ނޫސް ބަޔާން

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ވަކި މުއްދަތެއްނެތި ހުއްޓާލުމާއި ގުޅިގެން އެމް.ޑީ.ޕީ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
21 ޖުލައި 2010 ރައްޔިތުން މަޖިލީހަކީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ޤާނޫނުހަދާ ބާރުކަމަށް ވީހިނދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ ރޫހާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންކަމަށް މިގްރޫޕުން […]
ނޫސް ބަޔާން: އާންމުންގެ ޝަކުވާ ލިބޭ ފުލުހުންނާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލުން
21 ޖުލައި 2010 މާލޭގެ އަމަންއަމާންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ދިވެހި ސިފައިންނާއި ފުލުހުން މިހާރު ހިންގަމުންދާ ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަން ގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވާ ބައެއް ކުދިންނާމެދު ފުލުހުން އިހާނެތިކޮށް ކަންތައް ކުރަމުންދާ ކަމުގެ […]
ނޫސް ބަޔާން: މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ހުޅުވި ދޮރުތައް ބަންދުކުރުމަށް އަދުލު އިންސާފުގެ ދާއިރާއިން ހުރަސްއެޅުން
17 ޖުލައި 2010 ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުންދާ ބައެއް ފަރާތްތަކާއިމެދު ތަޙްޤީގު ހިންގުމަށް އަދުލު އިންސާފުގެ ދާއިރާއިން އެއްބާރުލުން ނުދޭކަން މިޕާޓީ އިން ހިތާމަޔާއެކު ފާހަގަކޮށް އެކަން ކުށްވެރިކުރަމެވެ. އެގޮތުން […]
ނޫސް ބަޔާން: ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅު ޖަލްސާ ހުއްޓުވުން ކުށްވެރިކުރުން
17 ޖުލައި 2010 ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލުމަށް 14 ޖުލައި 2010 ވީ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ މިޕާޓީ އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބޭއްވި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވެސް ބައިވެރިވެ […]
ގދ. ހޯނޑެއްދޫ އަޕާރ ސައުތު އިނިޝިއޭޓިވް ގޮފީގެ ނޫސް ބަޔާން
2 ޖުލައި 2010 ދިވެހިރާއްޖޭ ގެދުސްތުރީ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމް ފުނޑުފުނޑުކޮށްލައި މިޤައުމުގައި ޤާނޫނީ ގޮތުން އުފެދިފައިވާ ސަރުކާރުގެ ބާރުކަނޑުވާލުމަށްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޑީއާރުޕީ އާއި ޕީއޭ އަދި ބައެއްއަމިއްލަ މެންބަރުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތް […]
ނޫސް ބަޔާން
ބ.މާޅޮހު އެމްޑީޕީ ގޮފީގެ ނޫސް ބަޔާން 1 ޖުލައި 2010 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޑީއާރުޕީ އާއި ޕީއޭ އަދި ބައެއް އަމިއްލަ މެންބަރުންގެ އަމަލުފުޅުތަކުގެ ސަބަބުން މިސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ވަޒީރުންގެ އިސްތިޢުފާ […]
ނޫސް ބަޔާން
އައްޑޫ ދާއިރާއިން ނެރޭ ގުޅިފައިވާ ބަޔާން ސަރުކާރު ހިންގުމަށް އެކިގޮތްގޮތުން ހުރަސްއެޅޭގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްއިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތީވެ. މަޤާމުގެ ވާޖިބު އަދާކުރެއްވެން ނެތިގެން، ކެބިނެޓު ހުރިހާ ވަޒީރުބޭފުޅުން ، އެއްފަހަރާ އިސްތިއުފާ ދެއްވާފއިވާ […]
ނޫސް ބަޔާން
30 ޖޫން 2010 އަތޮޅުތަކުގެ އެމްޑީޕީ ދާއިރާތަކުން ނެރޭ ގުޅިފައިވާ ބަޔާން ސަރުކާރު ޒިންމާދާރުކުރުވުމުގެ ނަމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ ލޮލުގައި އަނދުންއަޅުވައިގެން ވަދެ އެ މަޖިލީހުގައި ތިބި އިދިކޮޅުމެންބަރުން، ސަރުކާރު […]
ނޫސް ބަޔާން
12 ޖޫން 2010 މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންއާ ދެކޮޅަށް ނަގަން މަސައްކަތްކުރާ އިތުބާރު ނެގުމުގެ ވޯޓު ކުށްވެރިކުރުން މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ޑރ. މުސްޠަފާ ލުތުފީގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނެގުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް […]
ނޫސް ބަޔާން
27 މެއި 2010 ގައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ހިނގަމުންދާ ގޮތް ކުށްވެރިކުރުން ޑީ.އާރު.ޕީގެ އަޣްލަބިއްޔަތު އޮތް ކޮމެޓީއަކުން އެ ކޮމެޓީގެ މުޤައްރިރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ގައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުން […]
1 115 116 117 118 119 120