ނޫސް ބަޔާން

ނޫސް ބަޔާން: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް އެމް.ޑީ.ޕީ ޓިކެޓް ދީފައިވާ ދާއިރާތަކަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ނިކުތް އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންނާއި ބެހޭ
ވަގުތުން ނެރުމަށް MDP -2011-PR-005ނަންބަރު: ތާރީޚް: 29 ޖަނަވަރީ 2011 (ހޮނިހިރު) ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް ދީފައިވާ ދާއިރާތަކަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ނިކުތް އެމް،ޑީ.ޕީ މެމްބަރުންނާއި ބެހޭ މި ޕާޓީގެ ފަރާތުން […]
ނޫސް ބަޔާން: އައްޑޫ ސިޓީއަކަށް ހެދުމަށް އެމްޑީޕީއާއި ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތަށް އިހަވަންދޫ ދާއިރާއިން ތާއީދުކުރުން
އައްޑޫ ސިޓީ ހެދުމަށް އެމްޑީޕީން ކުރާ ގައުމީ ޖިހާދުގައި އެމްޑީޕީ އިހަވަންދޫ ދާއިރާއިން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެ، އައްޑޫއަށް ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަދިނުމަށް ތާޢީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. “އައްޑޫ ސިޓީއަކަށް ހެދުމަށް އެއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން […]
ނޫސް ބަޔާން: އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އުފެއްދުމާ ދެކޮޅަށް ގައުމީ ޕާޓީން ކުރާ މަސައްކަތް ހުޅުމީދޫ ދާއިރާއިން ކުށްވެރިކުރުން
ހުޅުމީދޫ ދާއިރާ ހުޅުމީދޫ ނޫސް ބަޔާން އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން އައްޑުއަތޮޅަކީ ތަރައްގީއަށްޓަކައި ގިނަގުނަ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ރައްޔިތުންތަކެއް ދިރިއުޅެމުންދާ އަތޮޅެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިކަންކަމަށް ކުރީގެ ސަރުކާރުން މާބޮޑު އެއްބާރުލުމެއްލިބިފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން މިއަތޮޅަށް […]
ނޫސް ބަޔާން: އައްޑޫ ސިޓީއަކަށް ހެދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް ހުރަސް އެޅުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތް ކުށްވެރިކުރުން
އައްޑޫއަށް ނިސްބަތްވާ ޕާޓީއެއް ކަމަށް ބުނާ ޑރ. ހަސަން ސައީދުގެ ގައުމީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އިމާދު ޞޯލިޙް، ސިޔާސީ ބޭނުކަށްޓަކައި އައްޑޫގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ ވިންދާ އިޙްސާސްތަކަށް ބެލުމެއްނެތި އައްޑޫ ސިޓީއަކަށް ހެދުމަށް […]
ނޫސް ބަޔާން: ވެލެޒިނީ އަށް މިއަދު ބަޔަކު ދިން އަނިޔާވެރި ހަމަލާ ކުށްވެރިކުރުން
ތާރީޚް: 3 ޖަނަވަރީ 2011 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަންކުރައްވާފައިވާ މެންބަރު އައިޝަތު ވެލެޒިނީ އަށް މިއަދު ބަޔަކު ދިން އަނިޔާވެރި ހަމަލާ ކުށްވެރިކުރުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަންކުރައްވާފައިވާ މެންބަރު […]
ނޫސްބަޔާން: އެމް.ޑީ.ޕީ ނަޑެއްލާ ޒުވާނުންގެ ގޮފި އަދި ނަޑެއްލާ ފިޔަލަ ގޮފީގެ ނޫސްބަޔާން.
11 ނޮވެމްބަރ 2008 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު މި ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު ސަރުކާރަކީ ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ ހެވާއި ލާބަޔަށް އުފެދުނު ސަރުކާރެކެވެ. ޒަމާންވީ ޤަބީލާގެ ޙުދުމުޙުތާރު ވެރިން ނިމުމަކަށް ގެނެސް ރައްޔިތުންގެ ސަރުކާރެއް […]
ނޫސްބަޔާން:މިއަދު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވަޒީރުންގެ އިތުބާރު އޮތް ކަމަށް ނިންމަވާފައިވާތީ އެމްޑީޕީން މަރުހަބާކިޔުން
ވަގުތުން ނެރުމަށް MDP-2010-PR-0032ނަންބަރު: ތާރީޚް: 22 ނޮވެމްބަރ 2010 (ހޯމަ) މިއަދު 22 ނޮވެމްބަރ 2010 ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަޒީރުންގެ ރުހުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ނިންމި ނިންމުމުގައި އެ ވޯޓުން ދައުލަތުގެ ހުރިހާ […]
ނޫސް ބަޔާން: އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާގެ އިމްތިޔާޒް ނަގާލުމަށް ޑީއާރުޕީން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާތީ އެކަން ކުށްވެރިކުރުން
ވަގުތުން ނެރުމަށް MDP-2010-PR-0031ނަންބަރު: ތާރީޚް: 8 ނޮވެމްބަރ 2010 (ހޯމަ) އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާގެ އިމްތިޔާޒް ނަގާލުމަށް ޑީއާރުޕީން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާތީ އެކަން ކުށްވެރިކުރުން ޑީއާރްޕީން ދާދިފަހުން ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި […]
ނޫސް ބަޔާން: ޑީއާރުޕީ އިން ފުވައްމުލަކު ގައި ހިންގަމުންދާ ގާނޫނާއި ޚިލާފު އަމަލު ތައް އެދާއިރާއިން ކުށްވެރި ކުރުން
ޑީއާރުޕީ އިން ފުވައްމުލަކު ގައި ހިންގަމުންދާ ގާނޫނާއި ޚިލާފު އަމަލު ތައް ކުށްވެރި ކުރުން 23 އޮކްޓޯބަރ 2010 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ އިން ،ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު […]
ނޫސް ބަޔާން: އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީއަށް ދިން ހަމަލާ ކުށްވެރިކުރުން
ވަގުތުން ނެރުމަށް MDP-2010-PR-0030ނަންބަރު: ތާރީޚް: 24 އޮކްޓޯބަރ 2010 (އާދީއްތަ) އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީއަށް ދިން ހަމަލާ ކުށްވެރިކުރުން އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެންބަރު އަދި ސ. ފޭދޫ ދާއިރާގެ […]
1 113 114 115 116 117 118 119