ނޫސް ބަޔާން

އެމްޑީޕީގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ކެންޑިޑޭޓަށް އިންޒާރު ދިނުމާއި މުދާ ހަލާކުރުން ކުށްވެރިކުރުން
އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އިން ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވާ މީކާއީލް އަޙްމަދު ނަސީމުގެ ޖަގަހައަށް މި މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދަމު، […]
މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އޮނަރަބްލް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ގެ މައްޗަށް އެމް.ޑީ.ޕީ. ގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރު އޮތްކަން ހާމަކުރުން
މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އޮނަރަބްލް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ޕީ.ޕީ.އެމް.ގެ ފަރާތުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ(އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން އެންމެ […]
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބަލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ހުށަހެޅުއްވި، ރައްޔިތުންނަށް އުއްމީދު ގެނެސްދެނެވި ރިޔާސީ ބަޔާނަށްޓަކައި ޝުކުރާއި މުބާރިކުބާދީ ދެންނެވުން.
މިއަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހުޅުވުމުގެ ޖަލްސާއަށް ރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއައްޔާ އޮނަރަބަލް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ހުށަހެޅުއްވި، ރައްޔިތުންނަށް އުއްމީދު ގެނެސްދެނެވި ރިޔާސީ ބަޔާނަށްޓަކައި އެމަނިކުފާނަށް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން […]
އެމް.ޑީ.ޕީ. ޕާރލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިނުލެއްވޭނޭގޮތް ހެއްދެވުމަށްޓަކައި ޖޮއިންޓް ޕާރލަމެންޓްރީ ގްރޫޕް ގެ ޖުމްހޫރީ ޕާރޓީއަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ ޢަބްދުލްލަތީފު މުޙައްމަދު، ޤާނޫނުއަސާސީއާ ކަނޑައެޅިގެން ޚިލާފަށް މަޖިލީހަށް އިސްލާޙެއް […]
ފަނޑިޔާރުގެ ސާފުކޮށް، އިސްލާޙުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެހައި އެހީތެރިކަންދީ، އެ މަސައްކަތުގައި އެމް.ޑީ.ޕީ. ދެމިއޮންނާނޭކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވަން
މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި، ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދަވާފައިވާ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށް ބޭއްވެވި ނޫސް ކޮންފަރެންސްގައި، ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޙާލަތު ގޯސްވެފައިވާ މިންވަރު އިތުރަށް ހާމަކުރައްވަމުން ދެއްވި މަޢުލޫމާތާ […]
ނޫސްބަޔާން
2019 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާނެ ކެނޑިޑޭޓުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީ އިންތިޚާބާގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ ބެލުމަށް އެކުލަވާލި ކޮމިޓީއަށް، ނ.ކެނދިކުޅުދޫން ހުށަހެޅުނު މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން […]
ނޫސްބަޔާން
އެމް.ޑީ.ޕީ.ގެ މެންބަރެއްކަމުގައިވާ އިބްރާހީމް ރަޝީދު ތަންފީޒުކުރަމުން ދިޔަ އަދަބު ލުޔިކޮށްދޭން ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ނިންމެވި ނިންމެވުމަކީ 2016 ވަނަ އަހަރު ކްލެމެންސީ ބޯޑުން އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް ލުޔެއް ދޭން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ތަންފީޛުނުކޮށް ރައީސް ޔާމީން […]
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލުން
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމާއި، އެ މައްސަލައިގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުންނާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތައް އަލުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވައި ދެއްވުން އެދި މި […]
އުމުރުން 14 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައި މަރާލާފައިވާތީއާއި، ޢަބްދުﷲ ޔާމިނުގެ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ހަށިފުރާނައިގެ ރައްކާތެރިކަން ގެއްލުވާލާފައިވާތީ ކަންބޮޑުވުން
މާލޭގައި ރޭގެ ވަގުތެއްގައި އަނެއްކާ ވެސް ވަޅި ހަރައި އުމުރުން އެންމެ 14 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖަކު މަރާލާފައިވާތީއާއި، ކުޑައެއް ބޮޑެއް ތަފާތުނުވާނޭ ގޮތަށް ޢަބްދުﷲ ޔާމިނުގެ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ހަށިފުރާނައިގެ ރައްކާތެރިކަން ގެއްލުވާލައި، މި […]
2018 ވަނަ އަހަރުގެ މުދައްރިސސުންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
މިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ އެންމެހައި ލޮބުވެތި މުދައްރިސުންނާއި ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި އެކި އެކި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް މިއަހަރުގެ ބައިނަލްއަޤުވމީ މުދައްރިސުންގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާއާއި މުބާރަކްބާދީ އަރިސްކުރަމެވެ. މުދައްރިސުންނަކީ ޤައުމު ބިނާކޮށް ހެޔޮލަފާ މުޖުތަމަޢެއް […]
1 2 3 4 5 6 7 109