ނޫސް ބަޔާން

ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ހާޝިމް ދީދީ ކޯޓު ޢަމުރެއްގެ ދަށުން ފުލުހުންގެ ހައްޔަރަށް ގެންގޮސްފައިވާވުން މޯލްޑިވިއަން ޑެމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)އިން ކުށްވެރިކޮށް އޭނާ މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލަމެވެ.
ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި ޢަލީ ހާޝިމް ދީދީ ދިރިއުޅުއްވާ ގެއަށް ފުލުހުން ވަދެ، އެގެ ބަލާ ފާސްކުރުމަށްފަހު އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އެއްވެސް އަސްލެއްނެތް ތުހުމަތުތަކެއްގެ މައްޗަށްކަމަށް މިޕާޓީއިން ދެކެމެވެ. އަދި ހާޝިމް […]
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މުސްތަޤިއްލުކަން ވަނީ ގެއްލިފައި، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބަށް ހުރަސް ނޭޅުމަށް ގޮވާލުން
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބުތަކަށް ޤާނޫނީ އިމުން ބޭރުން އަރައިގަނެ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މުޅި ސިޔާސީ ނިޒާމު ހަރާބުކުރަމުން ގެންދާތީ އެކަން އެންމެ ހަރު އަޑުން ކުށްވެރިކޮށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ޣައިރު ޤާނޫނީ ޢަމަލުތައް […]
ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީއާ ގުޅޭ
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާނެ ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމަށް ރިޔާސީ ޕްރަައިމެރީ އިންތިޚާބުގައި ކުރިމަތިލެއްވުމުގެ ވަގުތު މިއަދު ހަމަވީއިރު ވާދަކުރެއްވުމަށް ފޯމު ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުއެވެ. މިއަދު […]
އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ މެއި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފި
2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން ވާދަކުރައްވާނެ ކެނޑިޑޭޓެއް އިންތިޚާބުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމްޑީޕީގެ 162 ވަނަ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މަޝްވަރާކުރައްވައި މޭ މަހުގެ 15 ވަނަ […]
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރ އޮންރަބުލް ޢަބްދުﷲ ރިޔާޒް ގެ މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކީ ސިޔާސީ ކުލަ ޖެހިފައިވާ ޙުކުމެއް ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީ ތަކުން ދެކެން!
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރ ޢަބްދުﷲ ރިޔާޒް ގެ މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ހިންހާފައިވަނީ ޢަދުލުވެރި އިންޞާފްވެރި ޝަރީއަތެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ އެއްވެސް ހަމައެއް […]
މަދަރުސީ މާހައުލުގެ ރައްކާތެރިކަން ޔަޤީންކޮށްދިނުމަށް އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށާއި، ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި ނިންމާ ކަންކަން އިންސާފުވެރިކޮށް ނިންމުމަށް ގޮވާލުން
މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގެ ޓީޗަރުންތަކެއް ކިޔަވައިދެއްވަން ކްލާސްތަކަށް ނުވަންނަވައި 24 އެޕްރިލް 2018 ވަނަ ދުވަހު ހެނދުނު އިހުތިޖާޖުގައި ތިއްބެވުމަކީ ކުޑަކަމެއް ނޫނެވެ. އެކަން ބޮޑު ކަމަކަށް ވަނީ ޓީޗަރުން އިހުތިޖާޖުކުރުމުން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. އެކަން […]
ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި ސަރުކާރަށް އެއްބަސްވެވޭ މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނެއް އެކުލަވާލަން ގޮވާލުން.
ވިލާތުގެ އިއްތިހާދުން ދިވެހިރާއްޖެ އާ ގުޅޭގޮތުން ނެރެފައިވާ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް މަހުގެ ޕޮލިޓިކަލް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށް އިރުޝާދު ދީފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނާ ފުށުއަރާ މައިގަނޑު ދެ މައްސަލަ […]
ޤައުމަށްޓަކައި، އަނިޔާވެރި ވެރިއެއްގެ ޝިކާރައަކަށްވެގެން 9 މަސް!
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު، އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއްގައި 18 ޖުލައި 2017 ދުވަހު ހައްޔަރު ކުރެވިފައިވެއެވެ. އެދުވަހު އެމަނިކުފާނު ހައްޔަރު ކުރެވުނުއިރު، އަދި […]
މަސްވެރިންނަށް މަކަރާއިިހީލަތް ހަދާ ކުރިމަތި ކުރުވާފައިވާ ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ގޮވާލުން
ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިންނަކީ އަހަރުގެ ގިނަދުވަސް ތަކުގައި ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހު ބަރަކާތްތެރިރަމަޟާންމަހު އާއިލާއާއިއެކު އަޅުކަންކުރުމުގައި ގިނަވަގުތު ހޭދަކުރެވޭތޯ ދުރާލާތައްޔާރު ވަމުން އަންނަ ބައެކެވެ. މަސްވެރިކަމުން ހޯދައިފައިވާ ނަފާއަކުން ރޯދަމަހުގެ އެންމެހާ މުހުތާދުތައް ފުއްދަމުން އަންނަ […]
އދ. ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީގެ ނިންމެވުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ސިޔާސީ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލަން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮވެނަންޓް އޮން ސިވިލް އެންޑް ޕޮލިޓިކަލް ރައިޓްސް (އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރު) ގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ އދ. […]
1 2 3 4 5 6 7 106