ރަށްރަށުން ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް އޮތް ތާޢީދު ހާމަކުރަމުން އެބަގެންދޭ

އިބްރާހީމް ރާމިޒް

ސަރުކާރާއި މެދު ސާބިތު ނުހިފޭ ދޮގު ވާހަކަދައްކާ ފަރާތްތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅުއެޅުމަށާއި، އަދުލު އިންސާފުގެ ދާއިރާ މިނިވަންކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތަށް ވަރަށް ގިނަ ކައުންސިލްތަކުންނާއި، ދާއިރާތަކުންނާއި، އެމްޑީޕީގެ ގޮފިތަކުންނާއި ބައެއް މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުން ތާޢީދުކޮށްފިއެވެ.

ރެ އާއި މިއަދުވެސް ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ތާޢީދުކޮށް ރަށުކައުންސިލްތަކުންނާއި، އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުންނާއި ގޮފިތަކުން ދަނީ ނޫސް ބަޔާނާއި، ޤަރާރުތައް ނެރެމުންނެވެ.

އެގޮތުން ރެ އާއި މިއަދު އެމްޑީޕީގެ މައި އިދާރާއަށް ލިބިފައިހުރި ނޫސް ބަޔާންތަކާއި، ޤަރާރުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

ހއ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ނޫސް ބަޔާން

ބ. މާޅޮސް ކައުންސިލްގެ ނޫސް ބަޔާން

ބ. ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ ނޫސް ބަޔާން

އއ.އުކުޅަސް ކައުންސިލްގެ ނޫސް ބަޔާން

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ނޫސް ބަޔާން

ބ.ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ ޤަރާރު

ގއ.ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ ނޫސް ބަޔާން

އެމްޑީޕީ އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ 2 ވަނަ ނޫސް ބަޔާން

ހއ.ކެލާ އެމްޑީޕީ ގޮފިތަކުގެ ނޫސް ބަޔާން

އެމްޑީޕީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ނޫސް ބަޔާން

ށ.ފޯކައިދޫ އެމްޑީޕީ އޮފީހުގެ ނޫސް ބަޔާން