތްތަކުގެ މައްޗަށް ފުރިހަމަ ތަޙްޤީޤެއް […]
އެމްޑީޕީ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ހަށިކޮޅަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ ކުއްވެރިކުރުން. މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންމަޖިލިސްގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ […]
އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދައް އަމާޒުކޮށް ދީފައިވާ ނިރުބަވެރި ހަމަލާ ކުއްވެރިކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ބާރަށުދާއިރާގެ ފަރާތުންނެރޭ ނޫސްބަޔާން.
އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީސްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ހަށިކޮޅަށް އަމާޒުކޮށް 06 މެއި 2021 ވަނަދުވަހުގެ ރޭ ދީފައިވާ ނިރުބަވެރި ހަމަލާ އެންމެހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުއްވެރި ކުރަމެވެ. އަދި އަޅުގަނޑުމެންދެކެނީ […]
އެމް.ޑީ.ޕީ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ހަށިކޮޅަށް އަމާޒުކޮށް ދެވުނު ނިރުބަވެރި ހަމަލާ ކުއްވެރިކުރުން. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް މިރޭ ދެވުނު ޓެރަރިޒަމުގެ ހަމަލާ އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން […]
1 2 3 4 5 6 7 118