ނޫސް ބަޔާން

އެމްޑީޕީ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ހަށިކޮޅަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ ކުއްވެރިކުރުން. މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންމަޖިލިސްގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ […]
އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދައް އަމާޒުކޮށް ދީފައިވާ ނިރުބަވެރި ހަމަލާ ކުއްވެރިކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ބާރަށުދާއިރާގެ ފަރާތުންނެރޭ ނޫސްބަޔާން.
އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީސްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ހަށިކޮޅަށް އަމާޒުކޮށް 06 މެއި 2021 ވަނަދުވަހުގެ ރޭ ދީފައިވާ ނިރުބަވެރި ހަމަލާ އެންމެހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުއްވެރި ކުރަމެވެ. އަދި އަޅުގަނޑުމެންދެކެނީ […]
އެމް.ޑީ.ޕީ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ހަށިކޮޅަށް އަމާޒުކޮށް ދެވުނު ނިރުބަވެރި ހަމަލާ ކުއްވެރިކުރުން. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް މިރޭ ދެވުނު ޓެރަރިޒަމުގެ ހަމަލާ އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން […]
އެމްޑީޕީ ކުރެންދޫ ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކުރެޓިކް ޕާޓީ ޅ.ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ އޮފީސް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ރައީސް، އަދި ރައްޔިތުން މަޒިލީސްގެ ރައީސް މުޙުއްމަދު ނަޝީދަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ ކުށްވެރިކުރުން. މާލޭގައި 06 މެއި 2021 ވަނަ […]
އެމްޑީޕީ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
އެމްޑީޕީ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ Q02 /ގދ. ތިނަދޫ MDPTDD-01/2021:ނަންބަރ ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ނިބުރުވެރި ޙަމަލާ ކުށްވެރިކުރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ ރައީސް އަދި […]
އެމްޑީޕީ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ގެ ރައީސް އަދި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދިން ޓެރަރިޒަމްގެ ހަމަލާ ކުއްވެރިކޮށް ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ރައީސް ހުސެން ޝަހީމްގެ ފަރާތުން ނެރޭ […]
ވިލިފުށި ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި މިޕާޓީގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދީފައިވާ ނުރައްކާތެރި ޓެރަރިޒަމްގެ ހަމަލާ އަޅުގަނޑު އަމިއްލަ ނަމުގައި އާއި ވިލުފުށި ދާއިރާގެ ބުރުނި، ވިލުފުށި އަދި މަޑިފުށީގެ މިޕާޓީގެ […]
އެމް.ޑީ.ޕީ ވެލިދޫ ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން
MDPVD-001-2021 އެމް.ޑީ.ޕީ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދީފަޢީވާ ޓެރަރިސްޓް ޙަމަލާ ކުށްވެރިކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީ ވެލިދޫ ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން އެމް.ޑީ.ޕީ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްގެ […]
އެމް.ޑީ.ޕީ ކެޔޮދޫ ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
އެމް.ޑީ.ޕީ ކެޔޮދޫ ދާއިރާ ވ.ކެޔޮދޫ، ދިވެހިރާޢްޖެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި އެމް.ޑީ.ޕީ.ގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް، 6 މެއި 2021 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ވެރިރައް މާލޭސިޓީގައި […]
އެމް.ޑީ.ޕީ ކަނޑިތީމު ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
ނަމްބަރ: MDP/C/2021/01 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ ކުށްވެރިކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީ ކަނޑިތީމު ދާއިރާއިން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން ދިވެހި […]
1 2 3 4 5 6 7 118