ނޫސް ބަޔާން

ނޫސް ބަޔާން: އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަންކަމުގެ މަޤާމުން އަލުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ މިއަދު އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެން، ޕާޓީގެ އެންމެ އިސް ލީޑަރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރާތްޕުޅުން ދެއްވި ބަޔާން
ގިނަ ޕާޓީ އެކުލެވޭ ޑިމޮކްރެޓިކް ވެރިކަމުގެ ނިޒާމަށް ދިވެހިރާއްޖެ ފުރޮޅާލުމުގެ ފަހަތުގައިވާ މައިގަނޑު ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއް ސަބަބަކީ ޑިމޮކްރަސީގެ ރީތި މިސާލެއް ދައްކަވަމުން މިއަދު މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދެއްވި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ […]
ނޫސް ބަޔާން: ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން އެމްޑީޕީން ކާމިޔާބުކުރުމާ ގުޅިގެން މަރުހަބާ ދެންނެވުން
ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރަކު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެން އެ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އައްޔަން ކުރުމަށް މިއަދު އެ ދާއިރާގައި ބޭއްވި ވޯޓު ބޮޑު އަޤްލަބިއްޔަތަކުން ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް […]
ނޫސް ބަޔާން
އެމްޑީޕީ އަންހެނުންގެ ރޫޙްގެ ނޫސްބަޔާން އެމްޑީޕީ އަންހެނުންގެ ރޫޙުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ ޑްރާފްޓު ނިމި މިހާރު ވަނީ އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖްލީހަށް ހުށަހަޅާފައެވެ. އަންހެނުންގެ ރޫޙު އުފެއްދުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި […]
ނޫސްބަޔާން: އެމްޑީޕީގެ ނޫސް ބަޔާން
MDP-2011-PR-006ނަންބަރު: ތާރީޚް: 29 މެއި 2011 (އާދީއްތަ) އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން އަދުލު އިންސާފް ޤާއިމްކުރުމުގެ ދާއިރާއާއި މެދު އާންމުންގެ ހިތުގައި ޝައްކު އުފެދޭ ގޮތަށް ދައްކާ ވާހަކަ ކުށްވެރިކުރުން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނަށް […]
ނޫސް ބަޔާން
ހ.އ ދިއްދޫ ދާއިރާ، އެމް.ޑީ.ޕީ ދިއްދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ މަތި އުތުރު ޕުރޮވިންސް ސެކްރެޓޭރިއަޓް މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ހ.އ ދިއްދޫން މަސްތުވާ ތަކެތި ބޭނުން ކުރަންތިބި ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ 2 މީހުން އެމް.ޑީ.ޕީ ޖަގަހަ […]
މިނިވަން ދެ މެންބަރުން އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރުމުން ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީއަށް ލިބިއްޖެ
އިބްރާހީމް ރާމިޒް ބ.އަތޮޅު ކެންދޫ ރަށު ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުވެފައިވާ އަމިއްލަ 2 މެންބަރަކު އެމްޑީޕީ އަށް ރޭ ސޮއިކުރުމާއި ގުޅިގެން އެކައުންސިލްގެ އަޤްލަބިއްޔަތު އެމްޑީޕީއަށް ލިބިއްޖެއެވެ. ރޭ ކެންދޫ އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި […]
ނޫސް ބަޔާން: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަމަށް ސިޔާސީ ބޭފުޅަކު އިސްކުރުން ކުށްވެރިކުރުން
ވަގުތުން ނެރުމަށް MDP-2011-PR-0005ނަންބަރު: ތާރީޚް: 16 މެއި 2011 (ހޯމަ) އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަމަށް ސިޔާސީ ބޭފުޅަކު އިސްކުރުން ކުށްވެރިކުރުން އެމްޑީޕީން ދެކޭ ގޮތުގައި، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ކޮންމެ މަޤާމެއް ކަމުގައި […]
ނޫސް ބަޔާން: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދުގެ ނޫސް ބަޔާން
ނޫސްބަޔާން 24 އޭޕްރީލް 2011 ވަނަ ދުވަހު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ އަލްޙާން ފަހުމީގެ “އަނެއް ދިވެހިރާއްޖެ މެކުހަށް” ކެމްޕެއިން ޖަގަހަ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން “ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ބަދަލުގެނެސްގެންވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ […]
އެމްޑީޕީ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ނޫސް ބަޔާން
ނޫސް ބަޔާން މިއަދު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްގެ ޖަލްސާގައި މަޖްލިސް މެމްބަރުންގެ ކޮމެޓީ އެލެވެންސް ކަނޑާލުމަށް މިޕާރޓީގެ ޕާރލިމެންޓްރީ ޤްރޫޕުގެ މެމްބަރު މާރިޔާ އަހްމަދު ދީދީ ހުށަހެޅި ބިލް އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް މި ޕާރޓީގެ […]
ނޫސް ބަޔާން: ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ލިބުމާ ގުޅިގެން މަރުހަބާ ދެންނެވުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރުހުން އޮތްތޯ ބެއްލެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު އެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވި 5 ނަންފުޅުގެ ތެރެއިން 4 ނަންފުޅަކަށް ރުހުން ލިބި މާތްﷲ ގެ އިރާދަފުޅާއި މިންވަރުފުޅުން މިއަދު ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހެއް […]
1 112 113 114 115 116 117 118 120