ނޫސް ބަޔާން

މަދަރުސީ މާހައުލުގެ ރައްކާތެރިކަން ޔަޤީންކޮށްދިނުމަށް އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށާއި، ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި ނިންމާ ކަންކަން އިންސާފުވެރިކޮށް ނިންމުމަށް ގޮވާލުން
މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގެ ޓީޗަރުންތަކެއް ކިޔަވައިދެއްވަން ކްލާސްތަކަށް ނުވަންނަވައި 24 އެޕްރިލް 2018 ވަނަ ދުވަހު ހެނދުނު އިހުތިޖާޖުގައި ތިއްބެވުމަކީ ކުޑަކަމެއް ނޫނެވެ. އެކަން ބޮޑު ކަމަކަށް ވަނީ ޓީޗަރުން އިހުތިޖާޖުކުރުމުން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. އެކަން […]
ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި ސަރުކާރަށް އެއްބަސްވެވޭ މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނެއް އެކުލަވާލަން ގޮވާލުން.
ވިލާތުގެ އިއްތިހާދުން ދިވެހިރާއްޖެ އާ ގުޅޭގޮތުން ނެރެފައިވާ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް މަހުގެ ޕޮލިޓިކަލް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށް އިރުޝާދު ދީފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނާ ފުށުއަރާ މައިގަނޑު ދެ މައްސަލަ […]
ޤައުމަށްޓަކައި، އަނިޔާވެރި ވެރިއެއްގެ ޝިކާރައަކަށްވެގެން 9 މަސް!
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު، އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއްގައި 18 ޖުލައި 2017 ދުވަހު ހައްޔަރު ކުރެވިފައިވެއެވެ. އެދުވަހު އެމަނިކުފާނު ހައްޔަރު ކުރެވުނުއިރު، އަދި […]
މަސްވެރިންނަށް މަކަރާއިިހީލަތް ހަދާ ކުރިމަތި ކުރުވާފައިވާ ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ގޮވާލުން
ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިންނަކީ އަހަރުގެ ގިނަދުވަސް ތަކުގައި ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހު ބަރަކާތްތެރިރަމަޟާންމަހު އާއިލާއާއިއެކު އަޅުކަންކުރުމުގައި ގިނަވަގުތު ހޭދަކުރެވޭތޯ ދުރާލާތައްޔާރު ވަމުން އަންނަ ބައެކެވެ. މަސްވެރިކަމުން ހޯދައިފައިވާ ނަފާއަކުން ރޯދަމަހުގެ އެންމެހާ މުހުތާދުތައް ފުއްދަމުން އަންނަ […]
އދ. ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީގެ ނިންމެވުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ސިޔާސީ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލަން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮވެނަންޓް އޮން ސިވިލް އެންޑް ޕޮލިޓިކަލް ރައިޓްސް (އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރު) ގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ އދ. […]
ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފުލުހުން ވަދެ ފާސްކުރުން ކުށްވެރިކުރަން
ފާއިތުވީ ހަފްތާގައި ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ފުލުހުން ވަދެ އެތަން ފާސްކޮށްފައިވަނީ ދިއްދޫ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ކައުންސިލަރުންނަށް ފުރައްސާރަކޮޮށް، ކައުންސިލްގެ ބާރުތައް ކަނޑުވައި ކަނޑައެޅިގެން ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް ސިޔާސީ […]
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަރ އަޒްރާ މޫސާގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާ އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް ގޮވާލުން
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު އަޒްރާ މޫސާގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ސިޔާސީ ދައުވާ އަނބުރާ ގެންގޮސް އެ ޝަރީޢަތް ހުއްޓާލުމަށް ދައުލަތުގެ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެެރެލަށް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީން ގޮވާލަމެވެ. […]
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ޤާނޫނުގެ ތެރެއަށް ވަނުމަށް ގޮވާލުން
ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އުފެއްދުމާއި، ހިންގުމާއި، ޕާޓީތަކުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި، ޕާޓީތަކުން ކޮށްގެން ނުވާނޭ ކަންކަމާއި، ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރަކަށް ވެވޭ ގޮތާއި، މެމްބަރުކަމުން ވަކިވެވޭ ގޮތާއި، ޕާޓީތަކުން އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެވޭ ގޮތްތަކާއި، އަދި މިނޫންވެސް، ސިޔާސީ […]
މާލޭގައި މުދާ އުފުލާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމާ ގުޅޭ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ނޫސް ބަޔާން
މާލޭގައި ދުވާލު މުދާ އުފުލުން މަނާކުރުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެފައިވާ ނުތަވަސްކަމާމެދު ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާރޓީތަކުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި އުސޫލުން ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލަމެވެ. ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ވެރިކަމުގައި ފެނިގެން މިދަނީ މާލެ […]
ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ ހަރާބުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލުން
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްއަށް މިއަދު 85 އަހަރު ފުރޭއިރު، މި މުހިއްމު މުވައްސާއަށް މިއަދު ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާމެދު ފުންކޮށް ވިސްނަވައި، ޤާނޫނު އަސާސީގައިވާގޮތުގެމަތީން ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ބައްޓަން ކުރުމަށް ދިވެހި ކޮންމެ ފުލުހަކަށް […]
1 2 3 4 5 6 7 105